۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

سازمان مجاهدین خلق کابوسی برای مردمسالاری


خشایار رُخسانی

سازمان مجاهدین خلق بُزرگترین دُشمن مردمسالاری، آزادی و گیتیگرایی (جدایی راه دین از راه کشورداری) در ایران است زیرا این ارزش ها در آشتی ناپذیری و ناسازگاری با باورهایِ دینی این سازمان ایستاده اند و این سازمان به این ارزش ها بها نمیدهد؛ هدفِ این سازمان بُنیادگرایِ دینی ادامه-ی همین حکومت اشغالگر اسلامی است و تنها فرنودِ (دلیل) مبارزه-یِ این سازمان با این حکومت نیز رساندن مسعود رجوی به اورَنگِ (مقام) رهبری است، زیرا این سازمان مسعود رجوی را شایسته تر از سید علی خامنه ای برای لم دادن بر جایگاه خلافت و امیر مومنان میپندارد. آزادیخواهان باید با همان نگاهی که به بُنیادگرایان اسلامی همانند حزب الله و طالبان و القاعده دارند، با این سازمان تروریسی و بُنیادگرایِ دینی مبارزه کُنند تا آنرا از سپهر سیاسی ایران بیرون برانند، اگر که آنها نخواهد تماشاگر برپایی یک حکومت اسلامی دیگر ولی اینبار با خلافت مسعود رجوی در ایران باشند. اگر این سازمان در ایران سرکار بیاید، با ددمنشی و خوناشامی که ریشه در باورها دینیش دارد، گوی جَنوریکای (جنایتکاری) را از دست آخوندها و حزب الله خواهد ربود. آن بخش از مردم دین زده-یِ ایران که پس از سه دهه حکومتِ دینی در ایران به یک سازمان بُنیادگرای دینی دیگر همانند سازمان مجاهدین دلخوش کرده اند، سزاواری بهتری از همین حکومتِ آخوندی ندارند. بدبخت مردم ایران که هنوز از بَختکِ حکومِت اسلامی رها نشده اند، یک سازمانِ تروریستی و بُنیادگرای دینی دیگر که پلیدتر از آخوندهاست، میخواهد دوباره به نام دین بر آنها فرمانروایی کُند.از آنجا سازمان مجاهدین خلق نیز همانندِ آخوندها بازده-ی یک فرهنگِ اسلامی است که خودکامه پرور است، برایِ شکستن_این چَمبَر (حلقه) اهریمنی فرهنگِ اسلامی، ایرانیان چاره ای بجز خُشک کردن ریشه-ی فرهنگ اسلامی در این کشور ندارند، اگر که براستی خواهان شکستن این چَمبَر (حلقه-ی) اهریمنی و دستیافتن به آزادی پس از چهارده سده بندگی به تازیان و تازی زادگان هَستند، زیرا فرهنگ اسلامی هم خودکامه پرور است و هم با زمینه چینی فرهنگی، ذهن مردم را برای پذیرش بیداد آمده میسازد، و حکومت هایِ خودکامه را سرکار میآورد، و از سویی دیگر حکومت های خودکامه-ی دینی تنها با پُشتگرمی به دین اسلام و گُسترش فرهنگ اسلامی است که میتوانند بیداد را به مردم ایران بپذیرانند.چهارشنبه، سوم فروردین، تیرشید 7033 آریایی میترایی 


۱ نظر:

  1. نظر طاهری اصفهانی در خصوص اعلمیت یا اصلح بودن تقلید از آیت الله العظمی خامنه ای

    http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=141&catid=41

    پاسخحذف