۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

گنجه-یِ ایستکاری ها [1] و شمش هایِ باد آورده


خشایار رخسانی


نُسکِ [2] پارسی

چکیده:

آزمون 22 بهمن نشان داد که برای ادامه-یِ یک مبارزه-یِ پیروزمند، جُنبش سبزها هیچ راهی بجز دگرگون کردن راهبُردِ [3] خود ندارد. مبارزه هایِ خیابانی میتوانند، آسیب روانی فراوانی به کودتاچیان بزنند، ولی بدون آراسته شدن جنبش به جنگ ابزار هایِ گرم، یا پیوستن بخشی از ارتش به آن، جُنبش از هیچگونه بختی در یک جنگ نابرابر، برخوردار نخواهد بود. این گره را تنها میشود از راه سازماندادن ایستکاری هایِ [4] سراسری گشود. برای انجام اینکار مَهِین [5] نیز به سرمایه نیاز است. این سرمایه را میشود از راه هایِ گوناگون بدست آورد: 1) از راه بازکردن یک شماره بانکی بنام یک آدم خوشنام، 2) از راه زیر فشار گذاشتن ترکیه برای بازپس گرفتن شمش هایِ تلا به ارزش 18،5 میلیارد دلار به سود جنبش، 3) از راه آزاد سازی 24 میلیارد دلار از سرمایه هایِ داراکی [6] ایران به سودِ جنبش که دولت آمریکا گذاشته است در بانک هایِ آن کشور یخ بزنند.

سرآغاز:

پس از ناکامی جُنبش سبزها در 22 بهمن، همکنون برایِ همه-یِ کسانی که نگران آینده-یِ جُنبش هَستند، روشن است که در کارزارهایِ آینده، بدون هَنداخِ [7] یک راهبُردِ تازه، جُنبش در نیمه-یِ راه شکست خواهد خورد و از هدفش بازخواهد ماند. مبارزه هایِ خیابانی میتوانند کودتاچیان را درگیر یک جنگ روانی کُنند و آنها را گرفتار بیماری پی [8] سازند، ولی گردهمایی ها و درگیری هایِ خیابانی نخواهند توانست، بدون آراسته شدن جُنبش به جنگ ابزارهایِ گرم یا پیوستن بخشی از ارتش به مردم، زخم مرگبار را بر پیکر حکومت اسلامی وارد آورند. همکنون زمان برای سازمان دادن یک چکادِ [9] تازه در مبارزه با کودتاچیان آغاز شده است؛ به چم [10] چَکادِ ایستکاری هایِ سراسری. ولی از آنجا که دولت کودتا در سال هایِ گُذشته از پرداختِ بهنگام دستمزد خیلی از کارگران و کارمندان خودداری کرده است، آنها به اندازه-ی بَسنده، پس انداز برایِ پایداری در دوران ایستکاری ها ندارند. در اینجا برپایی گنجه-یِ ایستکاری ها نیاز فوری است. برای گردآوریِ کمک هایِ داراکی به کارگران و کارمندانی که به ایستکاری ها خواهند پیوست، ایرانیان برونمرزی میتوانند، نغش بُزرگی را بازی کنند. برایِ رسیدن به این هدف من این چهار پیشنهادی را که در پی میآیند، به جُنبش میکنم:

1. با گُشایش یک شماره بانکی بنام یک آدم خوشنام و پُرآوازه برای نمونه دکتر کورش عرفانی یا شاهزاده رضا پهلوی و یا کسی دیگر...... و فرارسانی [11] در تلوزیون هایِ ماهواره ای، تارکده [12] میشود در زمانی کوتاه سرمایه هایِ درخوری را به سود جُنبش گردآوری کرد.
2. همانگونه که در جریان هَستید، دولت ترکیه یک باری از شمش تلا را به ارزش 18،5 میلیارد دلار، که حکومت اسلامی میخواسته است از راهِ ناروامند [13] و نابهنجار به دست تروریست هایِ لُبنانی برساند، بازگرفته است [14]. اگر هواداران جنبش سبزها بتوانند به بکمک سازمان هایِ هوادار آشتی جهانی و سازمان هایِ پشتیبانِ هوده هایِ آدمی [15] یک کارزار جهانی به راه بیاندازند، میشود از راه گفتگو با پارلمان اروپا، دولتمردانِ کشورهایِ باختر، دولتمردان آمریکا و فرارسانی در تلوزیون هایِ ماهواره ای و اینترنت، پُشتیبانی مردم و همبودگاه جهانی را بدست آورد، تا با فشار آوردن بر دولت ترکیه این سرمایه-یِ آسیم [16] مردم ایران به سود جنبش سبزها بازگرفته شود و با آن گنجه-یِ ایستکاری ها را پر کرد.
3. دولتِ آمریکا بیش از 24 میلیاد دلار از سرمایه هایِ ایران را برای 31 سال است که بازگرفته و در یخ گذاشته است. با برپایی یک کارزار ِجهانی همانند آنچه که در بالا آمد، میشود دولتمردان آمریکا را خُرسند به آزاد کردن این سرمایه ها به سود جُنبش سبزها کرد.
4. هتا اگر جُنبش سبزها نتواند در آزاد سازی این سرمایه ها به سودِ خودش کامگار شود [17]، این تلاش هایِ جنبش در برونمرز، دارای چند نکته و آزمون پُرارزش خواهند بود.
A) همه-ی جریان هایِ اندیشمندیِ گوناگونی که در جُنبش سبزها کوشا هَستند، همدل و بهم نزدیکتر میشوند و آزمونی که جنبش از این کارزار بدست خواهد آورد، زمینه هایِ انجام کارگروهی در جُنبش را گُسترده تر خواهد کرد.
B) از آنجا که سرنوشتِ آشتی و آسایش جهانی به پیروزی جُنبش سبزها گره خورده است، و همه-ی کشورهایِ باختر و آمریکا آن را بخوبی میدانند، کوشش هایِ همبسته-ی ما در برونمرز برای گردآوری پول، جهان آزاد را وادار خواهد کرد تا آنها فَراتُمی [18] خودشان را در این ببینند، که بجایِ درگیر کردنِ خودشان در یک جنگ رَزمی با حکومتِ اسلامی، که میلیاردها دلار برای آنها هزینه دربر خواهد داشت، هزینه-یِ ایستکاری ها را بر دوش بگیرند. زیرا، نخست اینکه این چند میلیارد دلار کمکی که از سوی کشورهایِ سرمایه دار و تُخشاکی ِباختر [19] پرداخت خواهند شد، در سنجش با ریخت و پاش هایی که آنها سالانه برایِ پیشبرد پروژه هایِ رَزمی شان هزینه میکنند، به اندازه پرداختِ هزینه-یِ یکی از مهمانی هایی خواهد بود، که آنها در آخر هفته برپا میسازند. و دیگر اینکه با این پُشتیبانی خواهند توانست آسایش خودشان و آشتی جهانی را پایندان کنند [20].


پهرست واژگان:

1. صندوق اعتصاب ها
2. نُسخه
3. استراتژی
4. اعتصاب هایِ
5. مهم
6. مالی
7. طرح
8. بیماری عصبی
9. جبهه
10. یعنی
11. تبلیغ
12. اینترنت
13. غیر عادی
14. مصادره کردن
15. حقوق بشر
16. عظیم
17. موفق شود
18. اولویت
19. صنعتی غرب
20. تضمین کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر