۱۳۸۹ اسفند ۲۳, دوشنبه

پیشگیری از یک بدآمد (فاجعه-ی) اتُمی در ایرانخشایار رُخسانی

زمین لرزه-ی 11 مارچ (مارس) در ژاپن این کشور را به مرز یک آزَرَنگ (مصیبت) اَتُمی کشانده است؛ در سه راکتور کارخانه اتمی شهر فوکوشیمای ژاپن انفجارهایی انجام گرفته است که سبب درز کردن مواد رادیو اکتیو به بیرون و آلوده شدن زیست بوم در این شهر شده است. بدآمد (فاجعه-ی) اتمی شهر فوکوشیمایِ ژاپن میتواند هر دم با یک زمین لرزه در شهر بوشهر نیز روی دهد، شهروندان بوشهری را گرفتار این آزَرنگ (مصیبت) کُند و زیستبوم بوشهر را برای هزاران سال با مواد رادیو اکتیو آلوده سازد. با درنگریستن به این فرهود (حقیقت) که هَندازگران (مهندسان) کارخانه-ی اتمی شهر بوشهر همان هَندازگران (مهندسان) روسی هَستند که آزَرَنگ (مصیبت) اَتُمی «چَرنُبیل» در سال 1986 نمایانگر «پیشینه-ی درخشان» آنها در ساختن کارخانه اتمی با درجه-ی پایین ایمنی میباشد، اگر چنین پیشامدِ ناگوار اتمی در ایران روی دهد، آلوده شدن زیستبوم ایران با مواد رادیواکتیو، در میانِ همه-یِ نکبت و بدبختی هایی که این حکومت شغالگر اسلامی در سه دهه گُذشته برای مردم ایران به اَرمغان آورده است، بدآمد (فاجعه-ی) اَتُمی از برترین «برکت هایِ» این حکومت برای مردم ایران خواهد بود، زیرا حکومتِ تازی پرست اسلامی میلیاردها دلار از پول های نفت مردم ایران را که باید هزینه-یِ سازندگی این کشور میشُد، تنها برای دُنبال کردن رویای ساختن بُمب اتُمی، هزینه-ی ساختن کارخانه های اَتُمی نا امن کرد و با اینکار بهایی گزاف برای نابودی بخش بُزرگی از زیستبوم ایران پرداخته است.

همه-ی کشورهای آزادِ جهان که کَهرُبای (برق) مورد نیاز خود را از نیروی اتُم فراهم میآورند، بی درنگ در برابر بدآمد اتُمی شهر فوکوشیمای ژاپن واکُنش نشان دادند و با آموزه (درس) گرفتن از این آزَرَنگ (مصیبت) درهال بازنگری در برنامه-ی های اَتُمی خود و بستن کارخانه های اتُمی میباشند. مردم ایران نیز بویژه مردم شهر بوشهر نباید در برابر بیخردی حکومتگران انیرانی و تازی پرستِ اسلامی که با ژرف شدن در رویای ساختن بُمب اَتُمی، دارند با سرنوشت آنها بازی میکنند، بادپروا باشند. مردم ایران باید بستن کارخانه-ی اتمی شهر بوشهر را خواستِ جدی خود کُُنند و سرسختانه برای بستن این کارخانه-ی اَتُمی و دیگر کارخانه های همانند، دست به ایستادگی بزنند، زیرا هم اکنون میتوان با بستن کارخانه هایِ اتمی در ایران از بازکرد (تکرار) بدآمد (فاجعه) چرنُبیل و فوکوشیما در ایران پیشگیری کرد، ولی فردا بسیار دیر خواهد بود.

دوشنبه، 23 اسفند، مهشید 7032 آریایی میترایی
فرستادنِ پیام به دنباله Donbalehهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر