۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه

رفراندم این است شعار مردم


دوستان گرامی،
برای گُذر از تنگنایِ کنونی، آقایِ خاتمی پیشنهاد برگُزاری یک رفراندم زیر نگر مجلس مصلحت نظام را داده اند. من نیز بر این باورم که همکنون هنگام آن رسیده است که واژه-یِ رفراندم در میان مردم ایران گُسترده شود و جابیاٌفتد. اگر چه خواستِ آقای خاتمی برگُزاری یک رفراندم در چهارچوبِ "مجلس مصلحت نظام " است، ولی جا اُفتادن دوباره-یِ واژه-یِ رفراندم در میان مردم ، با نگر به پیام یا ابزاری که این واژه میتواند برایِ دگرگون کردن ساختار حکومت اسلامی در فَرادستِ آنها بگُذارد، در این دوره از جُنبش، برای پیروزی آنها بسیار کارساز خواهد بود.
اگر در شش سال پیش جُنبش رفراندُم نتوانست پیام خودش را به مردم برساند و یا اگر که رساند، به شوندِ (علت) آماده نبودن زمینه هایِ ویژه برای بَرگُزاری آن، ناکام ماند، ولی امروز پس از یک ماه مبارزه-یِ خیابانی ِمردم با دولت کودتا، همه-ی زمینه هایِ ویژه برای برگُزاری یک رفراندم فراهم آماده اند.
از دیدگاه من آرَنگ (شعار) همه پُرسی یک آرَنگ ساختار شکن است. اگر این آرَنگ در سراسر ایران گُسترده شود، و درخواستِ برگُزاری آن با میانجیگری و دیده بانی سازمان ملل به یک خواستِ همگانی فَراروید، میتواند دولت کودتا را آنچنان زیر فشار گُذارد، که کودتاچیان از ترس و برایِ پیشگیری از ادامه-ی گُستردگی آن در میان مردم، تن به گُزیدمان آزاد بدهند. از اینرو بسیار سودمند خواهد بود اگر از فردا آرَنگ " رفراندوم این است شعار مردم" را سرنویس نوشتارها و شعارهای خیابانی کُنیم.
زنده و تندرست باشید
خشایار رخسانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر