۱۳۸۹ اسفند ۲۴, سه‌شنبه

راهکارهای اجرایی برای نبرد با اهریمنان در شب چهارشنبه سوری
پیام شماره-ی سه ایرانبانان:

راهکارهای اجرایی برای نبرد با اهریمنان در شب چهارشنبه سوری

به نام ایران

فراخوان جنبش شب ایرانبانان برای قیام برعلیه استبداد دینی و حمایت از خیزش آزادی خواهانه مردم ایرانزمین در خشمگاه چهارشنبه سوری پیش روی:
هم میهنان مبارز : بنا به شهادت تاریخ ، ما اقوام اصیل ایرانی ، در بزنگا های حساس سرزمین خویش ،همواره دوشادوش دیگر مبارزان راستین ، نقش کلیدی و اساسی خود را در همه برهه ها ایفا نمودایم . ما ایرانبانان این کهن دیار همچون همیشه پیشتاز و پشتیبان همه قیامهای آزادی خواهانه مردمان خود چه در درون و چه در بیرون از مرزهای سرزمین عزیزمان ایران همیشه جاودان بوده و همچنان نیزخواهیم بود .
در همین راستا میتوان به نبرد چالدران با ترکان عثمانی در سرزمین ترکیه کنونی، نبرد با پرتقالی ها وسپس انگلیسها در جنوب و ساحل دریای همیشه پارس، نبرد با روسیه در شمال میهنمان ، پیروزی در قندهاربر افغانها ، نبرد پرغرور نهضت مشروطه، جنگ هشت ساله با تازیان حزب بعث و دگر موارد تاریخ پر فراز و نشیب میهنمان اشاره نمود .
هم میهنان آزادی خواه : با توجه به موارد برشمرده بالاو تاثیر این نیروی کارساز یعنی اقوام ، ادیان و سایر تیره های ایرانبان "ما وارثان همان شیرزنان ودلاور مردان حماسه ساز دوشین ، هم اکنون بر این باوریم ، که نیروی مواج ما اقوام ایرانی درست همان آذرخشی است که در 32 سال گذشته هرگزبه ژرفی مورد توجه روشنفکران و آزادی خواهان این مرزو بوم قرار نگرفته است ، نیرویی که با ترفند شوم تقیه بازان اسلام پنای تیم مافیای جمهوری اسلامی ، موجب گردیده است باگسترش بستر تفرقه افکنی و اختلافات قومی، مذهبی و در پاره ای از نقاط با دامن زدن بر اندیشه های نا میمون جدای طلبانه از انسجام و همبستگی آنان ، برای پاسداری از نیا خاک عزیزمان تا کنون جلوگیری به عمل آید. اما زهی خیال باطل .چراکه چو فرزند ایران کوشنده است همه خاک این دیر فروزنده است: ما فرزندان طلایه داران شکوه و سربلندی ایرانزمین
هم اکنون براین باوریم که با همت و پشت کار خویش در جنگ آوری با دشمنان نیاخاکمان تاریخ را بار دگر به تکرارش خواهیم رساند و عزت و شرف از دست رفته مان را از دشمنان سرزمین خویش باز پس خواهیم گرفت و به همگان نشان خواهیم داد که شکوه و بزرگی ایران زمین همواره چو ققنوسی از دل خاکستر خاموش خویش بپاه خواهد خواست تا جهانیان بدانند که این سرزمین اهورایی هرگز نخواهد مرد.
از این روی در این برهه حساس و سرنوشت ساز ما هموندان جنبش ایرانبانان بر این باوریم که باید هر چه زودتر بدور از هر زنده باد و مرده باد برای داشتن ایرانی آزاد و آباد دستها را به مهر میهن در دست یکدگر نهاده و با رهانیدن سیتره شوم این انیران از سرزمینمان همچون همیشه، دوشادوش هم به آبادانی و شکوفایی میهن خویش بپردازیم.
ما بر این باوریم، که سرزمینمان ایران ورجاوند به مانند پیکره ایست بزرگ متشکل از همه ادیان، اقوام،تیره ها، فرهنگها و خرده فرهنگهای گوناگون ایرانی و هریک از ما به مانند اندامان این پازل بزرگ، باید سوای هراندیشه فردی ، حزبی، سیاسی، مذهبی حتی لامذهبی عمل نموده و درسایه اتحاد خویش فقط با اتکا به نیروی خرد جمعی، میهنمان را ازچنگال این دد منشان نیا خاکمان باز پس بگیریم.
هم میهنان: ما بر این باوریم ، که هرگز نباید منتظر ناجی و قهرمانی برای رسیدن به پیروزی بنشینیم، بلکه هر یک از ما باید در این هنگامه حساس خود نقش یک قهرمان را ایفا نموده و آنقدر به مبارزات ایزایی و پارتیزانی شبانه خود ادامه دهیم تا که به جهانیان بفهمانیم ، ما لیاقت حکومتی بر آمده از آرای فرد فرد هم میهنان فهیم خود را داریم و تا رسیدن به بستر رفراندمی آزاد زیر نظر مجامع ذیصلاح بین المللی، با نظرت بی قید و شرط اپوزسون درون و بیرون سرزمینمان تا نابودی صد درصد رژیم جمهوری اسلامی و بر سرکار آمدن حکومتی بر خواسته از آرای فرد فرد همه باشندگان این نیا خاک هرگز از پای نخواهیم نشست.
هم میهنان خردمند : هم اکنون وظیفه فرد فرد ما بیدار نمودن آن بخش از جامعه خاموشمان است که به پاس سکوت مرگ بارشان اینگونه حقیرانه زانوی انزوا به آغوش گرفته و چکمه استبداد دینی هر لحضه گلوی اینان را بیشتر می فشرد. انسانهای کوچکی که به دلیل فقر اندیشه و مسمومیت اجتماعی روا گردیده از سوی این حکومت دینی ، دعا گویی را پیشه خود کرده اند و هرگز به این مهم واقف نیستند که پایان وحشتناک بهتر از وحشت بی پایان حضور این رژیم دیکتاتور مذهبی در میهنمان میباشد. این وظیفه هریک از ما است که به آنها بیاموزانیم که دستهای یاری رسان مقدس تر از لبهای دعا گویی هستند ( کورش بزرگ)
در همین راستا جنبش ایرانبانان سعی دارد تا با نشان دادن راهکارهای بسیار ساده و قابل اجرا در گوشه گوشه میهنمان روحیه سلحشوری و جنگ آوری با دشمنان را درهمه آحاد ملت ایران نهادینه نموده و به همگان بباوراند که خواستن توانستن است و ملتی که اراده خود را برای رسیدن به آزادی برگرفته باشد هرگز هیچ دیکتاتوری تاب مقاومت در مقابل آنها را نخواهد داشت
چراکه تاریخ به شفافی به ما نشان داده است که همین انسانهای کوچک بوده اند که کارهای بزرگ را به سرانجام خویش رسانیده اند .
از این روی از همه مبارزان راستین هم میهنمان تقاضا مندیم که در آگاهی رسانی این راهکارهای زیر به سایر هم میهنان کوشنده بوده و خود نیز هر یک به نوبه خود در بکار گیری این رهنمودها برای رهایی سرزمینمان در این برهه حساس عملگرای باشید.
پاینده باد مرزهای ایران بزرگ وبر افراشته باد پرچم فرهنگ و تمدن انسان منش ایرانی در سراسر این گیتی پهناور.

 فاز 3 جنبش ایرانبان در خشمگاه چهارشنبه سوری


نخستین شرط یک مبارزه ی کاساز رعایت موارد امنیتی از سوی مبارزان است

 

1/ از آنجایی که تا کنون تظاهرات اعتراضی مردم ما، همه در مسیر های از پیش تائین شده ی شهرهای بزرگ واکثرا روز هنگام برگذار شده است ، این مهم موجب شناسایی، دستگیری و سرکوب و کشتار بسیاری از مبارزان تو سط مزدوران رژیم اسلامی گردیده است . از این روی پیشنهاد جنبش ایرانبانان اینگونه است که از این پس همه تظاهرات اعتراضی خود را با استفاده از تاریکی شب درهمه نقاط میهن به صورت کاملا پراکنده و با اجرای عملیات گسترده پارتیزانی برای آسیب رسانی به اماکن دولتی و اموال موزدوران نظام دنبال نمائیم .
برای اجرایی این مهم می توان با تشکیل گروهایی 2 یا 3 نفره و گسترش این گروها در همه نقاط میهن به ویژه بخشها و شهرستانها ی کوچکتر از تمرکز نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای بزرگ و کنترل مبارزان به ویژه در پایتخت جلو گیری به عمل آورد. چرا که یک عملیات تخریبی و یا به آتش کشیدن یک اداره دولتی که کارش حمایت از گروهای سرکوبگر و تروریستی نظام است می تواند نیروهای بسیاری از مزدوران رژیم را برای کنترل منطقه مورد نظربه خود مشغول نمیاد.

2/ هنگامه ای ما نتیجه کار خود را به خوبی میگیریم که هم حدف مورد نظر را به درستی تخریب نموده و هرگز توسط نیروهای نفوضی و یا اینکه خود سرکوبگران رژیم شناسایی و یا دستگیر نشویم ،از این روی همه مبارزان باید در عملیات شبانه از لباسهای مبدل ، کلا و ماکس ویا تکه پارچه ای برای پوشاندن صورت خود استفاده نمایند.

3/ در شبهای پیش روی هرگز در گردا گرد آتش بر افراشته شده توسط خود ویا سایرهم میهنان قرار نگیرید چرا که در این صورت بنا به انعکاس نور آتش از فواصل دورنیز قابل شناسایی حتی تیر اندازی ویا سپس دستگیری توسط مزدوران قرار خواهید گرفت.

4/ در هنگامه اجرای عملیات تخریبی حتما قبلا تمام منطقه عملیاتی مورد نظر را به خوبی برانداز نموده و همه جوانب کار را به دقت زیر نظر بگیرید ، به ویژه مواظب نیروهای شناسایی که با دوربینهای دید شب می توانند در بالایی ساختمانهای بلند مستقر شده و با شناسایی شمااز راه دور موجب گزارش دادن شما برای دستگیری و شاید حدف گیری شما با اسلحه بشوند.

5/ هرچقدر نقطه های مورد نظر شمابرای تخریب از مرکز شهرها به ویژه خیابانهای اصلی دور تر باشد احتمال شناسایی و در نهایت آسیب پذیری شما به مراتب کمتر است، یکی از بهترین احداف حاشیه و درون شهری کاروانهای مخابراتی و بیسم نیروهای امنیتی است که در محلات گوناگون به ویژه محدوده کوه های پیرامون شهرهای کوچک و بزرگ ونیز ودر جوار پارکهای محلات و کوچه های فرعی مستقرنموده اند ، نشانه بارز برای شناسایی این احداف دکلهای بلند یا دیشهای بزرگ مخابراتی است که در کنار آنها از فواصل زیاد به چشم می خورد در هنگامه مسدود کردن تلفنهای همراه و اینترنت این مراکز مسئولیت کنترل بیسیم و مخابرات نیروهای سرکوبگر را به عهده دارند.

6/ یکی دیگر از احدف اصلی جاسوسی نیروهای سایبری مزدوران، نابودی تمامی دکلهای مخابراتی است که اکثرا بر روی ساختمانهای بلند عمومی و دولتی در جای جای شهرها بر افراشته شده اند با استفاده از یک قیچی آهن بر متوسط می توان آنها را منهدم نمود . بگونه ای که با بریدن کابلها و سیمهای نگهدارنده این دکلهای بلند با کوچکترین نسیمی خود بخود سرنگون می گردند.

7/ شکستن همه صفحه های دوربینهای طرح طرافیک که برای شناسایی و کنترل مبارزان در خیابانهای اصلی بکار میروند و به هموراه تخریب تمامی چراغهای راهنمایی ورانندگی در همه خیابانها به ویژه سر چهار راه ها موجب گسترش ترافیک و جلوگیری از انتقال سریع نیروهای سرکوبگر با اتومبیل به مناطق قیام خیزشهری خواهد شود.

8/ تخریب همه دوربینهای درب سازمانها و ادارات دولتی به ویژه منازل و مکانهای مشکوک و یا در نهایت افشاندن رنگ به عدسی فیلم برداری آنها همچنین ربودن و یا شکستن دوربینهای دستی و تلفنهای های تصویری که در هنگام درگیری ها در اختیار مزدوران به ویژه لباس شخصی ها میباشد.

9/ ساخت قلاب سنگهای بزرگ به وسیله دو تکه طناب نیم متری که انتهای یک سر آنها را به صورت مساوی در دو طرف یک تکه چرم پهن به طول 15 سانتیمتر و عرض 10 سانتیمتر که از دوطرف سوراخ شده باشد و طنابها از طریق این سوراخها به دو طرف تکه چرم محکم وصل شود این وسیله برای پرتاب سنگ و دیگر اشیاه به ویژه بطری های حامل مواد آتشزا از مسافتهای دور بسیار کار ساز است استفاده از تیرکمان های کوچک که تیر آنها ازتکه سنگها و ریگهای گرد و یا بریده های مفتولهای آهنگی کوچک باشد برای مقابله با نیروهای چماقدار وشکستن شیشه های اتومبیل ها و مکانهای دولتی از فواصل دور بسیار کار ساز خواهد بود، استفاده ازتکه های کاشی جداشده از دور میله های شمع کهنه برق اتمومبیل و یا موتور سیکلت که یک دقیه قبل از پرتاب توسط تیر وکمانهای کوچک در هر گونه مایع یا آب دهان قرار گرفته باشند.، برای شکستن شیشه اتومبیل و یا ادارات بدون بروز هیچگونه صدا یا ریختن شیشه ها بسیار معصر است.

10/ برای ایجاد صداهای ناهجار وگسترش ترس و وهشت در دل این انیران می توان از همه نوع اسپره های آرایشی ، خوشبوکننده های محیط ، حشره کشها و به ویژه گاز فندک در آتش استفاده کرد.یکی دیگرازراهایی ایجاد صداهای ناهنجار استفاده از همه نوع کپسول گاز ویا اکسیژن هوا میباشد ، هرچقدر که مخزنها بزرگتر باشند صدای ناهنجار و حتی قدرت تخریب بیشتری را خواهید داشت ، بگونه ای که می شود با یک کپسول گاز ویا اکسیژه بزرگ یک مرکزتجاری مزدوران، ایستگاه برق، مرکز مخابرات ،تلمبه خانه نفت، ایستگاه گاز وسایر مراکز مربوط به این مبالی زادگان را کاملا از کار انداخت برای انجام این حرکت باید بسیار با دقت عمل نمود وبرای اینکه از حاصل انفجار کپوسهای مورد نظر آسیبی به شما و یا سایر مردم و مبارزان خودی نرسد، در هنگام اجرایی عملیات تخریبی باید از منطقه عملیاتی کاملا دور شده باشید" برای این کار می توان نخست دور تا دور یک ( نخ ) عدد سیگار تعداد 14 عدد چوب کبریت کاملا سالم را به فاصله 4 سانتیمتر پائین تر از سر سیگار ( از آنجایی که روشن میکنید ) توجه اینکه : سر این چوبهای کبرت باید کاملا کنار هم گذاشته شده و به هم چسبیده باشند ، سپس با استفاده از یک تکه نخ ، کش باریک ویا چسب نورای این کبریتها را به این نخ سیگار محکم وصل نموده سپس با روشن کردن سیگارپیش از ریختن مواد آتش زا بر اشیاه مورد نظر و قرار دادن آن درکنار مواد سوختی یا دگر اشیاه آتش زا، بلافاطه محل را ترک کنید ، 2 تا 3 دقیقه به طول می انجامد تا حرارت حاصله از سوختن آرام ، آرام توتون سیگار برای روشن کردن همه سر کبریتهای چیده شده به آنجا برسد " این همان وقتی است که شما میتوانید خود و سایرین را از محل حادثه دور نگه دارید تا که مورد شناسایی و یا آسیب قرار نگیرید. وآنگاه آتشی قابل توجه از حاصل اشتعال همه سرهای کبریت کنار حاصل می آید که این آتش نسبتا پر حجم قادر است " آغاز گر آتش بزرگتری شود که با روشن نمودن سایر مواد سوختی ویا کاغذ، چوب، لاستیک، بستررا برای انفجار کپسول مورد نظر آماده سازد" استفاده ازهر نوع اسپره بویژه حشره کشهای گوناگون به عنوان یک سلاح دستی آتشزا در مقابل حمله چماقداران یکی دیگر از بهترین کارهای دفاع شخصی در شب است ، بدینگونه که اسپره حشره کش را خوب به هم زده سپس با روشن کردن آتش فندک در فاطه 20 سانتی متری از دهانه خروج مواد، باعث می شود که ماده شیمیایی خارج شده از اسپره آتش گرفته و تا هنگامی که از عمل اسپره کردن باز نه ایستاده باشید ،شراره ای بلند از آتش در دست شما قرار میگیرد که این عمل میتواند آسیب های جدی به طرف محاجم وارد نموده و آن را مجبور به عقب نشینی کند، با یک اجرای چند نفره میتوان گروه زیادی از مزدوران سرکوبگر را حتی سوار بر اتومبیل و یا موتور سیکلتهایشان به آتش کشید.

11/ چگونگی مقابله با مزدوران موتور سوار در شب : همه چراغهای کوچه و خیابانهای محل خود را به وسیله تیرکمانهای کوچک و یا تنفنگهای گنجشک زنی بشکنید و کوچه و خیابان محدوده تظاهرات خود را کاملا تاریک نگه دارید آنگاه تیرهای چراغ برق و یا درختهای دوطرف کوچه و یا حتی اتومبیلهای باربند دار پارک شده دوطرف خیابان را به وسیله کابلهای مشکی رنگ ( سیم مخابرات) یا سیمهای فلزی و یا طنابهای محکم از دو طرف به هم وصل کنید یک گروه به سرکوچه ویا خیابان رفته و توجه نیروهای سرکوبگرموتوری را به خود جلب کرده سپس از طریق پیاده روهای که به وسیله سیم و یا طناب مسدود نشده است تظاهر به فرار کنید تا موتور سوارها در هنگامه تعقیب شما به دامهای از پیش ساخته تان بیفتند و با برخورد با کابلها و سیمهای که در تاریکی کوچه در دو سر خیابان بسته شده برخورد و از روی موتورهایشان واژگون شوند در هنگامه زمین خوردن این مزدوران نخستین حرکت شما باید به آتش کشیدن موتورهای اینان باشد.

12/ چگونگی اجرایی عملیات قطع برق اماکن مزدوران و یا کوچه و خیابانهای محل تظاهرات شبانه برای جلوگیری از شناسایی مبارزان : میله ای آهنی ( آلمتور) به اندازه 5/1 متررا تهیه و هر دو سر آن را به اندازه 15 سانتیمتربه طرف داخل برگردانید سپس با پرتاب آن از فاصله دوربر روی رشته سیمهای بالایی تیره های برق خیابان و گیر کردن هریک از حلقه های سر مفتول آهنی باعث اتصال رشته سیمها فاز مثبت و منفی به هم گردیده و حاصل این عمل جرقه ای مهیب و درنهایت موجب قطع برق کل منطقه می شود .

13/ یکی دیگر از راهایی به آتش کشیدن اماکن مالی و حتی نظامی این مزدوران از راه کانالهای آب ویا فاضلابی است که در میان محلات و یا مکانهای اینان میگذرد، بگونه ای که میتوان مواد سوختی( بنزین آغوشته به روغن) را از فواصل دور تر در آب جاری کانال که آب ویا فاضلاب ویا کانالهای تهویه هوا سرازیر نمود سپس از طریقه فیتیله های سیگاری که در راهکار شماره 10 به آن اشاره نموده ایم برای به آتش کشیدن اموال این تروریستها اقدام نمائید.

14/ یکی دیگر از راهای اساسی برای مختل کردن چرخ تدارکاتی و جابجایی نیروی سرکوبگر جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه این مزدوران در شب است ،پاره کردن لاستیکهای همه نوع اتومبیلهای دولتی به ویژه اتوبوسها ، مینی بوسها به ویژه اتمبیلهای ونی که اقلبا با شیشه های دودی و یا پرده های کشیده در کنار کوچه ها و خیابانها پارک هستند می تواند ضربه سنگینی به جابجایی بموقعه این مزدوران در نقاط گوناگون بزند ، از آنجایی که در بسیاری از مواقع دیده شده که این بی شرمان حتی از ماشینهای امدادی و آمبولانسها نیز برای جابجایی دستگیرشدگان به جای امدادگری استفاده می کنند از این روی پیشنهاد میکنیم همه اتومبیها به ویژه آمبولانسها را در ترافیک های خود ساخته نگه دارید و به بازرسی از درون آنها مبادرت بورزید مبارزان عزیز توجه داشته باشند اتومبیلی که از مزدوران در مابین سایر اتومبیلهای مردم قرار گرفته است هرگزنباید آن را به آتش کیشد" چرا که این عمل باعث می گردد سایر اتومبیلهای که در ترافیک گیر کرده اند دچار آتش گرفتگی شوند. پیشنهاد میشود فقط همه شیشه ها و چراغها آنها راکاملا شکسته و لاستیکهای آنها را بگونه پاره کنید که هرگز قادر به حرکت دادنش نباشند.

15/ برای پنچر کردن ماشینهای نیروی انتظامی، پادگانها، مراکز علمی تحقیقاتی ، کارخانجات وسایر مراکز زی ربط دولتی میتوان از دربهای پلاستیکی آب های معدنی ودرپوشهای سایر نوشابه ها استفاده نمود و از همه سوی این درپوشهای پلاستیکی میخهای محکم و بلندی را فرو نمود بگونه ای که از هر طرف بر روی زمین قرار بگیرند باز هم چند تا از سرهای میخ به سمت بالا یعنی چرخ اتومبیلها نشانه رفته باشد این عمل باید در نقاط گوناگون به ویژه در مقابل دربهای ورود و خروج این مراکز و به مقدار بسیار پر حجم انجام شود تا عمل خود را کاملا مشهود سازد.

16/ یکی دیگر از راه کارهای بسیار عملی برای مختل کردن چرخه مالی و درآمدزایی این رژیم ایرانی ستیز میتونه همکاری همه متخصصان ، و دستندرکاران هم میهنمان در قسمتهای تولیدات کلان کشور به ویژه استخراج منابع فسیلی .شرکتهای نفت، گاز، ملی حفاری ، پتروشیمی،شیلات، کشاورزی و سایر صنایع و منابع زیر زمینی به خصوص قسمت صادرات کشور باشه . کارمندان، کارگران، معلمان، نظامیان و سایر کارمندان دولت هر کدام باید به نوبه خود با مردم همکاری کنند به اعنوان مثال هریک می توانند سیستم تحت کنترل، وسیله نقلیه و یاهر ابزار دست خودش را کاملا تخریب و یا از گردونه کاری موقتا خارج کنند واین عمل را مثلا به گردن خرابکاران بیندازند این حرکت شرافتمندانه میتونه یک کمک بزرگ برای نابودی هرچه سریعتر این دزدان و متجاوزان به مردم و سرزمین ما باشه ما راهی نداریم بجز اینکه همه ایرانیان از درون و بیرون حکومت دست به دست هم بدیم تا این نظام را فلج کنیم فراموش نکنیم که در آینده ایران آنهایی که نقش خودشون را بدرستی ایفا نکنند همین کسانی هستند که از هم اکنون موجبات سر شکستگی خود را بنا کرده اند.

17/ تشکیل گروهای 2 و 3 نفره یکی از اصلی ترین کارهایی است که مبارزان باید انجام بدهند برای خود نامهای مستعار انتخواب کنید ودر هنگامه ای که در میان جمع قرار میگیرید حتما با چهره های پوشیده باشید و با نامهای مستعار یک دگر را صدا بزنید. از قبل همه احتمالات را در نظر بگیرید در تجمع های بزرگ شبانه حتما نیروهای نفوضی وارد صفوف شما می شوند اینان سعی دارند تجمع را پراکنده و درنهایت به سمت و سویی که خود از پیش برای سرکوب تائین کرده اند بکشانند در این چنین هنگامه ای باید کاملا مردم را کنترل کنید از این روی به صورت کاملا هماهنگ در چند قسمت پخش شده و تجمع را به مکان مورد نظر خود هدایت کنید پراکندگی مردم باعث میشود که مزدوران به راحتی همه را سرکوب کنند"در اینچنین مواقعه ای در پارچه های که در دست دارید می توانید چاغو و یا شیعی سخت را استعتار نموده تا در هنگامه حمله به شمابتوانید سریحا از خود دفاع کنید.

18/ مبارزانی که تصمیم دارند از موتور سیکلت برای مبارزه در شب استفاده کنند حتما به صورت تیمی و با لباسهای مبدل عمل نمایند، حتی موتور سیکلتهایشان راباید با پارچه و یا تکه لنگی استعتار نموده و فقط در محدوده محل خود در تردد باشند تا که نکنداز سوی مردم خشمگین با نیروهای سرکوبگر اشتباه گرفته شده و مورد آسیب قرار بگیرند، کشاندن گروهای سرکوبگر موتور سوار به کوچه هایی که از قبل به وسیله سیم های و کابلهای مشکی رنگ تله گزاری شده است یکی از برنامه های پیشنهادی به موتور سواران است البته اگر چنانچه بشود در این شبها موتور را کاملا از لیست برنامه های مبارزاتی فاکتور گرفت بسیار راحت تر می شود به مزدوران موتور سوار با استفاده از تاریکی شب ضربه زد.

19/ مکانهای مهم تامین نیروبرای سرکوب مردم در محلات پایگاهای بسیج محلات و ادارات ، مساجد ، مدارس و ورزشگاها است. با شناسایی این مکانها افرادی که در آنجا رفت و آمد دارند را زیر نظر گرفته و در هنگامه مقرر ضربه اساسی را به مال و اموالش وارد کنید. استفاده از قلاب سنگ و تیرکمانهای کوچک از روی بام خانه ها و ساختمانهای بلند میتواند در اینگونه مواقع بسیار کارساز باشد.

20/ نپرداختن فیش های آب،برق،گاز و هرگونه مالیلت و قبض های جریمه را در سراسر میهن نهادینه کنیم نام همکاران رژیم در ادارات و محلات را با رنگ بر روی دیوارهای عمومی به ویژه خود ادرات مربوطه آنها بنویسید تا که همگان این مزدوران را بشناسند. پخش شبنامه ، شعار نویسی های گسترده، ساخت انمیشنهای مبارزاتی ، ارسال اس ام اس های مبارزاتی، شعارهای ملی میهنی و هرگونه اطلاع رسانی در همه مکانهای عمومی از قبیل بازار، مدارس،دانشکاها،ادارات،رستورانها،قهوخانه ،وسابل نقلیه عمومی ،ورزشکاها،مراکز تفریحی، ووو میتواند در تضعیف روحیه مزدوران و نیرو بخشیدن به مبارزان و سایر مردم بسیار معصر باشد همه تلاش خود را در راستای سوق دادن مبارزات در شب وگسترش روحیه مبارزه ایزایی برای آسیب رسانی به پیکره پوسیده این رژیم توسط همه اقشار جامعه را در همه نقاط میهن گسترش دهیم.

همبستگی رمز پیروزی است
آگاهی + خشم و نفرت = سازماندهی برای وارد نمودن ضربه نهایی

جنبش ایرانبانان : ما ایرانیم

مارس 11
 

فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر