۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

ما و لانه های اَنیشه ای (جاسوسی) حکومتِ اشغالگر اسلامیخشایار رُخسانی

یشنهادی برای اداره-ی بَغدِستانی هایِ (سفارت خانه های) کشور ایران بدست آزادیخواهان در برونمرز

کشورهای آزاد جهان برای همبستگی با جنبش آزادیخواهی مردم لیبی و کیفر دادن به حکومت خودکامه-ی قذاقی دیوانه که برای سرکوب مردم لیبی یک جنگ سراسری را با آنها آغاز کرده است، همگی بَغدِستانی های (سفارت خانه های) این حکومت را در برنمرز بستند. از سویی دیگر جهانِ آزاد تماشاگر رستاخیز میهنی مردم ایران و بیداری دوباره-ی جنبش آزادیخواهی آنها است که دارد با بیشترین ددمنشی و سنگدلی بدست حکومتِ اشغالگر اسلامی سرکوب میشود، زیرا تازه ترین ابزارهایِ سرکوب خیابانی که حکومت اسلامی برای خاموش کردن فریاد آزادیخواهی مردم ایران بکارمیگیرد دستکمی از واکنش ددمنشانه-ی خودکامه-ی لیبی در برابر خواست آزادیخواهانه-ی مردم کشورش ندارد. برای نمونه گازهای اشک آوری که حکومت اسلامی در خیابان ها بکارمیبرد کارکردی همانند گازهای شیمایی جنگی دارند که بیماری زا و چنگار آور (سرطان آور) هَستند. و در هر گردهمایی آرام آزادیخواهان که بنابر دات های پایه-ی ای (قانون اساسی) این کشور به هیچ پروانه ای نیاز ندارند، حکومت اسلامی دارد هر بار شمار فراوانی زخمی، زندانی و کُشته از مردم ایران میگیرد. اکنون پرسش اینجاست که آیا این پنج میلیون ایرانی میهندوستی که در برونمرز زندگی میکنند، نمیتوانند با کوشش های خودشان همبستگی کشورهای جهان را با جنبش آزادیخواهی مردم ایران بدست آورند و از این کشورها درخواستِ بستن لانه های انیشه ای (جاسوسی) حکومت اسلامی را کُنند و یا با بیرون راندن گُماشته ها حکومت اسلامی از این بَغدِستانی ها (سفارت خانه ها) اداره-ی آنها را به آزادیخواهان واگُذارند که نمایندگان راستین مردم ایران هَستند؟ بیگمان حکومت های آزادِ جهان زمانی اَنیشه های (جاسوسان) حکومت اسلامی را از کشورشان بیرون خواهند کرد و اداره-یِ بَغدِستانی های (سفارت خانه های) ایران را به نمایندگان راستین مردم ایران خواهند سپُرد، که سازمان های مردمسالار و گیتیگرا (سکولار) در برونمرز بجایِ ادامه-ی بدگمانی ها، پیکار باهم و فرسایش نیروهای همدیگر، آماده-یِ گفتگو و همبستگی باهم باشند تا بتوانند با برپایی یک دولت گُذرا به نمایندگی از مردم ایران، اداره-ی این بَغدِستانی هایِ (سفارتخانه های) کشور ایران در برونمرز را بدست بگیرند. بیگمان بیرون کردن بَغدِستانی های (سفارتخانه های) ایران از دستِ حکومت اشغالگر تازی پرستِ اسلامی آسیبِ روانی فراوانی به این حکومت خواهد زد و به روند پیروزی مردم در جنبش آزدیخواهی آنها شتاب هزار چندانی خواهد بخشید.

سه شنبه، 10 اسفند، بهرام شید،7032 آریایی میترایی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر