۱۳۸۹ اسفند ۶, جمعه

پیوند میان ترس و فرمانروایی خودکامگان
کورش عرفانی


در پی تازش بیگانگان به ایران در چندهزار سال گذشته از اسکندر گُجَستک (ملعون) گرفته تا عرب ها و مغول های ددمنش و دست زدن آنها به کَشتار همگانی ایرانیان و برجای گذاشتن ویرانی های بیشمار، در همبودگاه ایران رفتاری ویژه گُسترده شده است که همراه آن فرهنگ و روانشناسی ترس را پدیدار و چیره ساخته است، ترسی که مردم ایران آنرا درخوذشان درونی کرده اند. این فرهنگ ترس از ایرانیان آدم هایی ساخته است «ناتوان کُش» که ایرانیان خوب آموخته اند که برای زنده ماندن به زاوری (خدمت) نیرومندان در ببایند ولی ناتوانان را به سختی کیفر دهند. قدرت حاکم نیز با آگاهی از این روانشناسی ترس در همبودگاه است که همیشه کوشش میکند که با دست زدن به کُشتارها و دارزدن های گُسترده، پیوسته بر دامنه-ی این ترس بیافزاید. و با اینکار همبودگاه را در یک «دایره-ی اهریمنی» از ترس و کُشتار و ستم» نگه دارد که همدیگر را پیوسته باززایش میکُنند. ولی در همبودگاه همیشه بخشی آگاه و فرهیخته، دادخواه و آزادیخواه هَستند که کمابیس 1% همبودگاه را میسازند، و میتوانند بر ترس درونیشان، چیره گردند و در برابر فرمانروایان بیدادگر ایستادگی کُنند و سر به واخواهی گذارند (اعتراض کُنند). ولی بیشینه-ی (اکثر) مردم با آنکه به سختی خشمگین از رفتار ستمگرانه-ی فرمانروایانشان هَستند، به شوند (علت) ترس درونیشان هیچگاه در این درگیری تازه میان این کمینه از دادجویان و آزادیخواهان دلاور با فرمانروایانِ بیدادگر اندر نمیشوند و خودشان را پیوسته از این درگیری به دور نگاه میدارند و تا بیگمان نشوند که ترازوی قدرت به سوی کدامین اُردوگاه سنگینی خواهد کرد هیچگاه در این مبارزه یارگیری نخواهند کرد؛ ولی اگر مردم تماشا کنند که در این مبارزه تنها اندکی سُمبه-ی آزادیخواهان پُرزورتر است، آنها نیز بیدرنگ به میدان مبارزه برای کمک به آزایخواهان خواهند شتافت.

در پیوند با حکومت اسلامی نیز با آنکه میلیون ها تن از مردم ایران ناخرسند و خشمگین از سه دهه بیدادگری این حکومت هَستند، باز آنها از بهر ترس درونیشان برتری خودشان را این میبینند که تماشاگر بادپروای (بیتفاوت) درگیری میان کمینه ای (حداقلی) از آزادیخواهان دلاور با حکومت بیدادگر اسلامی باشند تا بخواهند آسایش خودشان را به پورمَرگند (به خطر بیاندازند). در اینجا راهکار بازکردن این گرهگاه این است که آزادیخواهان بتوانند با نیروی نوآفرینی خودشان و با فرنودآوری (دلیل آوری) و فراراسانی (تبلیغات) گُسترده به مردم بادپروا (بیتفاوت) و تماشاگر بپذیرانند که در این مبارزه، پیروزی راستین از آن اُردوگاه آزادیخواهان خواهد بود و آزادیخواهان خواهند توانست پس از سرنگونی حکومت اسلامی به تُندی آسایش و سامان را به کشور بازگردنند و برتری مردم در پیوستن به آزادیخواهان خواهد بود تا با اینکار آزادیخواهان بتوانند ترس روانی و درونی را از مردم بگیرند و مردم را پُشتیابان خودشان سازند.
 

۲ نظر:

 1. خودتونم بکشید انقلاب ما بیمه است.

  امجد:
  آیت الله بهاءالدینی در سال ۶۵ فرمودند : خیلی ها(منتظری) دارند برای ولایت تلاش می کنند ولی ولایت منحصراً برای سید علی خامنه ای است …

  http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101&catid=45

  پاسخحذف
 2. برای چهارده سده شما تازی زاده ها کشور یران را اشغال کردید واین کشوری را که روزی پیشرفته ترین کشور جهان بود به تله خاکی واگرداندید و مردمش را که آزادترین و خوشبخت ترین مردم جهان بودند برده و بیچاره ترین مردم جهان کردید هنوز هم باور دارید که میتوانید این کشور را در چنگال خود دربند نگه دارید، ولی من با شما پیمان میبندم که روز آزادی ایران از دست شما تازی زاگان فرارسیده است. ولی شما چون مست قدرت هَستید فریاد خشم مردم را نمیشنوید. بزود ما از همه-ی جاویدنامان (شهیدان) جنگ کادوسی (قدسیه) و نهاوند خونخواهی خواهیم کرد و شما حرامزادگان را به یا ته شاخابه-ی پارس (خیلج پارس) خواهیم فرستاد تا خوراک کوسه ها شوید و یا به سرزمین نیاکان بت پرستان بیابان های مکه و حجاز خواهیم فرستاد تا در آنجا خیارشور بکارید.

  پاسخحذف