۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

انرژی خورشیدی پاکترین و ارزانترین انرژیخشایار رُخسانی

از آنجا که کشور ایران یک کشور زلزله خیز است، باید آزمون تلخ ژاپن و آسیب دیدن کارخانه های اتمی شهر فوکو شیما در این کشور و آلوده شدن زیستبوم ژاپن با پرتوهای هسته ای برای مردم ایران بسنده باشند، که از ادمه-ی سرمایه گذاری در انرژی هسته ای خودداری کُند؛ سرمایه گذاری در فن آوری هَسته ای در کنار سه دهه وَرشکستگی ترازداریک (اقتصادی) کشور، بُزرگترین آسیبی ترازداریک (اقتصادی) بوده است که مردم ایران تاکنون از ناشایستگی و ندانمکاری های سردمداران حکومت اشغالگر اسلامی خورده اند .ولی پورمَرگ (خطر) بُزُرگتر فن آوری هسته ای برای مردم ایران، دُژکاربُردی (سواستفاده) از این فن آوری از سوی حکومت اسلامی برای ساختن جنگ ابزار هَسته ای است. و از آنجا که در دیوانگی دولتمردان حکومت اسلامی هیچ شکی نیست، پورمَرگ (خطر) بُمب اتمی در دست حکومت اسلامی بدتر از «تیغ تیز در دست زنگی مست» خواهد بود. همچنین روشن است که هدف حکومت اسلامی از دُنبال کردن فن آوری هسته ای در دو دهه گذشته، با هزینه کردن میلیاردها دلار در این راستا، تنها دستیافتن به بُمب اَتُمی بوده است تا اینکه خواسته باشد نیاز انرژی کشور را برآورده سازد؛ حکومت اسلامی فرآوریِ کهرُبا (تولید برق) به کمک انرژی هسته ای را تنها بهانه ای برای دستیافتن به جنگ ابزار هسته ای کرده است. و این درهالی است که برای پاسخگویی به انرژیِ مورد نیاز مردم ایران در فرآوری کهرُبا (تولید برق)، ایران هرگز به انرژی هسته ای نیاز ندارد، زیرا امروز دانش نوین، خورشید را در جایگاه یکی از پاکترین و کم هزینه ترین بُنمایه و سرچشمه-یِ پایان ناپذیر انرژی یافته است. امروزه میتوان به کمک فن آوری نوین و بکارگیری ویژگی آینه ها، انرژی خورشیدی را راسته (مستقیم) از خورشید دریافت کرد. در این پیوند در بیابان ها، میدان های گُسترده ای را با هزاران آینه زیر پوشش میگیرند و با کمکِ کامپیوتر میتوانند آینه ها را در درازای روز بگونه ای بچرانند که بالاترین درسد (%) انرژی خورشیدی را پیوسته دریافت کنند. و سپس به کمک انرژی های بدست آمده از تک تک این هزاران آینه، میتوانند انبارهایِ آسیم (عظیم) آب را گرم کُنند تا به کمک بُخار آب توربین های کهرُبا (برق) را بچرخانند؛ کاری که تا پیش از این با نیروی آب یا نیروی هسته ای انجام میگرفت [1]. از آنجا که کشور ایران بیشترین بیابان ها و آفتاب را در درازای سال دارد، سرمایه گذاری در فرآوری کهربا (تولید برق) از راه بدست آوردن انرژی خورشیدی به کمک آینه ها، میتواند انرژی مورد نیاز مردم ایران را با کمترین هزینه و پورمَرگ (خطر)، ولی بیشترین بهره فراهم آورد.

یاداشت:


شنبه، 20 فروردین، کیوان شید، 3749


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر