۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

سرنگونی حکومت اشغالگر اسلامی از راه نافرمانی شهریگری (مدنی)


خشایار رُخسانی

آزادیخواهان! برای سرنگونی حکومت اسلامی نیاز به شکستن شاخ دیو ندارید، تنها از خانواده های خود بخواهید که در ماه آینده از پردخت رسیدهایِ آب و برق، گاز و تلفن خودداری کُنند. همراهی و همکاری سراسری همگی مردم ایران در ماه آینده با برنامه-ی نافرمانی شهریگری میتواند بدون کمترین هزینه-ی جانی در زمانِ بسیار کوتاهی حکومت اشغالگر سلامی را به زانو درآورد و شر این حکومتِ تازی پرست را با سه دهه نکبت از سر مردم ایران کوتاه سازد. از ایرانیان میهندوست و آزاده درخواست میشود که با گُسترش پیام ها و فراخوان های نافرمانی شهریگری در فیس بوک و تارکده، مردم ایران را برای همکاری با این برنامه آماده سازند. تنها با خودداری از پرداختِ مالیات ها و رسیدهای آب و برق، گاز و تلفن در ماه آینده، میتوان حکومت اسلامی را با آنچنان تنگدستی پولی آسیمی (عظیمی) روبر ساخت که نتواند دستمزد نیروهایِ فشارش را برای سرکوب مردم و گُماشته هایش را برای بریدن آب و برق، گاز و تلفن مردم پرداخت کند.
با آزمونی که ما داریم حکومت اسلامی هیچگاه در ماه های نُخست نافرمانی شهریگری (مدنی) آب و برق، گاز و تلفن کسی را نخواهد برُید، اینکار زمانی انجام خواهد گرفت که مُشتریان پیش از پنج ماه از پرداخت مالیات خودداری کُنند، و این درهالی است که یک فراپیشی (اقدام) گُسترده و همگانی در خودداری از پرداخت رسیدها های آب و برق، گاز و تلفن در ماه نخست، کار این حکومت اشغالگر را خواهد ساخت. از خانواده، خویشاوندان و دوستان خود در ایران بخواهید تا در ماه آینده با این برنامه همکاری کُنند. نافرمانی شهریگری (مدنی) بهترین و کاراترین ابزاری است که میتواند با کمترین هزینه-ی جانی و داراکی، پوزه-ی این حکومت ددمنش را به زمین بکوبد و از ادامه-ی روزانه-یِ کُشتار جوانان این کشور به بهانه-ی سوداگران مرگ و قاچاقچیان مود مَدیان (مخدر) پیشگیری کُند.
دیگر اینکه با تُهی شدن صندوق پولی این حکومتِ خوکامه و در نهشتی (شرایطی) که نتواند مُزد نیروهای سرکوبگرش را پرداخت کُند، همانند یک خانه-ی کاغذی با نُخستین توفان خشم مردم فروخواهد ریخت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر