۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

پشتیبانی از دولتِ آلمان در گذاشتن نام سپاه در پهرست تروریست ها

خشایار رخسانی

پشتیبانی از دولتِ آلمان برای گذاردن نام سپاه در پهرست سازمان های تروریستی جهان

دوستان گرامی، هم اکنون بهترین بخت بدستِ اپوزیسیون مردمسالار حکومت اسلامی افتاده است تا بتواند از راه برپایی یک کارزار فراگیر و سراسری در جهان از دولت آلمان برای پیش بردنِ هنداخ (طرح) گذاردن نام سپاه پاسداران در پهرست سازمان های تروریستی پشتیبانی کند. گذاشتن نام سپاه پاسداران در پهرست سازمان های تروریستی یک پیروزی بزرگ برای جنبش آزدیخواهی مردم ایران است. ولی گویا اپوزیسیون حکومتِ اسلامی در برونمرز خواب است که بتواند به ارزش اینکار پی ببرد.این پیروزی بزرگ را که ما میبایست با برتابیدن رنج هایِ فراوان در راستایِ برپایی گردهمایی ها در جلوی پارلمان اروپا و برای خرسند و همراه کردن نمایندگان این پارلمان با این هنداخ (طرح) بدست میآوردیم، هم اکنون دولتِ آلمان میخواهد خودش با گام پیش گذاشتن برای ما انجام دهد. ولی بدبختانه اپوزیسیون حکومت اسلامی به اندازه ای پریشان و از راستینگی (واقعیت) بدور است، که نمیتواند به ارزش این بخت بزرگی که به رایگان بدست آورده است، پی ببرد. برای پیشبردن این برنامه دولت آلمان به همراهی پالمان اروپا نیاز دارد، مهروزانه برای همراهی و پشتیبانی با پیشنهادِ گذاردن نام سپاه پاسداران در نام سازمان هایِ تروریستی جهان پیوندی را که در پایین آمده است بدستنید (امضا کنید) تا پشتیبانی شما برای دلگرم کردنِ هَنگانِ (حزب) لیبرال دمکراتِ آلمان که بخشی از دولت این کشور را در دست دارد و پیشگام این برنامه شده است، فرستاده شود.

http://www.petitiononline.com/Mehestan/petition-sign.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر