۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

13 آبان روز جشن برپایی جمهوری ایران13آبان روز جشن رستاخیز فرهنگی مردم ایران خواهد بود


در روز 13 آبان سبزجامگان و میلیون های ایرانی میهن پرست با بستن کارخانه ها، آموزشگاه ها، و اِواره ها ( اداره جات) به خیابان ها خواهند آمد تا با راهپیمایی هایِ آسیم (عظیم) میلیونی، جشن باشکوه-یِ رستاخیز ِفرهنگی خودشان را برایِ بازگشت به آیین و شناسه-یِ بُنیادین ِنیاکان ِسرفرازشان گرامی بدارند، و این روز خجسته را با نام روز برپایی جمهوری ایران در گُذشتهنگاریِ جهان دفترینه کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر