۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

راهکاری برای گُذار از راهبندان بسیج و سپاه پاسداران
خشایار رُخسانی

هم اکنون بُزرگترین راهبندانِ پیروزی جُنبش آزادیخواهی مردم ایران وجود نزدیک به سدهزار چاقوکش و اراذل و اوباش در بسیج سرکوبگر و سپاه اهریمن حکومتِ اسلامی است که خامنه ای گُجستک (ملعون) به کمک آنها بازوی رزمی خودش را ساخته است و همچنین او سران این نهادهایِ رزمی را همکار جنوریکاری ها (جنایتکاری ها) و همباز (شریک) درآمدهای نفتی بیکرانِ خودش کرده است. خامنه ای آگاهانه با اینکار هَستی ننگینش را با این پَشک (طبقه) تازه به قدرت رسیده-ی بسیجی- سپاهی گره زده است و نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی نیز بخوبی میدانند که با پیروزی جنبش آزادیخواهی مردم ایران نان شان از درآمدهای نفتی سنگ خواهد شد. بیگمان بخش بزرگی از بدنه-ی این نهاد های رزمی را مردانی میسازند که  دارای خانواده هَستند و از درآمدهای بیکران نفتی بی بهره هَستند، ولی آنها برای سرپرستی از خانواده هایشان به دستمزدی که از حکومت اسلامی میگیرند، نیازمندند؛ و از سویی دیگر از آنجا که این پَشک (طبقه) هیچ چیز برای از دست دادن ندارد بجز کیسه-ی گداییش، آماده است تا برای پدافندی از تنها درآمد زندگیش با خامنه ای به زیر خاک برود. برای برداشتن این راهبندان آزادیخواهان دو راه درپیش روی دارند: یا با همگی توانشان، بازوی رزمی خامنه ای را در یک نبرد خونین و جنگ درون شهری تار و مار کُنند که هزینه-ی جانی بسیار بالایی دربر خواهد داشت و باید برای اینکار از جویبارهای خون گُذر کرد، و یا اینکه به بسیجی ها و سپاه پاسداران نوید دهند که با پیروزی جنبش آزادیخواهی مردم ایران، آنها میتوانند پس از دیدن دوره های آموزشی ویژه فرخویی (اخلاقی) و کارشناسی در یگان های ارتش میهنی ایران آزاد و مردمسالار دوباره بکارگرفته شوند.
انگیزه-ی من برای پیشکشیدن این راهکار بیشتر این است که این نویدها میتوانند در دل بدنه-ی بسیج و سپاه امیدهایی را بوجود آورند تا آنها آینده-ی خودشان را در پیروزی جُنبش ببینند تا همراهی با خامنه ای. اگر در اینراه کامروا شویم، بدنه-ی بسیج و سپاه میتوانند یا دست به نافرمانی گُسترده در برابر رهبران جنایتکارشان بزنند و یا کودتا کُنند. ولی برای اینکه این نویدِ آزادیخواهان جدی گرفته شود، آزادیخواهان نیاز به یک رهبر یا یک سُخن گویی دارند که سُخن او را بسیج و سپاه جدی بگیرند و بپذیرند.۱ نظر:

  1. درود بر تو گرامی‌ و هزاران افسوس که هیچ رهبریتی در این ۳۱ سال نداشتیم و مردان و زنده دلان بزرگی مانند کورش آریامنش- فرود فولادوند- شجاع الدین شفا و دیگران آمدند و کوشش‌های فراوان کردند که این ایرانی‌ نمائی که سوگند خورده بود سکان دار این مبارزه باشد را به میدان بیاورند اما همانطور که همه شاهد بودیم این مردک همه را سر کار گذاشت و این میهن اشغال شده در قادسیه دوم را تنها گذاشت ولی‌ این فرزندان درون مرز سرانجام از این ماشین کشتار اسلامی اهریمنی خواهند گذشت و دوباره آریابوم سربلند خواهد شد و آن روز دیر نیست،

    تمام نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی و شاگردش محمد تازی و پاینده آریابوم اهورایی.

    آریا

    پاسخحذف