۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

درخواستِ جهانی برای پیگرد علی خامنه ای


خشایار رُخسانی

آز آنجا که علی خامنه ای ولی فقیه حکومت اسلامی، همگی قدرت را در کشور در دست دارد و خود را به هیچکس پاسخگو نمیداند، او خُورتاک (مسئول) همه-یِ ستم ها و جَنوری هایی (جنایت هایی) است که دستکم در دو دهه-ی گذشته بر مردم ایران روا داشته شده است. ایرانیانِ آزادیخواه این هاگ (حق) را دارند و میتوانند در چهارچوب دات های (قانون های) جهانی درخواست پیگرد او را از دادگاه جنایی و جهانی لاهه کُنند. برای پیگرد جنایی علی خامنه ای از سویِ دادگاه جهانی لاهه، مهروزانه درخواستنامه زیر را بدستنید (امضا کُنید). پیشوازیِ فراگیر ایرانیان آزادیخواه از دَستیندنِ (امضا کردن) این درخواستنامه میتواند همزمان یک همه پُرسی برای ناشایست دانستنن حکومت اسلامی از سوی مردم ایران و یک درخواستِ جدی از همبودگاه جهانی برایِ کُمک به مردم ایران در سرنگونی حکومت خوناشام اسلامی باشد. مردم آزاده-ی جهان باید از راه این همه پرسی آگاه شوند که حکومت ددمنش اسلامی نه تنها نماینده-یِ مردم ایران نیست ونکه (بلکه) این حکومت آنها را برای سه دهه به گروگان گرفته است.فرستادنِ پیام به دنباله Donbaleh


۱ نظر: