۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

دین: جنگ ابزاری که باید از دستِ حکومت اسلامی گرفت


نُسکِ پارسی


دکتر کورش عرفانی (خودرهاگران)

برپایه-یِ آمار های رستادیِ کشور [1]، بیش از 40 % از مردم ایران زیر نوار تنگدستی زندگی میکنند. و 15 میلیون زیر نوار تنگدستی مطلق میباشند، بگونه ایکه ناتوان از پرداختِ هزینه-یِ یکبار خوراکِ گرم در روز هَستند.پرسش این است که چگونه است که میلیون ها ایرانی زیر نوار تنگدستی زندگی میکنند، ولی با اینهمه از پیوستن به جُنبش سبزها خودداری میورزند و به این نهِشت [2] نمی پتکارند [3]؟ پاسخ این است که حکومت اسلامی با گرفتار کردن مردم در سه گوش [4] نادانی، ترس و تنگدستی، نِهشتی [5] را فراهم آورده است تا مردم با تنگدستی کنار بیایند. حکومتِ اسلامی خودش، بکمک بُنگاهِ دروغ پراکنی سدا و سیما به گُسترش ِنادانی و ژاژپنداری [6] در همبودگاه، کمک میکند، ترس را سپاه پاسداران گُسترش میدهد، و شَوه [7] تنگدستی مردم، بازار و حزب موتلفه اسلامی است. یکی از فَراپُرسش ها [8]، نغش دین در استوار کردن این نِهِش [9] است. پس از انقلاب 1357 حکومت اسلامی، دین را از جایگاه روامندِ [10] آن در همبودگاه که یک پُرسش خودویژه [11] برایِ شهروندان بود، با قدرت و تباهی آلوده ساخت و با اینکار به گُسترش پدیده-ی ژاژپنداری و نادانی در همبودگاه دامن زد.خویشکاری [12] ما این است که مینوییک [13] را از دین سوا کُنیم. مردم به مینوییک نیاز دارند، ولی مَردُمیکه از آگاهی برخوردار نیستند، مینوییک را در کَرپ هایی [14] جُستجو میکنند که حکومت در نمایِ دین به آنها میدهد و مردم ناآگاه، دین را با مینوییک یکی میگیرند. و این در هالی است که دین، مینوییکِ حکومتِ اسلامی است. حکومت اسلامی توانسته است با ابزار کردن دین برای رسیدن به هدفش، مردم ِتنگدست را از خود بیخود و بی هوش کند، تا آنها دردِ پیرامون خود را سُهِش نکنند [15] از اینرو مردم بجای اینکه چاره-یِ دردِ خودشان را در مبارزه-یِ پَشک ها [16] جُستجو کنند، به دین، امام زاده ها یاوه پنداری ها و آسمان پناه میبرند. مردم ِاَپبَهر [17] میتوانند این سختی ها را برتابند زیرا که آنها از نگر اَندیشمندی [18] تنگدست هَستند. دین در دستِ حکومت، ابزاری برای واژگون نشان دادن راسینگی ها [19] شده است، و این در هالی است که مردم با پناه بردن به دین بدنبال چاره-یِ دردهایشان میگردند. نزدیک به سه چهارم مردم ایران وابستگی هایِ دینی دارند یا آلوده به ویروس دین میباشند، و با زَرسنج هایِ [20] دینی به جهان مینگرند. خویشکاریِ ما آزادیخواهان این است که از راه دست زدن به کارهایِ روشنگرانه، دین را از مینوییک جدا سازیم.

پهرست واژگان:

1. رسمی کشور
2. وضعیت
3. اعتراض نمی کنند
4. مثلث
5. وضعیتی
6. خرافات
7. سبب
8. مسئله ها
9. وضع
10. عادی
11. شخصی
12. مسئولیت یا وظیفه
13. معنویت
14. قالب هایی
15. حس نکنند
16. مبارزه-یِ طبقاتی
17. محروم
18. فکری
19. واقعیت ها
20. معیارهای
http://www.youtube.com/watch?v=g5A8pBDgPYI
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر