۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

فراهم آوری سپاه پاسداران برای چنگ انداختن بر بازار‏سه شنبه‏، 2010‏/04‏/06

نسخه فارسی

خودرهاگران

چکیده:


در ادامه-یِ سیاست هایِ سپاه پاسداران برای بدست آوردنِ هَمگی قدرت از چنگِ رقیبان خود، این نهادِ رزمی میخواهد پس از کنار گذاشتن مافیای رفسنجانی و اصلاحگران، بازار را نیز از سر راه خود بردارد، که اینکار را با گشایش 300 فروشگاه زنجیره ای و سهیم کردن خودش در سودِ رو به افزون بازار به انجام خواهد رساند. ولی دلیل بُنیادین سپاه پاسدارن در گشایش این 300 فروشگاهِ زنجیره ای و بکارگیری بسیجیان و خانواده هایِ آنها در بخش بازار و پخش کالاها، برپایی یک پایگاهِ اجتمایی برای خودش در راستایِ ایستادگی در برابر جُنبش آزادیخواهی مردم ایران است، زیرا با بهرهمند شدن از آزمون 9 ماه درگیری با جنبش سبزها، سپاه خوب میداند که به اندازه ای از میان مردم رمیده شده است، که هتا ناتوان از برگذاری یک گردِهمایی دولتی به سود خودش میباشد.سپاه پاسداران میخواهد نزدیک به 300 فروشگاهِ زنجیره ای را در ایران بگُشاید. این گُزارش از این روزن اهمیت داد که تا پیش از این وظیفه-یِ پخش کالاها و رساندنِ آن بدستِ مردم، در دستِ بازار بوده است، که بخش سنتی جامعه ایران را میسازد. به دلیل ِافزایش ِروندِ شهرنشینی و سودی که در این میان برایِ بازار به همراه میآورد، سپاه پاسداران میخواهد که خود را نیز در این سود شریک کند.
در میانِ پنج جناهی که حاکمیت جمهوری اسلامی را میسازند، از مافیای ولی فقیه و سپاه پاسداران گرفته تا جناه بازار، و مافیای رفسنجانی و اصلاحگران، هم اکنون سپاه پاسداران موفق شده است در ادامه-یِ سیاست هایِ گُسترده تر کردنِ خود و بدست گرفتن هَمَگی قدرت، دو جناه از آن را یعنی مافیای رفسنجانی و بَهینشگران را کنار بگذارد، و هم اکنون برایِ چنگ انداختن روی بازار خیز برداشته است؛ برایِ نمونه در راستای همین سیاست، محاکمه-یِ فرزندان رفسنجانی در ماه هایِ آینده آغاز خواهند شد. سپاه پاسداران هم اکنون اداره-یِ 60 اسکله-یِ غیر قانونی، یک سوم صادرات و 80% از وارداتِ کالاهایِ پوشاکی در کشور را در دست دارد، و با اندوخته هایِ پولی که سپاه از این راه هایِ غیرقانونی فراهم آورده است به آن چنان نیرویِ اقتصادی در ایران فرارویده است که میتواند در یک داد و ستد، 8،5 میلیارد دلار برای خریدنِ 50% از سهم مخابرات، پول پرداخت کند، و پیش از 50% از اقتصاد ایران را در دست بگیرد. و همچنین سپاه با سواستفاده از توان رزمیش، هر هماورد و رقیب اقتصادی را که بخواهد در برابر گُسترش ِلگام گسیخته-یِ اقتصادیِ این نهاد رزمی در کشور سر برآورد، او را بگونه-یِ فیزیکی و ترور از میدان بدر میکند. برای نمونه سپاه با ترور یکی از رقیب هایِ اقتصادیِ خودش که میخواست سهم مخابرات را بخرد، او را کنار گذاشت. اکنون سپاه برایِ دست یافتن بر سودِ بازار، دندان تیز میکند و این درحالی است که نهادِ بازار نیز از نیرویِ ویژه ای برای پدافندی از خودش برخوردار نیست، بجز بستن بازار، کاری که با انجام آن، این بخش سنتی، خودش بیشتر از همه، از برآیندِ آن آسیب خواهد دید.
یکی از دلیل هایِ مهمی که انگیزه-یِ سپاه پاسداران برای گشایش این 300 فروشگاه زنجیره ای و تیز کردن دندان برای بازار شده است، برپایی یک پایگاهِ اجتمایی برایِ خودش است. سپاه پاسداران از آزمون 9 ماه درگیری با جنبش سبزها دریافته است که مردم به سختی از این نهادِ رزمی بیزار و رَمیده اند و همچنین به دلیل برخوردار نبودن از یک پایگاهِ اجتمایی در میانِ آنها، نمیتواند یک گردهمایی دولتی به سود خودش برگزار کند. با گشایش این 300 فروشگاهِ زنجیره ای، سپاه پاسداران میخواهد با شریک کردن بَسیجیان، خانواده ها و وابستگان آنها در پخش کالا و سودِ بازار، آنها را وابسته به این درآمدها کُند و از این راه برای خودش یک پایگاهِ اجتمایی برپا سازد که رویهم رفته میتواند 150000 تن را در بر بگیرد.

http://www.youtube.com/watch?v=YyYhXYptrgYهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر