۱۳۹۰ آذر ۱۷, پنجشنبه

سَروَر جاویدنام (شهید) منخشایار رُخسانی
سرور جاویدنامان (شهیدان) من بابک خُرمدین است که پس از 20 سال ایستادگی و نبرد با اشغالگران تازی، برای خودسالاری ایران جانش را به میهنش بخشید و به فرمان المعتصم خلیفه-ی عباسی، پیش از بریدن سرش، دست و پایش را بریدند. حسین تازی چه سودی به کشور ایران و ایرانیان رسانده است، که باید سرور جاویدنامان (شهیدان) آنها باشد، بجز فرماندهی ارتش اسلام برای غارت ایران، برچیدن خودسالاری ایران و بردگی مردم این کشور. حسین و حسن و دیگر فرزندان علی پیوسته فرمانده-ی سپاه اسلام در لشکرکشی های خلیفه های اسلام به ایران بودند و آنها سده ها هزار ایرانی بیگُناهِ زن و مرد، جوان و کُهنسال در تمیشه ،در گُرگان و تبرستان را کُشتار یا به بردگی بردند؛  و به ویژه 900 سرباز هُرمزان (فرمانده-ی ایرانی) که در دژ شوش برای نگهداری از آبرویشان و زن و فرزندانشان از میهنشان تا پای جان پدافند کردند، و سپس در دام سپاه سعید ابن عاص گرفتار شده و گردن زده شُدند. و حسین ابن علی یکی از فرماندهان این سپاه بود [1]. 
برای پایان دادن به سه دهه اشغال ایران بدست تازی زادگان نیاز به آشناسازی مردم ایران با تاریخ فراموش شده-ی این کشور و روشنگری دینی است تا مردم ایران بتوانند کهرمانان (قهرمانان) راستین این کشور همچون بابک خرمدین را از میان اشغالگران جنایتکار تازی بازشناسند که جانش را فدای سربلندی و آزادی کشورش کرد . و مردم ایران باید همزمان از ستایش تازی زادگان و دادن ویژگی های اَشوک (مقدس) به آنها خودداری کُنند که برای اشغال ایران و بردگی مردم ایران، از پیکر کشته شده-ی دلاوران ایران پُشته ها ساختند و از میان دریای خون نیاکان ما گذر کردند.
آشناسازی مردم ایران با تاریخ سرافرازشان برای دادنِ خودباوری به آنها و روشنگری دینی مهم ترین خویشکاری (وظیفه-ی) فرهیختگان این کشور و سازمان های سیاسی است که در سه دهه گذشته در انجام آن بسیار کوتاهی کرده اند، زیرا ستایش مردم ایران از جنایتکارانِ تازی و دادن ویژگی های وَرجاوند (مقدس)  به آن تازیان که برای غارتِ ایران و بردگی مردم ایران، با خون آنها چرخ آسیاب ها را چرخاندند، پیوندِ تنگاتنگی با بُردباری مردم ایران در برابر ستم و بیدادِ این حکومت دینی و تازی زادگانی دارد که کشور ایران را در سه دهه گذشته در اشغال خود داشته اند و بیش از 70 میلیون ایرانی را به گروگان گرفته اند.
یاداشت
[1] تاریخ تبری

پنجشنبه، 17 آذر 3749 دین بهی

۱ نظر:

  1. برای ازادی ایران بهترین راه ساختن فیلمیست در موردزندگی نامه بابک خرم دین و مازیار.افشین در خارج از کشور .

    پاسخحذف