۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

پیام مردم قرقیزستان


پنجشنبه‏، 2010‏/04‏/08

نُسکِ پارسیک

خودرهاگران


چکیده:


برای پاسُخگویی به گرفتاری ها در جهان راستین نیاز به راهکارهایِ راستین است، راهکارهایی که بتوانند در بیرون از یاده [ذهن] و پندار های ما بکار درآیند و شوه هَنایش گذاری [سبب تأثیرگذاری] و دگرگونی در جهان بیرون از یاده-یِ [ذهن] ما گردند.
مردم قرقیزستان توانستند دیروز چهارشنبه 18 فروردین پس از ماه ها درگیری با حکومتِ خودکامه در این کشور، نیروهایِ حکومتی را شکست داده و مهار کاخ ریاست جمهوری را در دست بگیرند. جُنبش مردم قرقیزستان نشان داد که برای گُشایش گرفتاری هایِ راستینی که بیرون از ذهن و پندارهایِ ما وجود دارند، نیاز به راهکارهایِ راستین است.
با بررسی گرفتاری هایِ مردم ایران در جهانِ راستین درمیابیم که ریشه-یِ این گرفتاری ها در خودکامگی یک کمینه-یِ [اقلیت] واپسگرایی است که توانسته است بکمک یک نیروی سرکوبگر که در برگیرنده-یِ 50000 تا 10000 تن مُزدور، گُرزبدست و آدمکش میباشد، آزادی ها و هاگ های [حقوق] شهروندی همگی مردم ایران را زیر پا بگذارد و زندگی را برای آنها ناگوار کند. برای پاسخ گویی به گرفتاری هایِ راستین مردمِ ایران که در برگیرنده-یِ 14 میلیون آدم روانپریش، 20 میلیون آدم دژخوی [معتاد]، 40 میلیون آدمی که زیر نوار تنگدستی زندگی میکنند، 100000 زن خودفروش و به همان اندازه کودک هایی که برای برآوردن نان شب خانواده ناگزیر از کار هستند، نیاز به راهکارهایِ راستین است، راهکارهایی که بتوانند در بیرون از یاده [ذهن] و اندیشه هایِ ما در جهان بیرونی بکار درآیند. به شَوَندِ [علت] گُسترش فرهنگ سوفیگرانه [صوفیگرانه] در ایران، بخشی از مردم این کشور باور دارند که با نادیده گرفتن یا دور زدن یک پُرسمان یا گرفتاری میتوان آن را هم از سر راه بر داشت. ولی شوربختانه راستینگی [واقعیت] در جهان بیرون از یاده-یِ [ذهن] ما چیز دیگری بما نشان میدهد، زیرا برایِ پیش گیری از زیان هایی که آتش سوزان میتواند به آدمی بزند، باید که آن را خاموش کرد، با نادیده گرفتن آتش تنها شایش [احتمال] آسیب جانی به خودمان را بالا میبریم. و هماهنگ با این نمونه آوری، با بوق زدن، بادکنک سبز هوا کردن، اتو به برق زدن، رنگ سبز در جوی ریختن، آرَنگ [شعار] نویسی بر روی اسکناس ها و شب ها فریاد الله اکبر زدن و نادیده گرفتن همه-یِ جَنوری هایِ [جنایت هایِ] حکومتِ اسلامی، نخواهیم توانست جَنوریکارهایی [جنایتکارهایی] همانند سردار رادان و همپالگی های ددمنش او را از بالای هرم حاکمیت به زیر بکشیم، که آماده هَستند تنها برای چند روز بیشتر لمیدن بر تخت فرمانروایی، بر رویِ پشته هایی از پیکرهایِ کشته شده-یِ مردم ایران بالا بروند؛ انجام اینکار به پاسخُ راستین نیاز دارد، پاسخی که بتواند در بیرون از یاده-یِ [ذهن] ما هَنایش گُذار [تأثیر گذار] باشد و شَوَه [سبب] دگرگونی در جهان بیرون از یادهده-یِ [ذهن] ما گردد؛ مردم قرقیزستان با شورش در برابر حکومتِ خودکامه-یِ خودشان و پیروزی بدست آمده، پاسخ درخوری به همه-یِ گرفتاری هایِ مردم ایران دادند.
http://www.youtube.com/watch?v=dSsc5H7pkPkهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر