۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

پیام مردم قرقیزستان


پنجشنبه‏، 2010‏/04‏/08

نسخه فارسی

خودرهاگران

چکیده:


برای پاسُخگویی به گرفتاری ها در جهان راستین نیاز به راهکارهایِ راستین است، راهکارهایی که بتوانند در بیرون از ذهن و پندار های ما بکار درآیند و سبب تأثیرگذاری و دگرگونی در جهان بیرون از ذهن ما گردند.مردم قرقیزستان توانستند دیروز چهارشنبه 18 فروردین پس از ماه ها درگیری با حکومتِ خودکامه در این کشور، نیروهایِ حکومتی را شکست داده و مهار کاخ ریاست جمهوری را در دست بگیرند. جُنبش مردم قرقیزستان نشان داد که برای گُشایش گرفتاری هایِ راستینی که بیرون از ذهن و پندارهایِ ما وجود دارند، نیاز به راهکارهایِ راستین است.با بررسی گرفتاری هایِ مردم ایران در جهانِ راستین درمیابیم که ریشه-یِ این گرفتاری ها در خودکامگی یک اقلیت واپسگرایی است که توانسته است بکمک یک نیروی سرکوبگر که در برگیرنده-یِ 50000 تا 10000 تن مُزدور، چماقدار و آدمکش میباشد، آزادی ها و حقوق شهروندی همگی مردم ایران را زیر پا بگذارد و زندگی را برای آنها ناگوار کند. برای پاسخ گویی به گرفتاری هایِ راستین مردمِ ایران که در برگیرنده-یِ 14 میلیون آدم روانپریش، 20 میلیون آدم معتاد، 40 میلیون آدمی که زیر نوار تنگدستی زندگی میکنند، 100000 زن خودفروش و به همان اندازه کودک هایی که برای برآوردن نان شب خانواده ناگزیر از کار هستند، نیاز به راهکارهایِ راستین است، راهکارهایی که بتوانند در بیرون از ذهن و اندیشه هایِ ما در جهان بیرونی بکار درآیند. به علت گُسترش فرهنگ صوفیگرانه در ایران، بخشی از مردم این کشور باور دارند که با نادیده گرفتن یا دور زدن یک پُرسمان یا گرفتاری میتوان آن را هم از سر راه بر داشت. ولی شوربختانه راستینگی و واقعیت در جهان بیرون از ذهن ما چیز دیگری بما نشان میدهد، زیرا برایِ پیش گیری از زیان هایی که آتش سوزان میتواند به آدمی بزند، باید که آن را خاموش کرد، با نادیده گرفتن آتش تنها احتمال آسیب جانی به خودمان را بالا میبریم. و هماهنگ با این نمونه آوری، با بوق زدن، بادکنک سبز هوا کردن، اتو به برق زدن، رنگ سبز در جوی ریختن، شعار نویسی بر روی اسکناس ها و شب ها فریاد الله اکبر زدن و نادیده گرفتن همه-یِ جنایت هایِ حکومتِ اسلامی، نخواهیم توانست جنایتکارهایی همانند سردار رادان و همپالگی های ددمنش او را از بالای هرم حاکمیت به زیر بکشیم، که آماده هَستند تنها برای چند روز بیشتر لمیدن بر تخت فرمانروایی، بر روی پشته هایی از پیکرهایِ کشته شده-یِ مردم ایران بالا بروند؛ انجام اینکار به پاسخُ راستین نیاز دارد، پاسخی که بتواند در بیرون از ذهن ما تأثیر گذار باشد و سبب دگرگونی در جهان بیرون از ذهن ما گردد؛ مردم قرقیزستان با شورش در برابر حکومتِ خودکامه-یِ خودشان و پیروزی بدست آمده، پاسخ درخوری به همه-یِ گرفتاری هایِ مردم ایران دادندhttp://www.youtube.com/watch?v=dSsc5H7pkPk


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر