۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

کانون همبستگی مردم ایران برای دمکراسی و سکولاریسم


کانون همبستگی مردم ایران برای دمکراسی و سکولاریسم


جُستار: بُنیانگُزاری یک مِهَستان میهنی (مجلس ملی) و دولت گذرا در برونمرز

زمان: هشتم آوریل 2011، در تسوی (ساعت) 20 به زمان ایران

نشانی در بیلوکس :

:Action join chat room Asia, Pacific, Oceania

kanone-hambastegi-iran

نشانی در پالتاک:

:Action join chat room Asia, Pacific, Oceania

kanonehambastegiاز هم میهنانی که میخواهند در این نشست بهُماسند (شرکت کُنند) درخواست میشود که با تماس با آقای سرهنگ آرین در فیس بوک [1] از ایشان بخواهند که نامشان را در پهرست نام مهمانان بگذارند، تا آنها به این نشست فراخوانده شوند.

پیشگُفتار:

یکی از شَوَندهایی (علت هایی) که سبب به درازا کشیده شدن هَستی ننگین حکومت اشغالگر اسلامی در ایران شُده است، نبود یک نیروی جانشین است که بتواند به مردم ایران این آسوده دلی را بدهد که پس از سرنگونی این حکومت انیرانی و بیگانه پرست، تُهیگی قدرت را پُر کند از هرج و مرج پیشگیری کُند، از مرزهای کشور پاسداری کُند، و زمینه-ی برپایی یک همه پُرسی را برای گُزینش ساختار سیاسی آینده-ی ایران، فراهم آورد؛ برپایی یک دولت گُذرا که همگی مردم ایران را نمایندگی کُند، میتواند این آسودگی را به آنها دهد که با پیش بینی های نیازین (ضروری) و برنامه ریزی های خردمندانه به این نگرانی ها پایان دهد. با آنکه سازمان ها و هَنگان هایِ (حزب های) سیاسی در برونمرز از نیازین (ضروری) بودن یک دولت گُذرا آگاه هَستند، ولی فرنود (دلیل) پانگرفتن چنین «دولت گُذرایی» این بوده است که این سازمان ها و هَنگان ها (حزب ها) نمیتوانسته اند همگی مردم ایران را نمایندگی کُنند. برای گُذر کردن از این بُن بست، و برپایی یک «دولت گُذرا» که همگی مردم ایران را نمایندگی کُند، دکتر اسماعیل نوری علا هَنداخ (طرح) بُنیانگُزاری یک «مِهَستان میهنی» (مجلس ملی) در برونمرز را داده اند که سپس تر از دل این «مِهَستان میهنی» یک «دولت گُذرا» برگُزیده شود [2].

این هَنداخ (طرح) یکی از راهکار های بسیار سودمندی است که میتواند جنبش آزادیخواهی مردم ایران را با کمترین هزینه و بیشترین راندمان، در نبرد با حکومت اشغالگر اسلامی به پیروزی برساند. بر پایه-ی این برنامه، پنج میلیون ایرانی برونمرزی خواهند توانست به کمک ابزارهای نوین پیوستمانی (ارتباطاتی) همانند تارکده (اینترنت)، فیس بوک و تلوزیون های ماهواره ای نمایندگانِ شایسته-ی خودشان را برای یک «مِهَستان میهنی» برگُزینند و سپس تر از میان این نمایندگانِ مِهَستان میهنی، یک دولت گُذرا برگُزیده خواهد شُد. این دولت گُذرا میتواند به جنبش آزادیخواهی مردم ایران که هم اکنون بی در و پیکر است، سر و سازمان دهد و مبارزه های خیابانی و نافرمانی شهریگری (مدنی) آنها را رهبری کُند: برای نمونه سازماندهی ایستکاری های (اعتصاب های) سراسری و خودداری از پرداخت رسیدهای آب، کَهرُبا (برق)، گاز و تلفن. همچنین دولت گُذرا میتواند به نمایندگی از مردم ایران با کشورهای آزاد جهان تماس بگیرد و با آنها درباره-ی آینده-ی سیاسی ایران و بازپس گرفتن سفارتخانه های ایران از حکومت اشغالگر اسلامی گفتگو کُند. از خویشکاری های مِهَند (مهم) این دولت گُذرا درانداختن برنامه هایی برای پُرکردن تُهیگی قدرت و اداره کشور پس از سرنگونی حکومت اشغالگر اسلامی است که دربرگیرنده-ی سر و سامان دادن به کشور، پیشگیری از هرج و مرج، پاسداری از مرزهای کشور و فراهم آوردن زمینه-ی همه پرسی و گزیدمان آزاد برای ساختار سیاسی آینده ایران است.

در این پیوند «کانون همبستگی مردم ایران برای دمکراسی و لائیسیته» [3] آقای دکتر اسماعیل نوری علا را به یکی از نشست هایِ تارکده ای خود از راه بیلوکس (beyluxe) فراخوانده اند [4]، تا ایشان هموندانِ «کانون همبستگی» و میهندوستان ایرانی و آزاده را بیشتر با برنامه-ی پیشنهادی خودشان آشنا سازند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر