۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

دسترسی رایگان به نرم ابزار واژهنامه-یِ پارسی سرهخشایار رُخسانی
مژده به دلبستگان به پارسی سره و فرهنگ ایران: به کمک این نرم ابزار نوینی که به رایگان در دسترس شما گذاشته میشود، شما میتوانید با نوشتن واژه عربی در پنجره-ی جستجوگر این برنامه برابر پارسی آنرا بیابید و به بیش از شست و سه هزار واژه-ی پارسی دسترسی پیدا کنید

مُژده به ایرانیانِ میهندوستی که به زبان پارسی سره دلبستگی دارند:

به کمک دو نرم ابزاری که پیوندِ آنها را در پایین برای شما میگُذارم، خواهید توانست به بیش از شست و سه هزار واژه پارسی دسترسی پیدا کنید که گردایه ای (مجموعه ای) از پنج واژهنامه هَستند. برایِ دستیافتن به واژهنامه-ی پارسی سره مهروزانه گام به گام راهنمایی زیر را دُنبال کُنید:
1. از وبگاه »گلدن دیکت» (goldendict) بازدید کُنید:در میان واژه نامه های گوناگونی که در وبگاه »گلدن دیکت» (goldendict) به کاربران پیشکش میشود، آن واژه نامه ای را برگُزینید که دارای «شانزده مگابایت و سی و دو بیت» است و آنرا بارگیری کُنید:


 Windows installer, 16, 32 MB - just run it to install the program. It doesn't include any local dictionaries, which are to be downloaded elsewhere. Wikipedia and websites would still work, though.


2.   برای بارگیری نرم ابزار واژهنامۀِ پارسی سره: 

Babylon7_FaarsiBePaarsi1388.bgl
دو راه دارید:
آ) برای دریافت واژهنامۀ پارسی سره در همین وبگاه بر همین فرمان آبی رنگ « بر این پیوندک بکلیکید.» کلید کُنید:
پس از آن، نرم ابزار واژهنامه پارسی سره بگونه خودکار بر روی یاده-ی (حافظه) رایانه شما بارگیری خواهد شد. 

ب) یا اینکه از وبگاه پارسیمان بازدید کُنید:
 
http://www.paarsimaan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58


نرم ابزار واژهنامه پارسی سره را بارگیری کُنید.
 
Babylon7_FaarsiBePaarsi1388.bgl


برای اینکار باید نوشته یا نشانی ای را که در بالا آمده است در آن رُویه (صفحه) پیدا کنید و با دنبال کردن آن، به جایی خواهی رسید که برای بارگیری این نرم ابزار که واژهنامه پارسی سره را دربر دارد، باید بر روی فرمان « بر این پیوندک بکلید کُنید» کلید کُنید.

برای دریافت واژه‌نامه‌ی پارسی‌مان، بر این پیوندک بکلیکید.

 که کوشا (اکتیو) است. با کلید کردن بر فرمان، «بر این پیوندک بکیلیدید» نرم ابزار واژهنامه پارسی سره بگونه خودکار بر روی یاده-ی (حافظه) رایانه شما بارگیری خواهد شد. 

3. پس از اینکه نرم ابزار واژهنامه پارسی سره را بارگیری کردید، برنامه-ی گلدن دیکت» (goldendict) را بگشایید؛ اگر بر روی دکمه-ی «افزودن» (Edit) که در بالای پنچره جای دارد کلید کُنید، یک زیرپنجره کوچکی باز خواهد شدُ که یک نماد (سمبل) از نسک (کتاب) را به شما نشان میدهد (dictionaries).
4. اگر بر روی نماد نَسک (کتاب) کلید کُنید، یک پنچره بُزرگی باز خواهد شد که در سوی راست و بالای آن دو دُکمه-ی «افزودن (ad)» و «زُدودن (remove)» خواهید یافت که شایش (امکان) افزودن و زدودن واژهنامه ها را از یاده-ی (حافظه) رایانه-ی شما، به شما میدهد.
5. اکنون که نرم ابزار واژهنامه پارسی سره را که پیش از این بر روی یاده-ی (حافظه-ی) رایانه-ی خود بارگیری و بایگانی کرده اید به واژه نامه »گلدن دیکت» (goldendict) بیافزایید. پس از آن اگر دبیره (خط) رایانه خود را به پارسی بسامانید و درپنجره جستجوگر »گلدن دیکت» (goldendict) یک واژه عربی را بنویسید، در سوی راستِ پنجره برابر پارسی آنرا خواهید یافت.
6. چنانچه برای باز کردن یک برنامه-ی فشرده به یک نرم ابزار ویژه نیاز داشتید، مهروزانه از برنامه-ی پایین بهره ببرید:

7. برای گُسترش زبان پارسی سره امیدوارم که هر ایرانی میهندوست یک رسانه باشد.
کامگار باشید

GoldenDict
Download

www.goldendict.org

 
 
فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh۱ نظر:

  1. https://www.facebook.com/persian.malayeri?fref=photo

    http://dictionary.obspm.fr/
    جناب دکتر اسد همایون دو سایت بالا را هم اگر تا بحال ندیده اید ببینید.
    .

    پاسخحذف