۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

ایران برای همه-ی ایرانیانخشایار رُخسانی


به باور من اپوزیسیون حکومت اسلامی در سه دهه گذشته کوتاهی بُزرگی در سرمایه گذاری روی تیره های ایرانی کرده است، تا از نیروی بیکران آنها در چهار چوب یک همبستگی سراسری برای سرنگونی حکومت اسلامی بهره ببرد. تنها با مترسک کردن جدایی خواهان، سیاستی که هدفمند از سوی حکومت اسلامی برای به بازی گرفتن آنها در برابر آزادیخواهان بکار گرفته شده بود، حکومت اسلامی توانست نیروهای آزادیخواه را از نزدیک شدن به تیره های ایرانی به دور نگه بدارد و با اینکار آنها را از نیروی آسیم (عظیم) لشکر بیکران تیره های ایرانی بی بهره سازد. ناآگاهی بخش بزرگی از ایرانیان در شهرهای کُیانی (مرکزی) از خواسته های مردمی تیره های ایرانی در کرانه های مرزی سبب نااپَستمامی (بی اعتمادی) مردم پایتخت و استان های کُیانی (مرکزی) به مردم شهرهای مرزی شده است. افزون بر آن کم آگاهی بسیاری از روشن بین های ما، اگر که نخواهم از توده های نافرهیخته سخنی بگویم، درباره-ی تیره های ایرانی و بویژه آذربایجان به اندازه ای ست که آنها هنوز ناسانی میان آذری و «ترک» را نمیدانند. و این خویشکاری (وظیفه-ی) ماست که با شکستن دیوار جدایی ها در راه نزدیک شدن و آشنایی تیره های ایرانی بکوشیم تا با زُدودنِ کژبرداشتی ها (سوتفاهم ها) و بدگمانی ها میانِ آنها، آذربایجان و کردستان و بلوچستان را به جنبش سراسری آزادیخواهی مردم ایران پیوند بزنیم؛ از راه بکارگیری نیروی بیکران هم میهنان کرانه های مرزی مان خواهیم توانست به سرنگونی حکومت اسلامی شتاب چند برابر دهیم.
برنامه-ی پیمانگان (فدراسیون) که چندی پیش من پیشنهاد کردم [1]، میتواند آغاز خوبی برای گفتگو های خردمندانه با نمایندگان تیره های ایرانی باشد تا پرچم خواسته های دادگرانه و مردمی آنها بدست بُنیادگرایان و «پان ها» نیفتد.
یک میهندوستی خَرَدمندانه-ی ایرانی که از دُشاکی (عشق) به همه-ی تیره های ایرانی سرچشمه گرفته باشد، میتواند بُرنده ترین و کاراترین جنگ ابزار برای درهم کوبیدن کاخ بیداد سید علی گدا خامنه ای، امیرالمومنین مافیای ایران و باند تبهکار و اشغالگر او شود. میهندوستی خَرَدمندانه-یِ ایرانی بهترین راهکار برای گردآوری نیروی بسنده در راستایِ جبران شکست کادوسی (قادسیه) و پایان دادن به چهارده سده اشغال ایران و بازسازی شکوه و مِهَستی (عظمت) کشور ایران است. سید علی گدا خامنه ای از ترس از این توانِ آسیم (عظیم) و خفته-ی ایرانیان است که در واپسین سخنرانیش برای باندِ تبهکار احمدی نژاد و دولت او بر فراموش کردنِ تاریخ ایران پیش از اسلام پافشاری کرد. از راه آشنایی ایرانیان با شَوَندِ (علت) راستین شکست ایران در برابر دُزدان مدینه، آنها خواهند توانست به چهارده سده خواری و نکبت در این کشور اهورایی پایان دهند [2]. ایدون باد آدینه، 18 شهریور، 3749 دین بهی یاداشت:[1]


http://khaschayarrochssani.blogspot.com/2011/09/blog-post_02.html

[2]


http://khaschayarrochssani.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر