۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

وبگاه «جنبش فرزندان کوروش»، اشو زرتشت و سپاه اهریمن


خشایار رخسانی


چکیده:


وبگاه «جنبش فرزندان کوروش» با پشتیبانی از احمدی نژاد و سپاه پاسدارن خواسته و یا ناخواسته تیشه به اندیشه هایِ ولاگوهر اشو زرتشت و کوروش بزرگ میزند و مردم ایران را با این بُزرگواران بیگانه میسازد.


سرآغاز:


هم میهنان گرامی، گردانندگانِ وبگاه «فرزندانِ کوروش» با بدکاربری (سواستفاده) از نام کوروش بزرگ و اشو زرتشت، خودشان را نماینده-ی کیستی ایرانیان جا میزنند، ولی همزمان بگونه-یِ آشکار از بهر افتادن ایران بدستِ خودکامگان رزمی و سپاهِ اهریمن از خوشهالی با دنبشان گردو میشکنند، آن سپاه اهریمنی ای که در هشت ماه گذشته جُنبش آزادیخواهی مردم ایران را با ده ها کُرپانی (قربانی) به خاک و خون کشاند و آزَرَنگِ (مصیبت) کهریزک را آفرید. نگاهی به واکاوی گردانندگان این وبگاه از 22 بهمن بیاندازید، که چگونه شادمانیش را از سرکوب مردم و گرفتار شدن کشور ایران بدست سپاه اهریمن پنهان نمیسازد، سپاهی که دو هفته پیش دو تن از هوداران جُنبش را بنام هوادار پادشاهی، اعدام کرد و سومین هوادار جنبش نیز در راه اعدام است و پهرست (فهرست) کشتارهایِ آن پایانی ندارد [1] و [2].
جای بسی افسوس است که گردانندگان وبگاه «فرزندان کوروش» خودشان را هوادار اشو زرتشت و کوروش بزرگ و کدبان رضا پهلوی میدانند، ولی سویگیری (جهت گیری) سیاسی آن ها فرسنگ ها از راستینگی (واقعیت) و جُنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران به دور است، با آنکه جنبش سبزها از سویِ کدبان رضا پهلوی پُشتیبانی میشود، این وبگاه با این جهت گیری هایِ ویژه و بدور از خَرَدی که دنبال میکند، خودش را با مردم ایران بیگانه کرده است. آدم از خَرَد گردانندگانِ وبگاه «فرزندان کوروش» در شگفت میماند که راه نجاتِ کشور ایران از دستِ حکومت اسلامی را پناه بردن از دستِ آخوندها به احمدی نژاد و سپاه اهریمن و باند کودتاچی و جَنوریکار (جنایتکار) او میپندارد، ولی همزمان در آسیب زدن به جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران که خواهان برپایی یک ساختار گیتیگرا (سکولار) و نهادینه کردن دمکراسی در این کشور است، از هیچ کوششی خودداری نمی وَرزد. گردانندگان وبگاه «فرزندان کوروش» آزاد هَستند که هرگونه که میخواهند بیاندیشند، ولی در این میان کسانیکه بیشتر از همه از دست گردانندگانِ وبگاه «جنبش فرزندان کوروش»آسیب خواهند دید اندیشه هایِ اشو زرتشت و کوروش بزرگ هَستند، کسانی که گردانندگان وبگاه «جنبش فرزندان کوروش» خودشان را نماینده-یِ اندیشه هایِ ولاگوهر آنها جازده اند و اندیشه هایِ خام خودشان را بنام این بُزرگواران میفروشند. همانگونه که حکومت آخوندی در سه دهه گذشته بهترین ابزار برای بی آبرو کردن ایدیولوژی اسلام در دیدِ مردم بود، هیچکس نخواهد توانست بهتر از گردانندگان وبگاه «جنبش فرزندان کوروش» در آسیب زدن به اندیشه هایِ گوهربار آشو زرتشت و کوروش بزرگ کامگار باشد. درست همان زمانی که مردم و جوانان ایران راه رهایی و آزادگی خود را در پناه بردن به آموزش هایِ ولاگوهر و فَرزانه-یِ اشو زرتشت جستجو میکنند، گردانندگان وبگاه «فرزندان کوروش» با گُسترش دیدگاه هایِ زیانباری که راه نجات کشور را در پُشتیبانی از احمدی نژادِ جَنوریکار (جنایتکار) و باند مافیایی سپاه پاسدارانِ جَستجو میکند، جوانان آزاده-یِ کشور را سردرگم میکند و خودخواسته و یا ناخواسته، تیشه بر ریشه-یِ رستاخیز میهنی مردم ایران میزنید که خیزشی بلند برایِ بازگشت به فرهنگ بُنیادین،گوهربار و شکوهمند نیاکان خودشان برداشته اند.

یاداشت ها:

[1] .http://www.childrenofcyrus.com/fa/نوشتارها-و-گفتارها/جستارها/473-به-
مناسبت-22-بهمن،-بیانیه-ای-تحلیلی-از-سوی-جنبش-فرزندان-کوروش.html


[2] http://www.childrenofcyrus.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر