۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

فراهم آوریِ جهان برای دگرگونی رژیم در ایران، و نقش ما


جمعه‏، 2010‏/04‏/02

خودرهاگران


نُسکِ پارسیک


برپایه-یِ گزارش هایِ رسیده، بدنبال ناسازگاری هایی که کشورهایِ نیرومند و تُخشاکی [صنعتی] جهان با حکومت اسلامی بر سر پرونده-یِ هسته ای آن دارند، این کشورها میخواهند برای اَدَب کردن حکومت ملاها، اینبار آروایش هایِ [تحریم هایِ] سخت تری را بکارببندند. و همکنون آنها در حال فرآهم آوری ها و زمینه سازی هایی هستند تا در هفته های آینده این آروایش ها [تحریم ها] آغاز شوند. از گُستردگی موج تازه آروایش ها [تحریم ها] میتوان گمان بُرد که کشورهایِ آزادِ جهان تنها بدنبال گوشمالی دادن به حکومت اسلامی نمیباشند، ونکه [بلکه] آنها اینبار خواهان کنارگذاشتن حکومت اسلامی در جایگاه یک رژیم دردسر ساز هستند. ولی از آنجا که پُرسمان دگرگونی رژیم در ایران به سادگی آن در عراق و افغانستان نیست، این کشورها نیاز به زمان، برای ژرف بینی و هوشیاریِ بیشتر دارند که در راستایِ پخش سودمندی هایشان [منفعت ها یشان] در پشت پرده، و پس از کنار گذاشتن این رژیم است.
این کشورهایِ نیرومند و صنعتی جهان تا اندازه ای در شکاف انداختن میان حکومت اسلامی و همپیمان های گذشته-یِ آن، به چم [یعنی] روسیه و چین کامگار [موفق] بوده اند. آنها توانستند با پیشنهاد ها و پیماننامه هایِ پُر چرب و سود آور ترازداریک [اقتصادی]، نخست روسیه را از ادامه-یِ پشتیبانی از حکومتِ ملاها پرهیز دهند و همکنون در هال کار کردن بر روی چین میباشند تا این کشور را نیز از پیرامون حکومت ملاها به دور سازند؛ دور کردن چین از حکومت ملاها به فرنود [دلیل] گُنجایش بالای مراوده هایِ ترازداریکِ [ اقتصادی] آن با حکومت اسلامی به سادگی گرفتاریِ این کشورها با روسیه نیست. چین با داشتن یک میلیارد و سیسد میلیون تن باشندگان [جمعیت]، در نِهشت [وضعیت] خیلی سُهَنده تری [حساس تری] به سر میبرد. سامانِ هَنجُمَنی [نظم اجتمایی] در چین یک سامان پایداری نیست، زیرا دَست وَرز هایِ [عامل هایِ] فشار کشورمداریک [سیاسی] و شکوفایی ترازداریک [اقتصادی] تاکنون از پدیدار شدن جنبش های اجتمایی در این کشور پیشگیری کرده اند. از دست رفتن بازار حکومت اسلامی میتواند این پایستگی [ثبات] نمادین [ظاهری] در چین را برهم بزند و این کشور را در چاهِ تنگنایِ کشورمداریک [سیاسی] و ترازداریک [اقتصادی] آسیمی [عظیمی] بیاندازد. گویا کشورهایِ تُخشاکی [صنعتی] و نیرومندِ جهان کامگار [موفق] بوده اند تا با دادن پیشنهادهایِ سودآور به چین، این کشور را از ادامه-یِ همبستگی با حکومت ملاها بازدارند.
آروایش ها [تحریم ها] اینبار کشتی رانی، راه هایِ هوایی و بخش هایی از ترازداری [اقتصاد] کشور را هدف خواهند گرفت که به دگرگونی رژیم در ایران شتاب خواهند بخشید. بیگمان این کشور هایِ تُخشاکی [صنعتی] و نیرومندِ جهان، جدا از این آروایش ها [تحریم ها] برنامه هایِ ویژه ای را نیز برایِ جایگزین کردن حکومتِ دلخواهاشان بجایِ رژیم اسلامی، چیده اند. در اینجا نقش ما نیروهایِ آزاده و دگرگونخواه این است تا پیش از اینکه نشانه های فروپاشی این رژیم آشکار شوند و ما در آستانه-یِ سرنگونی آن باشیم، در باره-یِ جانشین کردن حکومت اسلامی با یک حکومت جایگزین که آزادیخواه و شایسته باشد بیاندیشیم تا در پی آیندِ این تُهیگی ِقدرت که پس از سرنگونی حکومت اسلامی پدیدار خواهد گشت، کشورهای نیرومند و تُخشاکی [صنعتی] جهان، حکومتِ جایگزینی را که دلخواه و پسندیده-یِ خودشان باشد، به ما نپذیرانند.

http://www.youtube.com/watch?v=wPUaLUnX2TM

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر