۱۳۹۰ اسفند ۲۹, دوشنبه

نیایش نوروزی برگرفته از اوستاموبد کوروش نیکنام


پروردگارا، تورا سپاس می گوییم
که هنجار اشا را بنیاد نهادی
زمین وآسمان، آب وگیاهان را آفریدی
با مهر خود، روشنایی و شادی را برای زندگی مردم پایدار ساختی
به ما آموختی تا با منش نیک به تو نزدیک شویم
با گفتار نیک، آیین راستی را گسترش دهیم
وبا کردارنیک، سازنده و سود رسان باشیم
 اکنون که با گردش زمان، روزگاری تازه فراهم گشته است
با دست های برافراشته تورا نیایش می کنیم
برآنیم تا با کارهای درست خود
که از دانایی و خرد سرچشمه می گیرد
روان هستی را خشنود سازیم
  ای اهورامزدا 
آرامش وآسایش را برای نیکوکاران جهان افزون گردان
دیر زیویم، درست زیویم ، شادزیویم
تازیویم به کامه زیویم،
گیتی مان به کامه باد به کامه تن،
مینومان به کامه باد به کامه روان،
اغنی اشوبیم، همازوربیم، همازورهما اشوبیم، اشم  وهو...    

دوشنبه، 29 اسفند 3749 دین بهی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر