۱۳۸۹ دی ۵, یکشنبه

آدابِ «لاس زدن» با بچه-ی شیرخواره در اسلامخشایار رُخسانی
چرا باآنکه خمینی گُجَستک (ملعون) در نَسک (کتاب) تحریر الوسیله اش به روشنی سفارش به لاس زدن با بچه-ی شیرخواره را داده است، و ما با خواندن رویدادهای آغاز اسلام و برخورد محمد ابن عبدالله با نامسلمانان و یهودیان، رفتارهایِ سنگدلانه، زشت و بسیار ناپسندی را از او می بینیم که هیچ همانندی با پاسداشتِ ارزش های مردمیک (انسانی) ندارند، باز ایرانیان نمایندگان دین اسلام و بویژه پیشتازان این دین در آغاز اسلام را در جایگاهِ آموزگاران فرخویی (اخلاقی) خودشان برگُزیده اند؟
یکی از وَرچ های (معجزه های) دین «پُربَرکَتِ اسلام عزیز»این است که با این همه فرومایگی و پستی که این دین به پیروان خودش آموزش میدهد، باز هواداران کوردل آن به این دین پایبند مانده اند، پیشوایان آنرا که تنها هُنرشان لاس زدن با بچه-ی شیرخوار، «تقیه»، خودداری از راستگویی، نیرنگ، راهزنی، سرگردنه گرفتن، به برده گرفتن مردم آزاده کشورهای دیگر و کُشتار آنهاست و همخوابگی با زنانی که همسرشان را در همان روز در پیش چشمانشان کُشته اند [1] در جایگاهِ آموزگاران فرخویی (اخلاقی) خود برگُزیده اند و همواره این دین را آسمانی میپندارند؛ تاکنون هزاران دگر اندیش که از دات های (قانون های) نامرمیک (غیرانسانی) دین اسلام خُرده گیری کرده اند، کُرپانی (قربانی) ترور کوردلی آخوندهای جَنوریکار (جنایتکار) شُده اند تا آخوندها بتوانند همچنان با نگه داشتن نوجوانان ساده و خام بسیجی در ناآگاهی از بیپایگی و فرهود (حقیقت) ترسناک دین اسلام، آنها را با نویدهای «بهشتی» شستشوی مغزی داده و ابزاری برای کُشتار آزادیخواهانِ دگراندیش و نگهداری از باورهای زیانبار این دین پلید کُنند.
خُمینی گور بگور شده در نَسک (کتاب) «تحریر الوسیله باب نکاح مساله دوازدهم » به رسایی (کاملاٌ) آداب بهره بُردن گُنی (جنسی) از یک بچه-یِ شیرخواره را به پیروانش سفارش کرده است. مهدی حزعلی ، کسی که در تلاش برای جایگُزین کردن روز غدیر با نوروز است و همچنین در اپوزیسیون خودی حکومت اسلامی جای دارد، در وبگاه خودش در پیوند با سفارش خُمینی در نَسک «تحریر الوسیله» در روامند دانستن «لاس زدن» با یک بچه-یِ شیرخواره و مجاز بودن همبستر شدن با یک دختر 9 ساله چنین میگوید: « مسئله احکام نکاح و سن ازدواج و بلوغ دختر و پسر و سن تکلیف آنها ، مسئله بحث انگیزی است. این مطلب بحث دقیق علمی را می طلبد، که در جای خود اگر فرصتی شد نقل نظر علما را به بحث می نشینیم، قول می دهم که پُستی را برای مباحثه بگشایم.» من نمیدانم چرا آقای خزعلی بافشاری میکنند که یک بیمار روانی همچون خمینی را فرزانه و دانشمند و تراوش های ذهن زهرآگین این آدم پلید را نهاده ای (موضوعی) دانشیک (علمی) بنامند؟ آخه، برادر من، هر آدم خَرَدمندی میداند که سکس با یک بچه-یِ شیرخواره همانند جَنوری (جنایت) است، شما چگونه به خودت پروانه میدهی که این فراپُرسش (مسئله-ی) نامردمیک (ضد انسانی) را دانشیک جلوه بدهی؟ هنگامیکه شما این نهاده (موضوع) را رد نمیکنید به این چم (معنی) است که به هر هال در هالتی آنرا میپذیرید. ولی یک دم ( لحظه) بانگارید که یک نره خر همانند خمینی با بچه-یِ شیرخواره-یِ شما در هال لاس زدن باشد، در آنهنگام چه هالی به شما دست خواهد داد؟
پرسش اینجاست که پافشاری مهدی خزعلی در رد نکردنِ نهاده-ی (موضوع) «لاس زدن» با بچه-ی شیرخوار از بهر چیست؟ دیگر اینکه خُمینی که نمیتوانسته است اینچنین دستورهایی را سر از خود نوآوری کرده باشد. راستی این است که اینچنین دستورهایی ریشه در سُنت و رفتار پیشوایان دین اسلام بویژه خود محمد ابن عبدالله دارند که مسلمانان خُرسند نیستند تا رفتار های ناشایستِ او زیر ذره بین بُرده شُده و از آنها پرده دری شوند.یاداشت:


[1] تجاوز به زنی که در همان روز شوهر, برادر و پدرش را کشته ای (ازدواج محمد با صفیه, زنی یهودی در روز قتل عام شوهر, برادر و پدرش)


فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh


۲ نظر:

 1. عزیزبرادر:
  دقیقازدی توهدف.چراکه مامادروخواهروعلی الخصوص شماوانشاا..درآینده حتی درآخرت اجدادتان راخشکه می نماییم ومی گاییم.
  عزیزبرادر:
  جای شمارادربند209خالی می کنیم ووعده دیدار:
  روزیکه خایه کردین 4تاتون بیایدبیرون.
  غیرت:یوخت
  ورور=ضرضر=هارت وپورت===>>تادلتون بخواد.

  پاسخحذف
 2. هم میهن گرامی
  شما اگر اندکی خَرَد میداشتید، بجای اینکه از نوشتار من و این روشنگری خُرده گیری کُنید، میرفتید به خُمینی میپَتکاریدید (اعتراض میکردید) که در توضیح المسائل خودش چنین سفارش های بیخردانه ای را به پیروانش کرده است. اکنون شما یا یک آدم خَرَدمند و با رگ (غیرت) هَستید و به من پرخاش میکُنید برای اینکه چنین کاری را (لاس زدن با کودک) کاری پلید و زشت میدانید، و یا اینکه میپندارید که من دروغ میگویم. اگر که فرنود (دلیل) شما دومی است، پس بفرمایید «تحریرالوسیله» خمینی کتاب نکاح و مسئله 12 را بخوانید و خودتان را از این اندرزهای «مدبرانه» خمینی آگاه سازید. پس از آن اگر شما همچنان آماده هَستید که خمینی را ستایش کُنید و مرا دُشمن خود بپندارید، میتوانید همچنان به من دُشنام بدهید و با اَپستام (اعتماد) و بدون نگرانی وجدان نگهداری از فرزند شیرخوار خودتان را به خمینی و آخوندهایی که همانند او میاندیشند، بسپارید.
  زنده و تندرست در پناه اهورا مزدا
  خشایار رُخسانی

  پاسخحذف