۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

فراهم آوری سپاه پاسداران برای چنگ انداختن بر بازار


‏سه شنبه‏، 2010‏/04‏/06

نُسک پارسیک

خودرهاگران

چکیده:


در ادامه-یِ سیاست هایِ سپاه پاسداران برای بدست آوردنِ هَمگی قدرت از چنگِ هَماوردان خود، این نهادِ رزمی میخواهد پس از کنار گذاشتن مافیای رفسنجانی و بهینشگران [اصلاحگران]، بازار را نیز از سر راه خود بردارد، که اینکار را با گشایش 300 فروشگاه زنجیره ای و سهیم کردن خودش در سود رو به افزون بازار به انجام خواهد رساند. ولی فرنودِ بُنیادین [دلیل اصلی] سپاه پاسدارن در گشایش این 300 فروشگاه زنجیره ای و بکارگیری بسیجیان و خانواده هایِ آنها در بخش بازار و پخش کالاها، برپایی یک پایگاهِ هَنجُمَنی [اجتمایی] برای خودش در راستایِ ایستادگی در برابر جُنبش آزادیخواهی مردم ایران است، زیرا با بهرهمند شدن از آزمون 9 ماه درگیری با جنبش سبزها، سپاه خوب میداند که به اندازه ای از میان مردم رمیده شده است، که هتا ناتوان از برگذاری یک گردِهمایی دولتی به سود خودش میباشد.
سپاه پاسداران میخواهد نزدیک به 300 فروشگاه زنجیره ای را در ایران بگُشاید. این گُزارش از این روزن از مَهَندی [اهمیت] برخوردار است که تا پیش از این خویشکاری [وظیفه-یِ] پخش کالاها و رساندن آن بدستِ مردم، در دست بازار بوده است، که بخش تَرادادیِ هَمبودگاه [سنتی جامعه] ایران را میسازد. به فرنودِ [دلیل] افزایش روند شهرنشینی و سودی که در این میان برایِ بازار به همراه میآورد، سپاه پاسداران میخواهد که خود را نیز در این سود هَمباز کُند [شریک کند].
در میان پنج جناهی که حاکمیت جمهوری اسلامی را میسازند، از مافیای ولی فقیه و سپاه پاسداران گرفته تا جناه بازار، و مافیای رفسنجانی و بهینشگران، هم اکنون سپاه پاسداران کامگار شده است [موفق شده است] در ادامه-یِ سیاست هایِ گُسترده تر کردنِ خود و بدست گرفتن هَمَگی مَجد [قدرت سیاسی]، دو جناه از آن را به چَم [یعنی] مافیای رفسنجانی و بَهینشگران را کنار بگذارد، و هم اکنون برایِ چنگ انداختن روی بازار خیز برداشته است؛ برای نمونه در راستایِ همین سیاست، محاکمه-یِ فرزندانِ رفسنجانی در ماه هایِ آینده آغاز خواهند شد. سپاه پاسداران هم اکنون اداره-یِ 60 اسکله-یِ ناداتیک [غیر قانونی]، یک سوم صادرات و 80% از وارداتِ کالاهایِ پوشاکی در کشور را در دست دارد، و با اندوخته هایِ پولی که سپاه از این راه هایِ ناداتیک [غیرقانونی] فراهم آورده است به آن چنان نیرویِ ترازداریک [اقتصادی] در ایران فرارویده است که میتواند در یک داد و ستد، 8،5 میلیارد دلار برای خریدنِ 50% از سهم مخابرات پول پرداخت کند، و پیش از 50% از ترازداری [اقتصاد] ایران را در دست بگیرد. و همچنین سپاه با سواستفاده از توان رزمیش، هر هماوردِ ترازداریک [رقیب اقتصادی] را که بخواهد در برابر گُسترش لگام گسیخته-یِ ترازداریکِ [اقتصادی] این نهاد رزمی در کشور سر برآورد، او را بگونه-یِ فیزیکی و ترور از میدان بدر میکند. برای نمونه سپاه با ترور یکی از هماوردهایِ ترازداریک [رقیب هایِ اقتصادیِ] خودش که میخواست سهم مخابرات را بخرد، او را کنار گذاشت. اکنون سپاه برایِ دست یافتن بر سودِ بازار، دندان تیز میکند و این درهالی است که نهادِ بازار نیز از نیرویِ ویژه ای برای پدافندی از خودش برخوردار نیست، بجز بستن بازار، کاری که با انجام آن، این بخش ترادادی [سنتی]، خودش بیشتر همه، از برآیندِ آن آسیب خواهد دید.
یکی از فرنودهایِ مَهَندی [دلیل های مهمی] که انگیزه-یِ سپاه پاسداران برای گشایش این 300 فروشگاه زنجیره ای و تیز کردن دندان برای بازار شده است، برپایی یک پایگاهِ هَنجُمَنی [اجتمایی] برایِ خودش است. سپاه پاسداران از آزمون 9 ماه درگیری با جنبش سبزها دریافته است که مردم به سختی از این نهادِ رزمی بیزار و رَمیده اند و همچنین به شوند [دلیل] برخوردار نبودن از یک پایگاهِ هَنجُمَنی [اجتمایی] در میانِ آنها، نمیتواند یک گردهمایی دولتی به سود خودش برگزار کند. با گشایش این 300 فروشگاهِ زنجیره ای، سپاه پاسداران میخواهد با هَنباز کردن [شریک کردن] بَسیجیان، خانواده ها و وابستگان آنها در پخش کالا و سودِ بازار، آنها را وابسته به این درآمدها کُند و از این راه برای خودش یک پایگاهِ هَنجُمَنی [اجتمایی] برپا سازد که رویهم رفته میتواند 150000 تن را در بر بگیرد.

http://www.youtube.com/watch?v=YyYhXYptrgY
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر