۱۳۹۰ بهمن ۲۳, یکشنبه

فراخوان برای برگردانِ گروهی نَسک های (کتاب های) ریچارد داوکینز به پارسیخشایار رُخسانی
هم میهنان گرامی، بزرگترین گرفتاری همبودگاه دین زده-ی ایران ناآگاهی است. هرگونه دگرگونی سیاسی در ایران که ریشه در دگرگونی اندیشه و باورهای دینی مردم ایران نداشته باشد، از پیش یک فرنامش (اقدام) شکست خورده است. تنها شدت سرکوبِ آزادیخواهان بدست آخوندها نیست که توانسته است آنها را بیش از سه دهه در قدرت نگه دارد، وآنکه باورهای دینی بخشی از مردم ایران نقش بزرگتری در ادامه-ی این کابوس داشته است که پایگاه هَنجَُمَنی (اجتمایی)، سیاهی لشکر و دستگاه سرکوب این حکومت اشغالگر را فراهم آورده است. برای پایان دادن به این نهش (وضع) یکی از بهترین راه ها آگاه سازی توده های دین زده و روشنگری دینی است. به گفته-ی کُندورسه :«همبودگاهی که بدست فرزانگان راهنمایی نشود، بدست شارلاتان ها گُمراه خواهد شد.«
 در این میان دیدمانِ فرگشت (تئوری تکامل) داروین برپایه-ی خویشاوند بودن همگی جانوران زنده، توانسته است بی پایگی باورها و افسانه های دینی همانند «آفرینش آدم و حوا» را به کمک دانستنی های نوین به روشنی نشان دهد. با نگر به این راستی که هتا بسیاری از فرهیختگانِ دانشگاه دیده-ی ایران با  دیدمانِ فرگشتِ (تئوری تکامل) داروین بیگانه هَستند، اگر که نخواهم از ناآگاهی توده-ی دین زده-ی ایران با این دیدمان دانشی سخنی گفته باشم، روشنگری در این زمینه میتواند کمک فراوانی به پرده دری از بیهودگی باورهای دین های سامی و به ویژه دین اسلام بکُند. در راستای روشنگری توده های دین زده ریچارد داوکینز بیولوژیست انگلیسی با نَسک های پژوهشی فراوان و ارزنده ای که نگاشته اند، توانسته اند دیدمان فرگشتِ داروین و تازه ترین دانستنی های دانشی را با زبان توده ها برای آنها بشکافند.
در این پیوند برخی دوستان در فیس بوک دست به یک نوآوری (ابتکار) درخوری زده اند [1]. این دوستان همگی ایرانیانی را که به زبان انگلیسی آشنایی دارند فراخوانده اند تا در کار برگردان نَسک های (کتاب های) ریچارد داوکینز به پارسی بهُماسند (شرکت کُنند). اگر هر کس کار بردگردان یک بخش ازاین  نسک ها (کتاب ها) را بپذیرد، با درنگریستن به شمُار فراوان ایرانیان برونمرزی که به زبان انگلیسی آشنایی دارند، میتوان به تُندی و در در زمان کوتاه کار برگردانِ این نَسک ها (کتاب ها) را به پایان بُرد و آنها را به رایگان در دسترس جوانان ایران گذاشت که امروز در پُشت دیوارهای سانسور حکومت اشغالگر اسلامی از این دانستنی ها بی بهره مانده اند.

یاداشت

[1]


یکشنبه، 23 بهمن، 3749 دین بهی

۱ نظر:

  1. ba doroode doobaare, man in barg shoma ra backlink dadam dar FB, omidvaram shomaare bishtari az IRANIAN be in barg sar bezanand... ba sepaas, bedrood
    Farzad Parsa

    پاسخحذف