۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

بازکرد (تکرار) تلخ تاریخنوشیروان


مردمی که تاریخ کشورشان را ندانند، ناگُزیر از بازکرد (تکرار) آن هَستند. حکومت اشغالگر اسلامی و قدرت گرفتن آخوندها نمونه ای آشکار از ناآگاهی مردم ایران از گذشته -ی کشور شان است. هواداران علی شریعتی گُجستک (ملعون) و اصلاحگرایان که هنوز به دین «پُربرکت» اسلام آویزان هَستند، این گزارش تاریخی از تبری را بخوانند تا از مسلمان بودن خود شرم کُنند، تازه اگر باورهای اسلامی خَرَد و غیرتی برای شرم کردن برای آنها برجای گذاشته باشد.


سرآغاز:

تبري مي نويسد :” سعيد ابن عاص” لشگري راهي گرگان نمود . مردم آنجا از راه آشتی آمدند . سپس 100 هزار درهم خراج و گاه 200 هزار درهم خراج به اعراب ميدادند . ولی پیماننامه از سوی ايرانيان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدينه سرباز زدند و از اسلام خونين گريزان شدند . يکي از شهرهاي کرانه-ی نیمروز خاوری (جنوب شرقي) درياي مازندران شهر “تميشه” بود که به سختي با سپاه اسلام نبرد کرد . “سعيد عاص” شهر را پَروَستید (محاصره کرد) و آنگاه که آذوغه شهر به پایان رسيد مردم از گرسنگي زنهار ( امان ) خواستند .و به آن سامه (شرط) که سپاه “سعيد ابن عاص” مردمان شهر را نکشد، با او پیمان آشتی بستند. سعید ابن عاص نيز اين سامه (شرط) را پذیرفت و سوگند ياد کرد که يک نفر را نکشد!!!ولی پس از بستن آن پیماننامه سعيد ابن عاص همگی مردمان شهر را به جز يک تن را در دره اي گرد آورد و همگی شهروندان را از لب تيغ گذراند. راستی این است که او به پیمانش را بجا آورد و به سوگندش وفادار ماند و همه آن مردمي را که فردید (منظور) او از يک «تن» را “هيچکس” مي پنداشتند را سر بريد.


در اين کشتار عبدالله پسر عمر – عبدالله پسر عباس – عبدالله پسر زيبر – حسن ابن علي ( امام حسن ) – حسين ابن علي ( امام حسين ) پیشگام لشگر اسلام بودند.
(تاريخ تبري)
«بدبخت مردمی که تاريخ کشورشان را نداند وشوربخت تر از آن مردمی هَستند که نخواهند تاريخ کشورشان را بدانند، و بدبختر از همه آن مردمی هَستند که گذشتته-ی خود را به ریشخند بگیرند» (احمد کسروی)
در جهان تنها يک درایت وجود دارد و آن آگاهي است و تنها يک گناه وجود دارد که آن نادانی است.
سبک مغزی مرزی ندارد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر