۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

آیا دُشمن مردم ایران حکومتِ اسلامی است یا دین اسلام؟خشایار رُخسانی
حکومت اسلامی تنها جلوه ای از چهارده سده فرهنگ اسلامی است که ستم پذیری را در میان مردم ایران گُسترش داده است و زمینه-ی روی کار آمدنِ اینچنین  حکومت های خودکامه را فراهم آورده است. مبارزه با حکومتِ اسلامی بدون درنگریستن به ریشه هایی که از آن این حکومت جان گرفته است، همانند نبرد با شاخه هایِ یک درخت زهراگین است بدون اینکه ریشه-ی آن کنده شود.
حکومت اسلامی در ایران یک تافته-ی جدا بافته از همبودگاهِ مذهب زده-یِ ایران نیست، ونکه (بلکه) بازده-ی فرهنگ ستم پذیری و خودکامه پروریِ اسلامی در این کشور است که برای چهارده سده در تلاش برای چیره کردن خود بر روان و اندیشه-یِ مردم ایران است. نیروهایِ سرکوبگر، شکنجه گران و سیاهی لشکر اهریمن را همین بخش مذهب زده ایران در دسترس حکومت اسلامی میگذارند. فرهنگ اسلامی و حکومت اسلامی بُن و بَر ( علت و معلول) همدیگر هَستند و در یک دایره-ی اهریمنی بسته همدیگر را باززایش میکنند. بدینسان که فرهنگ اسلامی زمینه-ی روی کار آمدن حکومت های تبهکار و خودکامه-ی اسلامی را فراهم میآورد و حکومت اسلامی به سهم خودش به گسترش این فرهنگ ستم پذیری، ژاژپرستی (خرافه پرستی) و خودکامه پروری اسلامی میکوشد. اکنون برای پایان دادن به هَستی این دایره-ی اهریمنی، ما آزادیخواهان چاره ای بجز شکستن و بریدن پیوندِ این دو پدیده از هم نداریم. چاره اینکار نیز از یک سوی روشنگری دینی برای پرده دری از نمادهایِ «وَرجاوندِ» (مقدس) دینی است که پیامی بجز خوارداشت و لگدمال کردن جان و هاگ های آدمی (حقوق بشر) و بویژه هاگ های بانوان ندارند. برای نمونه با روشنگری در میان آدم های مذهب زده که نان شب را از دهان فرزندشان میگرند تا هزینه-ی تلاکاری گُنبد یک امام زاده-ی گوربگور شده کنند، یا با سفر به مکه بر سرمایه های کیهانی شیخ های عربستان میافزایند، میتوان با نمونه آوری از سخنان امامان آنها نشان داد که جایگاهِ زن و جان آدم از دیدگاهِ این امامان چه اندازه بی ارزش بوده است تا از اینراه این باورمندان کوردل دینی را با خَرَد خودشان رو در روی کنیم که آیا براستی چنین «اشوکانی (مقدسانی) شایسته-ی ستایش شدن را دارند و یا نه؟ این درست است که مردم ایران مذهب زده هستند و یک شبه نمیتوان آنها را دگرگون ساخت، ولی راه رسیدن به هدف های بزرگ، نُخست برداشتن گام های کوچک به سوی هدف است. و برای پایان دادن به این فرهنگ مذهب زدگی باید از جایی آغازید
به باور من سازمان های سیاسی ایران بیخودی خودشان را سرگرم درگیری با این رژیم کرده اند. دُشمن بُنیادین ما آزادیخواهان حکومت اسلامی نیست ونکه (بلکه) دین اسلام و فرهنگ اسلامی آن است، زیرا این حکومت تنها بازده-یِ ایدیولوژی واپسگرای اسلامی است که در چهارده سده گُذشته پیوسته باززایش شده است؛ گُستردگی فرهنگِ اسلامی در این کشور پذیرش چنین حکومتی را آسان کرده و زمینه-ی آنر آماده ساخته است. هم اکنون نیروهای سیاسی ایران بجایِ روشنگری دینی برای خشک کردنِ ریشه-ی ایدیولوژی زیانبار دین اسلام و کور کردن چشم این اژدها که حکومت اسلامی تنها شاخ و برگ آن است، آنها این درختِ زهراگین را ندیده گرفته اند و خودشان را با شاخ و برگِ آن که حکومتِ اسلامی است سرگرم کرده اند. و هنگامیکه پرسش میکنیم که پس چرا شما این شگرد واژگونه و نادرست از مبارزه را برگُزیده اید؟ پاسخ میدهند که:« باید دین و باور مردم را ارج بداریم و به آن دُشنام ندهیم که چنین رفتاری بخشی از دمکراسی و فرهنگ بُردباری است؟!!!!!». ولی راستینگی (واقعیت) این است که دین اسلام تا زمانی میتواند در جایگاهِ باور خودویژه-یِ (خصوصی) مردم از ارج برخوردار باشد، که در چهارچوب خانه-ی مردم مرزین (محدود) بماند و خودش را در سیاست درنیامیزد و اهرمی در دست حکومت برای تئوریزه کردن جَنوری (جنایت) و کشتار نباشد. ولی تازمانیکه دین اسلام بُرنده ترین ابزار سرکوب در دست حکومتگران است، دیگر نمیتوان از آن به نام باور خودویژه-ی (شخصی) بخشی از شهروندان ایران نام برد، و باید از ژاژپنداری ها (خرافات) کاستی ها و لغزش های آن پرده دری کرد و دات های (قانون های) بیدادگرانه-یِ آنرا بر همگان هویدا ساخت
دُشمن مردم ایران تنها حکومت اسلامی نیست، ونکه (بلکه) دین اسلام و فرهنگ واپسگرای آن است که چنین حکومت هایی را باززایش میکند


۲ نظر:

 1. شک نکن که فقط جمهوری اسلامی دشمن اصلی مردم است

  پاسخحذف
 2. بنام یزدان بخشاینده‌ی مهربان
  بز هم اگر به دستورات دین اسلام رو کند (توجه کند!) در می یابد (می فهمد) که جمهوری اسلامی (!؟) مخالف آنهاست!
  شما اسلام را درست نشناخته اید عزیز دل برادر
  اسلام دین صلح دوست و درستکارانه ای است
  حقوق بانوان و همه انسانها کاملا رعایت می شود
  دین خردمندی و اندیشیدن و بهره کشی از دل و مغز است
  البته می دونم باور نمی کنید (!) ولی من چنین اعتقادی دارم و به این اعتقاد رسیده ام
  لطف بفرمایید با مدرک حرف بزنید
  و همینطوری نگویید که اسلام فلان است و بهمان
  آیه قرآن و حدیث بیاورید که اصل و اساس دین اسلام هستند
  نمی دونم چی بگم
  عزیز دل
  من خودم هم قرآن می خونم و هم حدیث
  و تابحال هم نفس خودم رو پاکیزه نگه داشته و طبق دستورات اسلام روحم را صفا و جلا داده ام
  به کسانی نگاه نکن که هیچ ارزشی به مقدساتشان قائل نیستند
  آنها تنها به فکر شکم و جیب و صندلی خود هستند
  من می دونم که در مورد دین اسلام شما اشتباه می کنید چون آن را می شناسم
  دشمن اصلی ما مردم هم جهالتمان است چنانکه امام رضا گفته اند که دشمن هرکس جهل اوست

  پاسخحذف