۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

دیدی نو از دینی کُهن


نوشته-ی: فرهنگ مهر

فلسفه اشو زرتشت گوهری است که باید آنرا از نو شناخت، زیرا بهترین راهنما برای ساختن یک ایران آباد، آزاد و مِهَست (باعظمت) است.
فلسفه-ی دین اشو زرتشت بر سه پایه-ی خَرَدگرایی، راستجویی و آزادگُزینی (اختیار) پایه گُذاری شُده است.

1. خَرَد گرایی: دین اشو زرتشت خَرَردگراست و نه باورگرا، به این چم (معنی) که هیچ اندیشه ای را نباید به زور و ناگُزیری پذیرفت. نُخستین ویژگی اهورا مزدا خَرَد است؛ اهورا مزدا با خرد خود به آفرینش هستی بخشید.

2. راستجویی: واژه ای که برای راستی در اوستا بکار رفته است «اشا»است که برابر آن در هیچ زبانی یافت نمیشود. «اشا» به چم راستی و دُرُستی در برابر دروغ و داد در برابر بیداد است. ازاینرو پیروی از «اشا» با دادگری همسو است.

3. آزادگُزینی: دین را باید با آزادی و آگاهی پذیرفت. آن دینی که از روی ناگُزیری و به زور پذیرفته شود دین نیست. آزادی ارزشمندترین داده-ی اهورایی است که در والاترین نمود خود زیربنای گات هاست؛ آنجا که اهورا مزدا آدمی را در اندیشیدن و پذیرا شُدنِ دین آزاد میگذارد.

 

نَسک (کتاب) ارزند-یِ «دیدی نو از دینی کُهن» را میتوانید به رایگان در تارکده بخوانید:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر