۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

پیامی به آقای رضا پهلوی،


خشایار رخسانی

هدفِ تلاش هایِ همه-یِ سازمان های سیاسی و مردمسالار در سه دهه پیش دامن زدن به یک جنبش فراگیر آزادیخواهانه و مردمسالار در سراسر ایران بوده است. همانگونه که در جریان هَستید، برآیندِ همه-یِ این کوشش ها نمایان شدنِ جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه ای بنام جنبش سبزها در سال پیش بود. و با آنکه جوانان و مردم آزاده-یِ ایران در یک سال گذشته در انبوه میلیونی و در راستای دستیافتن به دگرگونی های مردمسالار، جانفشانی هایِ بیمانندی کردند، ولی تنها به دلیل بی بهرگی جنبش از یک رهبریِ خَرَدمند، فرزانه و دلسوز، هم اکنون جنبش به بن بست رسیده است.
در این میان تنها کسی که بتواند با رهبریِ خَرَدمندانه-یِ خودش یک دورنمایِ امید بخش به جنبش بدهد، شما هَستید. زیرا ویژگی های شما از بهر خوشنامی، پُرآوازه بودن، دادوَرزی، آزاده بودن و میهندوستی تان، که دوست و دُشمن گواه آن هَستند، میتواند همچون شیرازه ای، همه-ی ایرانیانِ آزاده را که مخالفِ حکومت اسلامی و خواهانِ دگرگونی های دمکراتیک هَستند، بهم پیوند زند و در میان آنها یک یکپارچگی میهنی فراهم آورد. اگر شما براستی خواهان رهایی کشور از تنگنا و آشفتگی کنونی هَستید، هم اکنون زمانِ کُنشگریِ سیاسی و کوشایِ شما فرارسیده است. زیرا از بهر نام نیکی که شما در میان همه-ی میهندوستانِ ایرانی چه جمهوریخواه و چه هوادارانِ سامانه-یِ شهریاری برجایِ گُذاشته اید، میتوانید با برپایی یک سازمانِ سیاسی فراحزبی که بر چهار ستونِ دمکراسی، آزادی، جدایی دین از حکومت، و حقوق بشر، استوار باشد، یک بستر شایسته برایِ یک یکپارچگی میهنی، همکاریِ فراگیر و فراحزبی را برپا سازید، که هدف آن کنار زدن حکومت اسلامی در راستای برپایی یک همه پرسی برای روشن کردن ساختار سیاسی آینده-یِ ایران باشد. تنها اینچنین «سازمان میهنی فراحزبی» میتواند جنبش سبزها را از ایستایی کنونی بیرون آورد و جانِ تازه ای در آن بدَمَد.
با امید به اینکه ساختار سیاسی آینده-یِ ایران چه بخواهد جمهوری باشد و یا چه پادشاهی مشروطه ، به کمک رای مردم روشن خواهد شد و در سامانه-ی مشروطه-یِ پادشاهی، پادشاه از درآمیختن در سیاست پرهیز میکند، پیشنهادِ من این است که شما به نام یک شخصیت سیاسی به میدان سیاست در ایران اندر شوید و نه به نام «شاهزاده» و یا «پادشاهِ آینده-یِ ایران»، زیرا با اینکار میتوانید از پیشداوری هایِ کسانی پیشگیری کُنید که بخواهند پاژنام «شاهزادگی» را امتیازی برای شما در این «سازمانِ میهنی ِفراحزبی» گمان کُنند و بهانه ای برای خودداری از همکاری با آن بیاورند.

با ارجمندی

خشایار رخسانی
‏پنجشنبه‏، 2010‏/06‏/24
فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh


۱ نظر:

  1. aghaye khashayar az tarafe khodet begoo ishan baray ma reza shah dovom hastand.

    پاسخحذف