۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

درخواست از پارلمان اروپا برایِ گذاردنِ نام سپاه پاسداران در پهرست سازمان های تروریستی


خشایار رخسانی

پیشگفتار:

برهیچکس پوشیده نیست که بُزرگترین راهبندِ جنبش آزادیخواهی مردم ایران برای برپایی یک سامانه-ی مردمسالار در این کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این نهادِ اهریمنی با سواستفاده از جایگاه ویژه-یِ رزمیش و دسترسی داشتن به جنگ ابزار و زور به کَردِ (عملاً) به اهرم سرکوب حکومت اسلامی فراروییده است، سرمایه هایِ ایران و سرچشمه هایِ زیرزمینی آن را غنیمت جنگی خود میپندارد و مردم ایران را بندگانِ گرفتار شده-یِ جنگیش. هَستی حکومتِ اسلامی به هَستی سپاه پاسداران گره خورده است؛ این نهادِ رزمی برای پایندان کردن و تضمین ِماندگاریِ ننگین این ساختار خودکامه-یِ اسلامی، هم اکنون با سواستفاده از توان رزمیش از راه ترور فیزیکی و کنار گذاردن هَماوردها و رقیب هایِ بازرگانیش، بیش از 60% از اقتصاد کشور را در چنگ خود گرفتار کرده است و هم اکنون با گشایش بیش از 300 فروشگاه زنجیره ای و سهیم کردن بسیجیان و خانواده های آنها در این فروشگاه ها، برای چنگ انداختن بر بازار نیز خیز برداشته است. برای گذر کردن از کابوس حکومتِ اسلامی، ما هیچ چاره ای بجز درهم شکستن اهرم سرکوبِ آن نداریم. هم میهنان ما در درون کشور با خودداری از خرید کالاهایی که از سویِ سپاه پاسداران نمایندگی و در کشور پخش میشوند و خودداری از پرداختِ رسیدهای آب،برق، گاز، تلفن...، در برابر این ابزار سرکوب و خودکامگی حکومتِ اسلامی ایستادگی میکنند؛ ولی پنج میلیون ایرانی در برونمرز که در سراسر جهان پراکنده هَستند، میتوانند از راه کمک به گذاردن نام سپاه پاسداران در پهرست نام سازمان هایِ تروریستی جهان، بستن شماره هایِ بانکی آن در برونمرز، و بازپس گرفتن میلیاردها دلار اندوخته های پولی آن که ازآن مردم ایران هَستند، واپسین زخم مرگبار را بر این نهاد اهریمنی و حکومتِ اسلامی وارد آورند. برای پنج میلیون ایرانی که در برونمرز زندگی میکنند، پُشتیبانی از این درخواستنامه و امضای آن هیچ هزینه ای دربر نخواهد داشت، ولی فرجام پپروزمندانه-یِ جُنبش آزادیخواهی مردم ایران، یا ادامه-یِ ماندگاری حکومتِ خودکامه-یِ اسلامی به تک تک این امضاها بستگی دارد.

سرآغاز:

درخواستنامه برای گذاردن نام سپاه پاسداران در پهرست نام سازمان های تروریستی جهان
ما، امضا کُنندگان این درخواستنامه، از سیاستمداران اروپایی درخواست میکنیم که بیدرنگ سپاه پاسدارانِ حکومت اسلامی ایران را تحریم کُنند.
سپاه پاسداران امروز بُزرگترین پُشتیبان تورینه ها و شبکه هایِ تروریستی در جهان است؛ و همچنین مسئول کُشتار صدها شهروند در کشورهایِ گوناگون.
سپاه پاسداران در شکنجه-یِ بدنی و کُشتار هَنجنسگرایان، زنان و بچه، و همچنین هموندانِ کیش ها و تیره هایی که در میهن ما در اقلیت هَستند، دست دارد. هنگامیکه سپاه پاسداران در سال پیش ناجوانمردانه و با سنگدلی، هواداران جُنبش آزادیخواهی ایران را در سرکوب میکرد، جهان آزاد تنها تماشاگر این رویدادهایِ ناگوار بود.
این سازمانِ پَلید، از راه یک تورینه و شبکه ای از داد و ستد و بُنیادهایِ بازرگانی که در ایران و جهان زیر مهار خود دارد، نقش کلیدی در دنبال کردن برنامه هایِ هَسته ای با هدفِ کاربُردِ رَزمی بازی میکند که میتواند اروپا، کشورهایِ خاورمیانه و بویژه اسرائیل را در تیررس خود بگیرد. یک بُمبِ اَتمُی در دَستِ ملاها همچنین خطر بُزرگی برای مردم آزادیخواه ایران است که در اینصورت ناگُزیر خواهند بود که با یک رژیم نیرومند رو در روی شوند، شرایطی که اُمید به دگرگونی را بگونه-یِ شگرف کاهش خواهد داد.
ما، امضا کُنندگان این درخواستنامه، همراه با ائتلافِ«از بُمباران کردن خودداری کُنید»، از دولت هایِ اروپایی و آنها که در اروپا تصمیم های کلیدی را میگیرند، خواهش میکنیم که بیدرنگ تحریم هایِ سخت را در برابر سپاه پاسداران حکومتِ اسلامی، بکار ببندند. اینکار پیام روشنی را برای رژیم اسلامی خواهد فرستاد که اروپا خواستار پایانِ فوریِ سرکوبِ ستمگرانه-یِ هوادارانِ جُنبش آزادیخواهایِ ایران هَستند، و همچنین مخالفِ دُنبال کردن برنامه-یِ اَتُمی رژیم اسلامی با هدف هایِ رزمی و ادامه-یِ پُشتیبانی آن از سازمان هایِ تروریستی در سراسر جهان هَستند.
به نام امضا کُنندگانِ این درخواستنامه، ما از همه-یِ سیاستمداران اروپایی و آنها که تصمیم هایِ کلیدی را در همه-یِ ترازها میگیرند خواهش میکنیم که در راستایِ بجاآوردنِ درخواست هایی که در پایین میآیند، بکوشند. این برای اروپا آبرومندانه و دادگرانه نیست که برایِ پیشگیری از ادامه-یِ سرکوبِ آزادیخواهانِ ایران که قربانی یک رژیم ستمگر و بُنیادگرا هَستند، یک کار بُنیادین انجام ندهد، رژیمی که تنها نگرانی آن ماندگاری در قدرت به هر بهایی است؛ هتا ساختن یک زرادخانه-یِ اَتُمی.
از اینرو ما درخواست هایی را که در پایین آمده اند از شما داریم:
1. نام سپاه پاسداران حکومت اسلامی در پهرستِ سازمان هایِ تروریستی گنجانده شود.
2. اروپا و دولت هایِ اروپایی داد و ستدِ بازرگانی خود را با این نهاد برچینند، و همه-یِ نهادهایِ بازرگانی در این کشورها را برانگیزانند تا از ادامه-یِ داد و ستدِ بازرگانی با شرکت هایی که وابسته به سپاه پاسداران حکومتِ اسلامی هَستند، خودداری کُنند.
3. و از جُنبش آزادیخواهی مردم ایران که هدفِ آن برپایی یک سامانه-یِ گیتیگرا (جدایی راه دین از راه کشورداری) و مردمسالاری است، پُشتیبانی کُنند.

مهروزانه امضا کنید:


http://www.sanctioniranregime.eu/petition/


www.sanctioniranregime.euهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر