۱۳۹۲ تیر ۷, جمعه

انقلابِ فرآوریِ کَهرُبا (تولید برق) و نیرو به کمک فنآوریِ سلول های خورشیدی

خشایار رُخسانی


چکیده 

کشورهای پیشرفته جهان و کشورهای عربی کنار شاخاب پارس با سرمایه گذاری در فنآوریِ سلول های خورشیدی درهال آمده کردن اقتصاد کشورهایشان برای دوران پس از نفت و فسیل انرژی هَستند، ولی ملاهای ایران بجای سرمایه گذاری در فنآوری انرژی خورشیدی و بهره بُردنِ از بیابان های آفتاب خیز ایران که میتوانند با کمترین بها کَهرُبای (برق) ایران و خاورمیانه را فرآهم آورند، بیش از 50 میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران در فنآوری هسته ای و کارخانه های اتمی به باد داده  اند که به فرنود (دلیل) زلزله خیز بودن ایران، سیج (خطر) آلوده شُدن زیستبوم ایران با پَرتوان رادیواکتیو، و ناکارآمدی و زیان آور بودن این شیوه از فرآوری انرژی، باید در فردای سرنگونی حکومت ملاها یا دَر این کارخانه ها را تخته کرد و یا آنها را بجای توالت عمومی بکار گرفت.

سرآغاز

یکی از بُزرگترین گرفتاریِ هایِ همبودگاه هایِ انسانی در سده بیست و یکُم، فرآوری انرژی ارزان و پاک است. از آنجا که بهرهمندی از فسیل انرژی همانندِ نفت و گاز برای فرآوری (تولید) کهرُبا (برق) بسیار گران است، سرچشمه فسیل انرژی بی پایان نیست و در چند دهه دیگر همگی چاه های نفت خُشک خواهند شُد، و دیگر اینکه فسیل انرژی سبب آلودگی و گرمایش افزایندۀِ پادَک (کره) زمین و بالا رفتن تراز دریاها خواهد شُد، کشورهای پیشرفته جهان و نفت خیز به فرآوری کَهرُبا ( تولید برق) به کمک فنآوری انرژی خورشیدی روی آورده اند. هم اکنون کشورهای آمریکا، اسپانیا و آلمان پیشرفت های چشمگیری در این زمینه کرده اند و با گرفتن بخش بُزرگی از بیابان ها در این کشورها زیر پوشش سلول های خورشیدی، توانسته اند کَهرُبای (برق) بسیاری از شهرک ها را با بهای بسیار کم فراهم آورند. کشور آلمان با آنکه کمترین روزهای آفتابی را در سال دارد و بیشترین روزهای ابری، توانسته است در زمینه ساختن سلول های خورشیدی و گُسترش این فنآوری نوین، سلول های خورشیدی ویژه ای را بسازد که میتوانند از کمترین نور خورشید در روزهای ابری، بیشترین انرژی را بدست آورند. و آلمان با این فنآوری بُزرگترین بازار کار را در این زمینه پدید آورده است. وکشورهای نفت خیز شاخابِ پارس با آینده نگری و نگرانی از آینده و اقتصاد بدون نفت، درهال بستن پیمان نامه هایِ اقتصادی با آلمان و بهرهمندی از فنآوری انرژی خورشیدی این کشور هَستند تا با گُسترش کارخانه های انرژی خورشیدی در بیابان هایِ آفتاب خیز این کشورها، انرژی مورد نیاز را بدست آورند و آب شور شاخاب پارس را شیرین کُنند.
در این میان ملاهای ایران بجای سرمایه گذاری در فنآوری انرژی خورشیدی در بیابان های آفتاب خیز ایران که میتوانند کهربای (برق) خاورمیانه را فرآهم آورند، بیش از 50 میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران در فنآوری هسته ای و کارخانه های اتمی به باد داده  اند که به فرنود (دلیل) زلزله خیز بودن ایران، سیج (خطر) آلوده شُدن زیستبوم ایران با پَرتوان رادیواکتیو، و ناکارآمدی و زیان آور بودن این شیوه از فرآوری انرژی، باید در فردای سرنگونی حکومت ملاها یا دَر این کارخانه ها را تخته کرد و یا بجای توالت عمومی بکار گرفت.
امیدوارم آن بخش از «روشنبین های» ایران که از پیروزی حسن روحانی ذوق زده شُده اند، یا آن مردمی که آرَنگِ (شعار) «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» را سر میدهند، اندکی هم به آینده ایران بدون نفت بیاندیشند و با رویکرد (توجه) به ناسانی میان انرژی ارزان و پاک خورشیدی و انرژی گران و زیان آور هسته ای، نیاز برای سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی برای ایران بدون نفت را دریابند.

آدینه، هفتم تیر، 3751 دین بهی

۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

نیکولا تسلا بُزرگترین دانشمند و نوآور (مخترع) جهان
خشایار رُخسانی 

نیکولا تسلا بُزگترین دانشمند و نوآور (مُخترع) جهان که باید او را از نو شناخت


نیکولا تسلا آفرینندۀِ بسیاری از نوآوری هایی (اختراع هایی) است که سپس تر به نام دیگران بایگانی و دفترینه شُدند، از پرتوان ایکس گرفته، دستگاه پیشبینی زمین لرزه، رادار، دستگاه های کنترل از راه دور... تا فرآوری (تولید) کَهرُبا (برق) از سلول های خورشیدی. از آنجا که نوآوری های نیکولا تسلا یک سده از زمان خودش جلو تر بودند، حکومت آمریکا بجای پیشوازی از برنامه هایِ نیکولا تسلا و سرمایه گذاری در آنها، او را همانند یک سیج (خطر) برای امنیت آمریکا نگاه میکرد. یک سده پیش او هَنداخ (طرح) رساندن کَهرُبا (برق) به همگی شهرها و روستاهای دور افتادۀِ جهان را پیشنهاد داد که بسیار ارزانتر از برنامۀِ تماس ادیسون بود. درجاییکه تماس ادیسون کَهرُبا (برق) را از راه بکار گرفتن کابل های فراوان و با هزینه سنگین به شهر ها میرساند، که سبب از دست رفتن نیمی از نیروی کَهرُبا میشُد، نیکولا تسلا میتوانست کَهرُبا را بدون کابل و باکمترین هزینه به همگی کاربران در چهارگوشه جهان برساند. در برنامه ای که نیکولا تسلا دُنبال میکرد، او از نیروی الکتریسیته زمین همانند یک دینامو یا ابزار تولید کُنندۀِ نیرو، بهره میبُرد. هَنداخ (طرح) نیکولا تسلا از اینرو در برابر برنامه تماس ادیسون شکست خورد، که سرمایه داران سود بیشتری از سرمایه گذاری در هَنداخ (طرح) ادیسون میبُردند.

۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

فراخوان برایِ یک گُزیدمان مجازی و آزاد


 خشایار رُخسانی

درخواستِ گری کاسپارف شترنگ باز نام آور روسی از ایرانیان برای هُماسش در گُزیدمان مجازی و آزاد برای گُزینش فَرنشین دولتِ آینده ایران. این گُزیدمان از امروز تا پایان 23 خُرداد که یک روز پیش از گُزیدمان رسمی در ایران است، انجام خواهد گرفت، و برآیند آن نیز در پایان واپسین روز به آگاهی همگانی خواهد رسید.
در این گُزیدمان مجازی شماری از شخصیت های سیاسی و نام آور سپهر سیاسی ایران از جمله آقای رضا پهلوی به رای گذاشته خواهند شُد.
از آنجا که شرکت دراین رای گیری اینترنتی هیچ سیجی (خطری) برای هم میهنان درونمرزی دَربَر ندارد، مهرورزانه دوستان و آشنایان خودتان در درون ایران را برای هُماسش (شرکت) در این گُزیدمان مجازی فرابخوانید
به وبگاه «رای ما» خوش آمدید [1]. اینجا جایگاهی است با بالاترین درجۀِ امنیت برای هُماسش (شرکت) در گُزیدمانِ آزادِ ایران. این برگ تنها برایِ ایرانیان دُرونمرزی فراهم آمده است؛ و آنها میتوانند با اَندر کردنِ شماره تلفن خود در پنجرۀِ بالا و دریافت یک پیامک (یا پیام ضبط شُده تلفنی)، رای خود را وارد سیستم کُنند.
هدف از اَندر کردن شماره تلفن، کُمک به ماهیت شناسی رای دهند، و پیشگیری از دغلکاری و دستکاری در برآیندِ گُزیدمان است. این روُیه (صفحه) با پیشرفته ترین امکان های رمزگُذاری، ناشناس ماندنِ ماهیتِ رای دهندگان و نگهداری از رای و شماره تلفن آنها را پایندانی میکُند (تضمین میکُند).
کسانیکه از دستگاه هایی سوای «همراه اول» استفاده میکُنند (مانند ایرانسل)، میتوانند به جای دریافتِ پیامک، بر گُزینۀِ دوم کلیک کُنند تا یک پیام بایگانی شُدۀِ تلفنی دریافت کُنند. در این هالت (حالت)، تلفن شُما زنگ میخورد و یک پیام بازرگانی یک جمله ای را خواهید شنید.
بخش دوم از گامۀِ (مرحلۀِ) ماهیت شناسی، پیامی است که رای دهنده دریافت میکُند و باید آنرا وارد سیستم کُند. پَرماس هایِ (تماس های) تلفنی خودکار و پیامک، از سرچشمه های گوناگون و دگرگون دریافت خواهند شُد تا از شناسایی سرچشمۀِ تماس پیشگیری شود. این پیامک ها و پَرماس های (تماس های) تلفنی همچنین افزون بر رای دهندگان، به گونۀِ بَختکی (تصادفی) برای گروه فراوانی از کاربران تلفن فرستاده میشوند. این زمینه چینی نیز از شناسایی و ردیابی رای دهندگان پیشگیری خواهد کرد.

یاداشت

[1]

https://rai-e-ma.org/