۱۳۹۰ بهمن ۴, سه‌شنبه

واپسین ایستگاه: فرودش (سقوط) آزاد حکومت اشغالگر اسلامی در دره-ی مرگ آرتی دایانا

رژیم خودکامه-یِ ولایت فقیه در آستانه-ی نابودی
آروایش های (تحریم های) اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا اقتصاد ورشکسته رژیم خودکامه-ی ولایت فقیه را به آستانه-ی نابودی خواهد رساند. باآنکه اروپا 6% از نفت خود را از ایران فراهم میآورد، ولی به واژگونه-ی آن، داد و ستد اقتصادی این رژیم اشغالگر با اروپا سالانه به میلیاردها دلار میرسد که بریده شدن راه بازرگانی و بسته شدن دارایی های نقدی رژیم هنایش (تاثیر)  بسیار مهمی را بر اقتصاد ورشکسته رژیم خواهد گذاشت.
نمودهای آنرا ما امروز در بازار تهران تماشا میکُنیم؛ دلار به مرز 2300 تومان رسیده. گرانی و هزینه-ی زندگی مردم روزانه و دم به دم روبه فزونی گذاشته است. شایمندی (احتمال) شورش های خودجوش هر دم پیش بینی میشود. به نیروهای رژیم برای مهار نهش (وضع) فرمان آماده باش داده شد ه است. برپایه-ی گزارش دوستان از تهران و مشهد رفت و آمد اتوبوس های پلیس برای دستگیری مردم در بخش های مهم شهر به چشم میخورد. نیروهای لباس شخصی رژیم در دسته های گوناگون در مکان های مهم و سُهَنده-ی (حساس) شهر پرسه میزنند. اکنون نهش (وضع) بسیار درخوری برای باند خامنه ای فرارسیده است تا برای گرفتن همگی قدرت خیز بردارد و باند احمدی نژاد و دیگر باندها را کنار بگذارد. بی تردید ما در روزهای آینده گواه درگیری های بیشتری میان بادهای خامنه ای و احمدی نزاد خواهیم بود. پرسش ولی این است که آیا باند خامنه ای برای یکپارچه کردن قدرتش دست به چنین ریسکی خواهد زد؟
روشن است که نهش سُهَنده (موقعیت حساس) کنونی هَستی رژیم خودکامه-ی ولایت فقیه را سخت سیجیده است ( به خطر انداخته است) و رژیم برای برون رفت از این آشفتگی در منگنه قرار گرفته است. آیا رژیم برای بُُرُونرفت از این تنگنا تن به یک جنگ ناخواسته در شاخاب پارس (خلیج فارس) خواهد داد؟ یا اینکه به خواسته های امریکا و همبستگان باختری آن کشور تن خواهد داد و برنامه اتمی خود را فدای ماندگاریش خواهد نمود؟ 
روشن است که در این نهش سُهَنده (وضع حساس) نابودی ساختار رژیم امکان پذیر است و بدون شک دست یافتن به این آرزو بستگی راسته (مستقیم) به پیوند سازمان داده شده میان کنشگران و نیروهای سیاسی درون و برون از کشور دارد و همچنین پُشتیبانی مردم آزادیخواه ما برای سازماندهی پَتکارش ها (اعتراض های) و گردهمایی های سراسری. این پیوند برای دستیافتن به همبستگی تنها و بهترین امکان برای رهایی مردم آزادیخواه ایران از چنگ این رژیم خودکامه و اشغالگر ولایت فقیه میباشد.

سه شنبه 4 بهمن، 3749 دین بهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر