۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

واکُنش خشمگین مردم در برابر گرانی


سازمان خودرهاگرانافزایش بهای بلیت هایِ اتوبوس به اندازه-یِ دو برابر و نیم آن در شهر تهران سبب واکنش خشمگین مردم در این شهر شده است، بگونه ایکه حکومتِ اسلامی برای کنترل وضع، گماشته های خود را در ایستگاه های اتوبوس و مترو جایگزین کرده است. پرسش اینجاست که چرا حکومت اسلامی که هم اکنون در تنگنا گرفتار شده است، اینچنین تصمیم هایِ دردسرسازی را میگیرد که میتوانند انگیزه-یِ ناآرامی در کشور شوند؟ پاسخ این است که حکومت از سر تنگدستی و نوسان کردن در مرز ورشکستگی اقتصادی، برایِ پُرکردن صندوق هایِ تِهی شده-یِ خزانه-یِ کشور، چاره-یِ دیگری ندارد. زیرا فشارهای جهانی بر روی بانک هایِ وابسته به این حکومت از یک سوی و به فروش نرسیدن نفت آن از سویی دیگر این حکومت را به مرز ورشکستگی اقتصادی کشانده است.
در روزهای آینده بیگمان گواه افزایش بهای دیگر کالاهای نیازین نیز خواهیم بود، که سبب واکنش گسترده تر بخش تنگدستِ همبودگاه خواهد شد که از بهر بافت ویژه-یِ هَنجُمَنی (اجتمایی) که دارد، از کُنشگرایی ویژه و گرایش به درگیری بیشتری در خیابان برخوردار است. تاکنون چشم اسفندیار جنبش، محدود بودنِ بافتِ هَنجُمَنی (اجتمایی) آن به پَشکِ (طبقه) میانه-یِ همبودگاه بوده است که تنها بجا آورده شدن خواسته هایِ سیاسی خودش را دنبال میکرد، ولی با پیوستن لشکر تنگدستان به جنبش، که خواسته های اقتصادی آنها برجسته تر هَستند، دامنه-یِ گردهمایی ها و درگیری در شهر ها از یک یا دو منطقه ویژه به سراسر جنوب شهرها، گُسترش خواهد یافت که هماهنگ با آن توان سرکوبگری حکومت اسلامی را پایین خواهد آورد، پدیده ای تازه در جُنبش که چشم انداز پیروزی را برای آن دستیافتنی تر خواهد ساخت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر