۱۳۹۰ آبان ۲۷, جمعه

همبستگی با علیا

خشایار رُخسانی

بانو علیا دختر 20 ساله-ی مصری که برای پَتکارش (اعتراض) به دات های (قانون های) زن ستیزانه-ی کشورهای اسلامی نگاره های برهنه-ی خودش را در تارکده پخش کرده است، باید بزودی خود را پاسخگوی کیفرخواستی کند که بُنیادگرایان اسلامی و حکومت مصر برای خاموش کردنِ فریاد آزادیخواهی او فراهم آورده اند. این فرنامش (اقدام) بانو علیا میتواند خارکی (جرقه ای) برای دامن زدن به جنبش های آزادیخواهانه-ی زنان در کشورهای اسلامی گردد. ما نمیخواهیم که شیرزنان ایرانی برای نشان دادن پَتکارش (اعتراض) به دات های (قانون های) بیدادگرانه و زن ستیزانه-یِ حکومت اشغالگر اسلامی خود را برهنه کنند، ولی آنها میتوانند در کنار ستایش از گُرمک (جرأت) و دلاوری بانو علیا، با الگو کردن کار او از راه خودداری از سر کردن دستمال و چادر، حکومتِ اشغالگر اسلامی را با دات های زن ستیزانه-ی آن به چالش بگیرند و با اینکار خارکی (جرقه ای) به جنبش آزادیخواهی زنان و مبارزه شهریگری (مدنی) در ایران بزنند.

آدینه، 27 آبان، 3749 دین بهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر