۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

پیماننامه-یِ هَسته ای، چراغ سبز برای تازش رژیم به جُنبش


سازمان خودرهاگرانچند روز پیش حکومت اسلامی پیماننامه-یِ هَسته ای را با کشور هایِ ترکیه و برزیل بست، که بر پایه-یِ آن این سه کشور همداستان شدند که اورانیوم موردنیاز و سوخت هسته ای برای کارخانه های اتمی ایران در کشور برزیل غنی شود. حکومت اسلامی با این پیمانامه سه هدف را دُنبال میکند:
1. برچیدن فشارهایِ اقتصادی جهانی
حکومت اسلامی خوب میداند که در برابر ادامه-یِ فشارهایِ اقتصادیِ جهانی بیش از این توانِ ایستادگی ندارد و با فروپاشی اقتصادِ ورشکسته-ی آن، ساختار رَزمی نیروهایِ سرکوبگر آن نیز فروخواهد پاشید. از اینرو برای پیشگیری از چنین آینده-یِ ناگواری برایِ خودش است که تلاش کرده است با چنین نمایشی، فشار را از سر خود کوتاه سازد. هم اکنون با آنکه حکومت اسلامی زیر گُنجایشی که اوپک برای آن درنگر گرفته است، نفت فرآوری میکند و آن را در آب هایِ آزاد با بهایِ زیر نرخ اوپک میفروشد، به کردِ (عملا) از اینراه نیز نفتِ این رژیم، بفروش نمیرسد. و از آنجا که اقتصادِ حکومت اسلامی 85% به نفت وابسته است، ادامه-یِ این رَوَند به فروپاشی زودرس این حکومت خواهد فرجامید.
2. حکومت اسلامی کوشش میکند که هدف خود را در دست یافتن به بمب اتمی در دراز مدت دنبال کند. این رژیم میتواند با کمتر شدن فشار های جهانی بر سر آن، همچنان مانند گذشته در نهان، غنی سازی اتمی و برنامه های دستیافتن به بمب اتمی را دنبال کند.
3. در سالگرد کودتای 23 خرداد و آغاز جنبش آزادیخواهای مردم ایران، این پیماننامه-یِ هَسته ای میتواند فراپُرسش زیرپا گذاشته شدن پیوسته-یِ حقوق بشر در ایران را در سایه خود پنهان سازد و حکومت اسلامی خواهد توانست با دستِ باز به سرکوب جنبش بپردازد. این رژیم میخواهد برایِ رو در روی شدن با موج گردهمایی ها، واخواهی ها و اعتراض هایِ گُسترده که آزادیخواهان برای ماه خرداد برنامه ریزی کرده اند، دست به یک سری کارهای پیشگیرانه بزند، که دار زدن پنج مبارز راه آزادی در روز 19 اردیبهشت، و دیگر کُشتارهای سیاسی که در راه هَستند، دستگیری نگهبانِ جانِ میرحسین موسوی، درخواست دادستان تهران برای محاکمه موسوی و همراه شدن 175 تن از نمایندگان مجلس با او را میشود در این گفته جای داد.

آزادیخواهان باید از هم اکنون خودشان را برایِ رو در روی کردن با سرکوب هایی که رژیم برای پیشگری از آغاز موج گردهمایی ها در ماه خرداد درنگر دارد، آماده سازند تا با واکِنش هایِ شایسته، چرخشگاه و نقطه عطفی را در این ترازش و معادله-ی نابرابر در میدان مبارزه با حکومتِ اسلامی برپا سازند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر