۱۳۸۸ تیر ۱۴, یکشنبه

پیشنهادهایی برای سازماندهی جُنبش آزادیخواهی مردم ایران و ادامه-ی مبارزه


با درود به شُما هم میهنان گرامی،
کامگاریِ و موفقیتِ جُنبش آزادیخواهی مردم ایران بستگی به همکاری فرهیختگان و کوشش گرانی چون شما با آن دارد. همانگونه که در جریان هَستید، امروز همه-ی جهان آزاد پشت مردم ایران ایستاده است، تا ما را در رسیدن به آرزویِ دیرینه مان که آزادی و دمکراسی است یاری دهند. ولی با همه-ی این، هنوز ما در رسیدن به این آماژ ناکام مانده ایم. از دیدگاه من، دلیل ناکام بودن ما در مبارزه، بی سازمانی ما و بی برنامگی ماست. همکنون روزی سدها نوشتار در پیوند با واپسین رویداهایِ ایران در پایگاه های رسانه ای اینترنتی بیرون میآیند، ولی بیشتر آنها به گرفتاری های شاخه ای همبودگاه (جامعه) ایران میپردازند تا به گرفتاری های نهادین و اصلی، و دیگر اینکه خیلی به نُدرت پیش میآید که کسی راهکاری اجرا شدنی برای سرنگونی دولت کودتا پیشنهاد کند، و دیگر اینکه با بازدید از تارنمای آقای موسوی در فیس بوک ایشان، میتوان آشکارا انبوهی از پیام ها و تفسیر های جوانان آرزومند به پیروزی را در پای پیام های آقای موسوی دید، ولی با آنکه آنها آرزومند در انجام کار مثبتی هستند، نیروهای آنها به شَوند (علت) بی برنامگی و نبودن سازمان، درهال فرسوده شدن هستند.
من همکنون برای مبارزه با دولت کودتا چهار پُروژه را دنبال میکنم؛ که انجام هرکدام از این برنامه ها میتوانند کوفتش (ضربه) مرگ باری بر پیکر فرستوده-ی خودکامگی ملاها در ایران وارد آورند و به زمان فروپاشی آنها شتاب چند برابر بخشند. برنامه های من در برگیرنده-ی:
1) برپایی یک کارزار جهانی برای پیشگیری از فروش بنزین و نفت به دولتِ کودتا و خشکاندن بند ناف آن به دولارهای نفتی؛ سرمایه هایی که باید آینده و خوشبختی نسل جوان این کشور را پایندان و تضمین کنند، امروز به یگانه شایش (امکان) در دستِ خامنه ای برای پرداختِ مزد نیروهای سرکوبگرش و پیشگیری از فروپاشی ساختار فاسد خودکامگی او فراروییده است. همکنون من در این زمینه فراخوانی به چهار زبان آماده کرده ام که در پیوست برگردان پارسی و انگلیسی آن را دریافت میکنید.
2) براه انداختن کارزاری برای بدست آوردن همبستگی آیت الله عظمی ها در قم با جنبش مردم ایران.
روشنگری و هشدار دادن به آن آیت الله هایی که تاکنون بادپروا و بیتفاوت در برابر ِمبارزه-ی مردم با باند کودتاچی مانده اند؛ هدفِ این پُروژه جدا کردن آشکار راهِ آیت الله های قم از راهِ باند کودتاچی خامنه ای ست، و همچنین برانگیزاندن آنها به اندیشیدن به آینده خودشان که نگذارند که آینده-ی آنها در ایران، کُرپانی (قربانی) گُستاخی هایِ کوردلانه-یِ باند خامنه ای شود و او آنها را با خود به گور ببرد. در این زمینه من آدرس های رایانامه و تلفن های آیت الله ها را بدست آورده ام. و خودم نامه ای به آیت الله سیستانی نوشته ام. با الگو کردن این نامه و اندکی دگرگونی در آن میشود هزاران از این نمونه نامه ها را برای بدست آوردن پشتیبانی آیت الله هایِ دیگر در ایران، بکارگرفت. برای بیشتر آشنا شدن با جزییات آن شما را به بازدید از وبلاگم فرامیخوانم:
http://khaschayarrochssani.blogspot.com/2009/07/blog-post_5679.html

3) افشاگری جهانی باهَمان های (شرکت های) تولید کننده-ی دستگاه هایِ کنترل تلفن و اینترنت همانند زیمنس و نوکیا در آلمان که فَرآورده های خود را با بهای خون جوانان ما در فَرادستِ دولت کودتا میگذارند و با اینکار جان هزاران ایرانی را می پَژمَرگَند (به خطر میاَندازند). این باهمان ها باید با نیش تازیانه-ی هشدارهای ما آشنا شوند و دریابند که آنها نمی توانند دست های آغشته شُده-ی خودشان به خون جوانان ما را از چشم تیزبین مردم ایران پنهان نگهدارند و روشنگریهای ما میتواند سود بازار آنها را در داد و ستد جهانی، به زیان آنها فرارویاند.
4) براه انداختن یک کارزار جهانی برای آروایش (تحریم) کالاهای روسیه و چین، دو کشور لاشخوری که همپیمان و پشتیبان نهادین و اصلی دولت کودتا در آراستن نیروهای کودتاچی به مدرن ترین ابزارهای سرکوب و همچنین آموزش کودتاچیان با ناجوانمردانه ترین آزموده های خود در سرکوب مردم هستند؛ دولت هایِ ژایشخواه ایکه (فرصت طلبی) که، پشتیبانی آنها را باندِ کودتاچی خامنه ای به بهای بخشیدن سرمایه ها و خاک کشور (دریای خزر) ما بدست آورده است.
برای انجام همه-ی این کارها سازماندهی نیاز است. سازماندهی نیروهایی که همکنون سردرگم ولی آرزومندانه بدنبال انجام کار مثبتی هستند، ولی از آنجایی که از هیچگونه برنامه و سازمانی برخوردار نیستند در هال فرسایش میباشند..
برنامه هایی که من برای کمک به جنبش پیشنهاد میدهم، کمترین و بی سیج ترین (بی خطر ترین) کاری است که ایرانیان برونمرزی میتوانند، با انجام آنها دین خود را به کشور و مردم شان بجا بیاورند و بدون اینکه بخواهند سینه خود را سپر گلوله های آتشین دشمن کنند، ولی هنایش (تأثیر) آن در سرنگونی دَشمن بسیار آسیم (عظیم) خواهند بود.
با این همه، هرگام کوچکی که بتواند هتا یک تَسو (ساعت)، دست این خودکامگان را از سر مردم ما کوتاه کُند و از شکنجه و زجر خواهر و برادران ما در زندان و سیاهچال های حکومت اسلامی بکاهد، خدمت بُزرگی به آنها خواهد بود.
برای آغاز این پروژه ها نخست دستکم به چهار تا پنج تن نیاز است که آماده باشند با برپایی یک گروه کاری، کوشا در خاستگاه هموندِ (عضو) نهاد یا گروه کاری در این زمینه، با هم تبادل اندیشه کنند، داده ها و گُزارش های ویژه ای را گردآوری کنند و با کارشناسان قانون و حقوق پیوست یافتگی داشته باشند ، و از لحاظ حقوقی و قوانین جهانی این پروژه ها را به پیش ببرند.
گام سپسین این است که پس از بدست آوردن دانستنی های نیازین (لازم) این پروژه ها را از راه برپایی شبکه های جهانی با دیگر ایرانیان آزادیخواهی که آماده همکاری هستند، به رسانه های گروهی و روزنامه ها و رادیو تلوزیون های زادگاه آنها، بُرده شوند و همدردی و دیدگاه جهانی را به این برنامه ها اندرکشند. هتا اگر ما در برنامه-ی مان در بستن شیر نفت کامگار نشویم، تنها گُزارش و بازتابِ جهانی این کارزار در رسانه های گروهی جهان، میتواند با جنگ روانی ای که براه میاَندازیم، آنچنان سُستی ای در ساختار حکومت ایجاد کُنیم، که خیلی از مُزدوران حکومتی را که تنها به بهای پول خون، از این حکومت فاسد پدافندی میکنند، از بدنه-ی داتواری (حاکمیت) جدا سازیم.
همکنون ما با یک نیروی اشغالگر در میهن گرامیمان در جَنگیم. آنچه که در جَنگ، نقش برجسته ای در سرانجام آن و رسیدن به پیروزی، بازی میکنُد، پیش از اینک زور و بازوی سربازان یا مُدرنترین جَنگ ابزارهای جَنگی باشند، نیروی روانی جنگآوران است. از اینرو با کمک گرفتن از جَنگ ابزار دولت کودتا که گُسترش ترس است، ما همین ابزار را برای فرسایش روانی آن بکار میبریم و تزلزل و بَلَخش ِروانی دولتِ کودتا را در سربرنامه خود میگَذاریم.
اگر شما آماده برای همکاری با هتا یکی از این پُرژه ها باشید، زاوری (خدمت) بُزرگی را به مردم و کشور خود کرده اید.
زنده و تندرست باشید
با ارجمندی
خشایار رُخسانیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر