۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه

دین دبیره: نگاهی نو به یک دبیره-یِ (خطِ) کُهنمهربان پولادي 

دین دبیره کهن ترين دبيره ي جهان است ، چونکه بيشتر دبيره هاي نژاد آريايي جهان از اين دبيره پيروي كرده اند. 


همان‌گونه كه آشكار است زرتشتیان باستان آیین‌‌ها و سرودههای دینی خود را در نسکی به نام اوستا نوشتند و دبیره‌ای كه با آن اوستا را نگارش كردهاند دبیره‌ی دین دپیره یا دین دبیره است كه به نامِ اوستایی نامیده میشود.

تاكنون از زمانِ درستِ پیدایشِ دبیره‌ی اوستایی یا دین دبیره دستکی بدست نیامده است ولی برخی از دشمنان برون و درونِ ایران زمین به گونه‎‎‎ای موزیانه می‌خواهند تا به جهانیان بپذیرانند كه اوستا و دبیره‌ی اوستایی دارای دیرینگی بسیار نیست ولی هرگاه زمانِ درستِ پیدایشِ اشوزرتشت، نمایانده شود بسیاری از ناپیداهای ایران و جهان پدیدار خواهد گشت.

از گذشته‌نگاری‌های یونانی در مییابیم كه شاهنشاهی هخامنشی در 2500 سال پیش پدیدار گشته است اگر چه دین زرتشتی دین رسمی كشور نبود‌. به گفته‌ی مسعودی و دیگران دو نسخه از اوستا را به دبیره‌ی زرین بر روی دوازده هزار پوستِ گاوِ پرداخته شده نوشته بودند و در دژ نَپشت یا نَسک‌خانه شاهی نهاده بودند و رونوشتِ دیگر را در گنج شیپیگان نگهداری میكردند و اسكندر رونوشتِ دژ نپشت را سوزاند. رونوشتِ دوم كه در گنج شیپیگان بود به دستور اسكندر به یونان برده و به یونانی برگردانده شد. دبیرهی اوستایی دبیره‌ای نبود كه همه مردم از آن بهره ببرند تنها شماری از موبدان زرتشتی كه به دانش دبیره و آواشناسی آگاهی داشتند میتوانستند آن را بنویسند و بخوانند. پس در مییابیم اگر دبیرههای ایرانی فراگیر بود و همه از آن بهره میبردند، میتوانست رسایی پیدا كند ولی دبیره‌ای كه شمارِ اندکی از آن آگاهی داشته باشند چگونه میتواند رسایی پیدا كند. مگر این كه این دبیره از همان آغاز پیدایش به انگیزه‌ی نیاز به خواندن اوستا به صورت آواز و خُنیا به گونهای رسا ساخته شده بود تا بتوانند با واکهای سدادار و بیسدا نیاز دینی خود را برآورده سازند .

واژه اوستا به گونههای فراوانی دركتابهای گوناگون آمده است كه دربرگیرنده-ی زیر هَستند :

اوستا‌ ـ استا ـ وستا ـ افستا ـ پستاك ـ اوستاك ـ ابستا ـ ایستا ـ اویستا. موبد فیروز آذر گشسب درباره آرشِ (معنی) اوستا چنین مینویسد: برخی از دانشمندان اوستا را برگرفته از اوپستا دانسته و به آرِش پناه و یاور گرفتهاند و برخی آن را با واژه ابستا در پارسي باستان یكی دانسته و به آرِشِ پايه و بنیان و نوشته‌ي بنيادين برگردانده‌اند ولی به راستي به گفته‌ي استاد هاوگ اوستا از دو بخش "اَ" و "ویستا" درآميخته است و "ويستا" از ریشه‌ي "وید" به آرِشِ "دانستن" آمده و چَمِ آن آنچه دانسته و شناخته شده میباشد. واژه‌ي اوستا به آرِش سر، رمز و راز و رازهاي خدايي و آسماني و دانش درونی آرِش شده است و برای همین آن را زند یا گزاره میخوانند .

ویژگی بزرگِ دبیره اوستایی


زبان اوستایی شاخهای از زبان هند و اروپایی است. دبیره اوستایی كه از دبیرههای زبان و فرهنگ پارسی است كهنترین، رساترین، سادهترین و سرشتين‌ترین دبیره‌ي جهان میباشد.

رِساترین دبیره‌ي جهان است، چون هر آنچه كه بخواهیم بر زبان آوریم نوشته میشود و كسی كه این دبیره را بداند میتواند هر نوشتهای را كه در گذشتههای دور با این دبیره نوشته شده است را بي كوچك‌ترین نادرستی بخواند و اگر امروز چیزی نوشته شود آیندگان آن را درست میتوانند بخوانند.

كهنترین دبیره‌ي جهان است، چون هیچ دبیره‌ای در جهان در دیرینه بودن به پای آن نمیرسد و بیشتر دبیرههای نژاد آریایی جهان از این دبیره پیروی كردهاند.

رساترین و سادهترین دبیره جهان است، چون الفبای این دبیره به چندین واك آوادار و واك بیآوا بخش میشود كه در نوشتن ریزکاوانه‌ی نبشتهها، یك‌سانی و برابری خیرهكنندهای را به نمایش می‎‎گذارد.

سرشتين‌ترین و دانشين‌ترین دبیره‌ي جهان است، چون همه‌ي واكها، در برگرفته شده از جنبش‌هاي چهره، لب، گلو و دهان میباشد.

چند بازگفت از استادان و نویسندگان دبیره‌ی اوستایی


دبیره اوستایی رساترین دبیره‌ي جهان است این را اوستاشناسان بزرگ می‌گویند. كسانی كه روزگاری دراز را در پژوهش و جست‌وجو در دبیرههای جهان سپری كردهاند.

«دبیره‌ي اوستا دارای 44 نویسه‌ي باسدا و بیسدا است و هم امروز رساترین دبیره‌ای است كه باشنده است و در چند تسو با چند درس میتوان واكه‌هاي يادشده را فرا گرفت و واژگانِ ایزدی دین باستان را بي‌لغزش با همان گويش و درست‌خواني بنيادين خواند.»

شادروان ذبیح بهروز كه در داشتن دانش بالای او در میان فرهیختگان هیچگونه شكی باشنده نیست در باره‌ی دبیره‌ی اوستایی چنین میگوید:

« علم سداشناسی در ایران باستان پیش‌رفتِ بیمانندی داشته و از برجسته‌ترین کارهای فندی جاویدان پیش‌رفتگی این دانش، دین دبیره ( دبیره‌ی اوستایی) و چیدمان دقیق فندی نویسه‌های گردآوری شده است كه مانند آنها در نزد هیچ توده‌ای یافت نمیشود. دو چیز راه پیبردن ایرانیان را به رازهای دانش سداشناسی و ساختن دبیره را آسان كرده است. یكی زبان خوش آهنگ دامنهدار توان‌مند و دیگری دل‌بستگی به درست خواندن سرودهای دینی است. از دستک‌های مهم فندی كه مانند آن در نزد هیچ توده‌ای یافت نمیشود دبیره‌ی ساده و زیبای دین دبیره (دبیره اوستایی) است كه با آن سرودهای دینی را مینوشتند و دبیره "نسخ" الگوبرداری از شیوه‌ی آن است.»

« هر چند که در سده‌های بسیار پی‌‌ورزی‌های دینی و نژادی و پنجههای توانای انیرانی از تاراج‌گری و نابود کردن نشان‌ها و کشتن و ویرانی شهرها و سوزاندن نسک‌خانهها و زدودن و دگرش و برساختن نبشته‌ها و دستک‌های گذشتگان چیزی فروگذار نكرده است باز می‌بینیم كه پیشینه‌ی الفبا در ایران بسیار روشن است و هر كس چه در گذشته و چه در سده‌ی کنونی چیزی درباره‌ی الفبا نوشته و یا پژوهشی كرده است گواهی می‌دهد كه رساترین الفبای جهان، الفبای اوستا است و در میان دبیره‌های میخی تنها دبیره‌ی میخی فارسی بصورت الفبای رسایی درآمده است.»


چرا این دبیره نتوانست ماندگار شود؟


یكی از انگیزه‌هایی كه این دبیره نتوانست پس از آمدن تازیان برجای بماند، فراوانی دبیره در ایران بود. و به همین انگیزه در میان مردم ایران یك دبیره همگانی و فراگیر وجود نداشت. و هر گروه از مردم ایران به دبیره‌ای كه به آن وابسته بودند مینوشتند و سرانجام پس از تاختن تازیان به ایران هیچ گروه از مردم از دبیره‌ی گروههای دیگر آگاهی نداشتند و میبینیم كه دبیره‌ی عربی جای همه دبیرههای ایرانی را گرفت.

دبیرههای ایرانی

گفتنی است كه ایرانیان به جز این دبیرهها، دبیرههای بسیاری مانند میانه زرتشتی ـ مانوی ـ سغدی و غیره داشتهاند.

1-دبیرهی دین، دین دبیره یا دبیره‌ی اوستایی كه ویژه‌ی نوشتن اوستا بود و تنها موبدان از آن آگاهی داشتند.

2-دبیره‌ی كسب دبیره، ویش دبیره یا كشن دبیره كه ویژه نوشتن آوای جانوران و پرندگان و اندوختن و نگه‌داری آواهای سپهری مانند شرشر آبشار، چكچك آب، نمار های چشم و ... ، و غمزههای زنانه بوده‌ است كه بدبختانه هماكنون چیزی از آن بر جای نمانده است.

3-دبیره‌ی گشتك دبیره: كه با این دبیره کارهای روزانه را مینوشتند.

4-دبیره‌ی نیمگشتك دبیره: كه با این دبیره پزشكی و فرزان را مینوشتند.

5-دبیره‌ی شاه دبیره: كه با این دبیره، شاهان مینوشتند.

6-دبیره‌ی نامه دبیره یا هام دبیره: كه ویژه همه پیشهوران كشور بود.

7-دبیره‌ی داس سهریه : كه با آن فرزان و کرویز را مینوشتند.

8-دبیره‌ی پهلوی: كه این دبیره به دو گروه بخش میشود یكی دبیره‌ی پهلوی اشكانی و دیگری دبیره‌ی پهلوی ساسانی كه این دبیره ویژه‌ی نامه‌نگاری در دربار بود.

9-دبیره‌ی راز سهریه: با این دبیره پادشاهان رازهای خاندان شاهی را مینوشتند.

فراوانی دبیره در زمان ساسانیان نشاندهنده فرهنگ پربار ایرانی به شمار میآید‌، در حالی كه كشورهای دیگر از داشتن یك الفبای نارسا درمانده بودند.

دبیره اوستایی


دبیره‌ی اوستایی یا دین دبیره دارای چهل و هشت نویسه، وات یا واك میباشد و از سمت راست نوشته میشود كه چهارده واك آن آوادار و سیوچهار واك آن بیآوا میباشد و ویژگی بزرگ آن در داشتن چهارده واك آوادار است كه میتواند در ثبت و ضبط تلفظ دقیق و خواندن نوشتهها بكار رود. در دبیره‌ی اوستایی برخی از واكهای آوادار به چندین گونه نوشته میشود برای نمونه در این دبیره چهارگونه (ا) داریم كه دوتای آن بلند و دوتای آن كوتاه است و هر كدام از آنها در واژهها و گزاره‌ها آرِش و چم ویژه‌ای را میرساند و بیشتر برای زمزمهخوانی اوستا بكار میرود، پس این واكهای آوادار مایه‌ می‌شوند كه اوستا را به گونه‌ی آوازهای كشیده و كوتاه و بلند بخوانیم. در بنیاد دبیره‌ی اوستایی را میتوان دبیره‌ی خنیاگری هم خواند.

با يادگيري و آموزش اين خط به نسل هاي آينده يكي از باارزش ترين گنج هاي بازمانده از نياكانمان را پاسداريم [1].


راهنمایی برای نگارش دبیره-ی (خط) اوستایی

دبیره-ی اوستایی که با آن گات های اشو زرتشت را نوشته اند، دارای 48 وات است و رساترین (کاملترین) دبیره ای است که تاکنون در جهان ساخته شده است. از نشانه های رسا بودن این دبیره همین توانایی بسنده میکند که میشود با آن نوت های خُنیاگری (موسیقی) را هم نوشت.
برای دبیره-ی اوستایی که میشود آنرا در چند تسو (ساعت) به سادگی فراگرفت، خوشبختانه فرهنگ دوستان ایرانی  برنامه-ی رایانه ای نوشته و نرم ابزار و دبیره-ی الکترونیکی را دُرُست کرده اند و اگر این برنامه ها را بر رایانه-ی خود برنشانید، میتوانید به سادگی با دبیره اوستایی بنویسید. زیبایی این کار در این است که برنامه ریزان ایرانی آن وات (حرف) لاتین را که آوایی همانند وات اوستایی دارد، به یک دُکمه-ی تخته کلید پیوند زده اند. برای نمونه اگر بر روی وات «T» انگیسی فشار دهید، این برنامه برای شما «ت» اوستایی مینویسد. و به کمکِ دکمه-ی «شیفت (Shift)» و دکمه«T» روی تخته کلید میتوان وات های گوناگونِ «ت» اوستایی را نگاشت.
برای دستیافتن به نرم ابزار دبیره-ی اوستایی مهروزانه راهنمایی های گام به گام زیر را دُنبال کُنید:
1) به کِمک این وبگاه میتوانید دبیره های الکترونیکی اوستا را بارگیری کُنید و و آنرا به کمک برنامه-ی ورد (word) بنویسید [2].

2) ولی برای اینکه نوشته-ی اوستایی شما از راست به چپ خوانده شود شما به برنامه-ی واگردان ( Text Reverser)  نیاز دارید [3]. و همچنین برنامه «یاوا» (Java) که میتوانید در همانجا بارگیری کنید [3]. نوشته اوستایی خود را که در برنامه-ی «ورد (word)» نوشته اید در پنجره بالایی  برنامه-یِ واگردان (Text Reverser) بگذارید  تا در پنجر پایینی آن راستای نوشته-ی شما به گونه-ی خودکار  از راست به  چپ شود. نوشته ای که اکنون شما درپایین پنجره دریافت میکنید با دبیره-ی لاتین است ولی از راست به چپ خوانده میشود. سپس اگر این نوشته-یِ لاتینی را در برنامه-ی «ورد (word)» اندر کنید، میتوانید ریخت اوستایی و درست آنرا تماشا کنید.

3) برنامه-ی الکترونیکی خودآموز دبیره-ی اوستایی را که نوشته-ی آرمین کسروی است، و همچنین گات های اشو زرتُشت و دیگر خوآموزهای دبیره-ی اوستایی را میتوانید در اینجا در فرمات پی دی اف بارگیری کنید [4].
پیروز باشید

یاداشت
[1]


برگرفته از تارنمای: هَمازور

http://hamazoor.ir/persian/index.php?option=com_frontpage&Itemid=24
[2]

[3]

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر