۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

بزرگان جهان درباره اشو زرتشت چه می گویند


گفته ی بزرگان در باره ی اشو زرتشت


چکیده:

اشو زرتشت نُخستین نیکوکار و فرزانه-ی جهان بود که بر آزادی آدم ها و هاگ (حق) آنها در گُزینش دین و آیین و رفتارشان و برابری زن و مرد پافشاری کرد. اشور زرتشت بر این باور است که بهترین راهنمای آدمی برای یافتن فرهود (حقیقت) نیروی دادخواهی در اندرون اوست. هرکس که به ندای این نیروی اندرونی گوش فرادهد آن فرهود را مییابد. به کمک نیروی اندیشه-یِ آدم ها اگر آبشخور آن پارسایی باشد میتوان جهانی بهتر بدون جنگ، درد و تنگدستی آفرید. اشو زرتشت دین خود را بر سه بُنیادِ پندار نیک، گفتار نیک، و رفتار نیک استوار کرد که تاکنون هیچ دینی نتوانسته است نه بر این بُنیادها بیافزاید و نه از آن بکاهد و یا آنها را زیر پرسش ببرد. و این راز جاودانی پیام زرتشت است که پس از گذاشت چندهزار سال، امروز نیز با همان تازگی پاسخگوی نیاز و گرفتاری ها آدم ها در سده-ی بیست و یکم میباشد.


سرآغاز:

جكسون

بودا و كنفوسيوس و سقراط كه جويندگان نور و فروغ و روشنايي بودند. از پايه‌هايي بلند و سركشيده برخوردار بودند، ولي بايد پذيرفت كه زردشت از همه آنها بالاتر و والاتر وارزشمندتر بود. او بي گمان يكي از آموزگاران بزرگ خاوربه شمار ميآيد .

دکتر ویت نی

دین زرتشتی در یکی از اقوام برترکره ارض متنعم شده است . آنکس که از حیث مراتب فیلسوفانه و روحانی و جسمانی و پاکی صوری و معنوی دعوی اصالت نجابتش محل توجه است دینش زرتشتی است .

پرفسور دکتر گیگر

به راستی هیچ قومی از اقوام باستانی خاور زمین قدرت حفظ و صحت کیش خویش را مانند زرتشتیان نداشته اند و این خود از تاثیر حقیقت این مذهب است که در عین حقیقت بدون نقصانی در اصول باقی مانده است . در همه تفتیشاتی که در طول زندگی کرده ام هیچ آیینی و قومی را مانند زرتشتیان در یکتاپرستی - خداشناسی - آزاد منشی - پاکی و حقیقت ندیده ام . چه خوشبخت است قومی که این آیننشان است .

نيچه- فیلسوف آلمانی

زردشت بزرگترين پيامبر هوشمند و تيزهوشي است كه پايه‌هاي گسترده انديشه سازنده و مردميش تاكنون براي باختر استوارترين ستون زندگي بوده است. انديشه زردشت آموزشهاي بزرگي براي نيك زندگي كردن، نيك در پيوند بودن، نيك‌‌رفتار داشتن ونيك سخن گفتن و بالاتر از همه، چگونه ارج و ارزش نهي به ديگران است. او هيچگاه در هيچ سخنش از به كاربردن پي‌درپي «راستي و درستي‌ خودداري نكرده و پيوسته همه مردم را بدين سو خوانده است. در سخن زردشت، شكوهي يافت ميشود كه در كمتر سخني ميتوان يافت.

پرفسورهرتسفيلد

پشتكار و كوششهاي خستگي‌ناپذير، از فروزه‌هاي درخشان ايرانيان مي‌باشد كه برپايه راستي و درستي استوار شده است كه همه آنها پرتوي از آيين شكوهمند و پرفروغ زردشت است.

پروفسور ميه

فروزه‌هاي ايرانيان باستان ستايش آميزند. ولي بايد دانست كه انگيزه‌ آنها ، آموزشهاي نيك خواهانه و مردمي زردشت ميباشد . زردشت از منشي والا برخوردار بود كه توانست بر دل مردم رخنه نمايد وآنها را به سوي خود و آفريدگار مهربان و نيك خواهش بكشاند .

التهيم

سروده‌هايي به اين ژرفنايي و استادي و با رواني بي‌همانند در اين دوران تنها از كساني برميآيد كه نيك پرورش يافته باشند و از خانوادة‌ نژاده‌اي باشند كه از آموزش و پرورش نيك برخوردار باشند. سرودهاي زرتشت از يك مايه بنيادين بينشمندي و ادبي كم مانند بهره‌ور است كه با دوران هند و اروپايي پيوندي ناگسستني دارند. بي پروا ميتوان گفت كه درونمايه گاتها از يك گفتار جهان برين برخوردار است كه به انديشه اين مرد بزرگ رخنه كرده و درآن جاي گرفته است. زرتشت انديشمندي يكتا و بي‌همتا و درشناسايي و روشن‌نگري بسيار برجسته و والا بود. از اين رو پيشواي بي چون وچراي كساني شد كه با ژرف‌بيني و ژرف نگري به جهان نگريستند و پايه‌گزار بينشمندي شدند .

گوته

دانشمند بلند آوازه آلماني، سخت فريفته گفتار و سروده‌هاي زرتشت بود و او را مردي بسيار بزرگ و نوشته‌هايش را شكوهمند بازنمود كرده است. گوته، زرتشت را خردمندي به شمار ميآورد كه جهان خرد كمتر همانند او را به خود ديده است. او در همه جا از كسي نام مي‌برد كه هماره درانديشه خوشبختي و آسايش مردم بوده است و جز راستي و پاكدلي سخن نگفته است .
وتين آمريكايي

زردشت از همه نگرها ستودني است، بيگمان مسيح پيرو او بوده و از انديشه او بهره گرفته است. سه سخن رسا و روان و شكوهمند او: پندار نيك –گفتار نيك- كردار نيك، پايه و بنياد همه دينها ست و هيچ خردمندي نتوانسته است چيزي بر آن بيفزايد .

توماس هايد

اين نويسنده بزرگ انگليسي درباره زرتشت مي گويد: كه در آن منش او را سخت مي‌ستايد و او را انديشمندي بزرگ به شمار ميآورد. او مينويسد كه خداوند زرتشت را براي مردم ايران برگزيد، زيرا ايرانيان از يك آگاهي بزرگي درباره خداوند برخوردار بودند. اين مردم با خرد، سزاوار مرد خردمندي چون زردشت بودند .

هومباخ

درگاتها اين سروده‌ي باشكوه زردشت، يك آفريدگار يافت ميشود كه اهورامزداي نيك خواه و خيرانديش است. آموزش هاي او برترين آموزشهاي نيك و برجسته در راه يك زندگي پاك و آراسته و درست و شايسته است كه بازده‌هاي درخشان آن نيك آشكار ميباشد . او را ميتوان يك استاد مهر و پاكدلي خواند كه جز در راه راستي و درستي گام ننهاد و از اهورامزدا جز خوشبختي مردمان روي زمين را نخواست.

پرفسور جان هینلز

دین زرتشت را باید نخستین دین آزادی انسانها و حقوق بشر در جهان خواند .

پرفسور هانري ماسه - رنه گروسه

زرتشت اولين شخصي است که پايه هاي يکتا پرستي را در جهان بنيان نهاد .

دکتر هاگ

زرتشتیان مقام زن و مرد را برابر دانسته اند . رسومات دینی زنان و مردان برابر است . مراسم تدفین مردگان برای زن و مرد فرقی ندارد .

خانم فرانسیس پاورکاب

من شگفت دارم از این که اگر زرتشت در هزاران سال پیش از میلاد در شرایطی که هیچ قانونی برای بشریت وجود نداشت ظهور نمی کرد و چنین آموزه هایی را برای ما به جای نمی گذاشت که پس از هزاران سال بدون کوچکترین ناهمگونی با شرایط امروز، همچنان پایه های انسانیت بشر را شکل میدهد؛ به راستی امروزه جامعه بشریت چه حالی داشت و در چه شکلی زندگی میکرد؟

گزیده ای از اوستا کهن

«بشنوید این سخنان را، با اندیشه روشن بنگرید ، مرد و زن بایستی خود این چنین با خرد و اندیشه راه خویش را برگزینند (اوستا ، يسنا، بخش 30 )؛»
درآيه بالا مي گويد هر كس باید راه خود را با اندیشیدن برگزيند. همچنين در جاهاي گوناگون اوستا نام زن و مرد با هم آمده و انسانها بر اساس شايستگيشان سنجش مي شوند نه جنسيت.
«آنگاه که زمان مفهوم يافت، آن دو گوهر ِهمزادِ نخستین پیدا شدند، آن دو گوهری که يكي شان در اندیشه و گفتار و کردار نیک بود و دیگری زشت؛ از میان این دو، مردمان بایستی با داوریِ اندیشه، راه نیک را برگزینند، نه راه بد را (اوستا ، يسنا، بخش 30)؛»
«اینک ای مردمان ، به آیینی که فرستاده-یِ خداوندِ جان و خرد است نیک بنگرید، نیک بیاندیشید، فرمان ها را نگاه دارید، به خوشی و رنج این دنیا بنگرید، در پاداش ِنیک واپسین و کیفرهایِ دیرپایِ بدکاران به ژرفی اندیشه کنید (اوستا، يسنا، بخش 30 )؛»
«آن گونه تو را شناختم ای اهورامزدا، که از روی فکر، به درون اندیشه کردم. سپس دریافتم که تویی خرد سراسر جهان و چون در اندیشه، تو را دریافتم، در سراسر هستی نیز تو را دیدم، تویی که آغازی و تویی که انجامی و تویی که خداوند جان و خرد و سرور راستی هستی (اوستا، يسنا، بخش 31)؛»
«ای اهورامزدا، تو در جان ما نیرویِ گزینش و تشخیص به ارمغان گذاشتی و از خردِ همه-یِ جهان، جانمان را بیامیختی و آن گاه راه و بی راه در جهان پیدا شد، هر کسی اختیار و آزادی داشت تا راه را برگزیند (يسنا، بخش 31 )؛ »
در آيه بالا زرتشت اشاره به وجود اختيار و نيروي گزينش در آدمي مي كند. توجه كنيد كه زرتشت نخستين فيلسوفي بود كه در تاريخ به موضوع جبر و اختيار پرداخت و آن را چنان توجيه كرد كه هنوز هيچ دين و فلسفه اي به اين روشني نتوانسته اثبات كند؛
«همه بایستی از روی اندیشه به گفتار و آموزش دیگران گوش فرا دهند (يسنا، بخش 31 )؛ »
«به درگاه اهورا مزدا گله می کنم، از آن کسی که با گفتار نابخردانه اش ، مردم را از راه اندیشیدن باز می دارد و نیک مَنِشی را به تباهی می کشاند (يسنا، بخش 32 )؛»
«منم زرتشت، منم راهنمای مردم، که به نیروی راستی و پاک منشی، اندیشیدم تا راه راستین را دریافتم (يسنا، بخش 33 )؛ »
«هر گاه از روی اندیشه و با دیده دل بنگرید همگان درخواهید يافت که او همه جا آشکار و هویدا است. اینک ای مردمان پرهیزتان می دهم از آن که مبادا آن پیشوایان دروغین با بدآموزی هاشان گمراه تان سازند و زندگی راستین را برای شما تباه و آلوده گردانند (يسنا، بخش 45 )؛»
در آيه بالا اشاره شده كه خداوند را تنها مي توان با ديده دل نگاه كرد و باز آدم را به اندیشیدن فراميخواند؛
«آن هنگام با آفرینش، آدمی را برساختی، و کالبد پدید آوردی و در آن جان و روان بنهادی و از مَنِش ِنیکِ خویش در پیکرها، روشنایی ِشناختِ نیک و بد بخشیدی و نیرویِ کار و آموزش هایِ درست، ارمغان نمودی تا آنکه هر کس آزادانه دین و آیین خویش را برگزیند (يسنا، بخش 31 )؛»
در اين آيه آزادي انسان به نهايت درجه مي رسد. به باور من اگر هزار بار هم اين آيه را بخوانيم باز هم كم است. در اينجا نخست مي گويد كه خداوند نيروي گزينش و انتخاب و نيروي شناختن خوب و بد را در انسان نهاد و پس از آن مي گويد كه اين اختيار براي آن است كه هر كس آزادانه دين خود را انتخاب كند. آزادي اديان كه پس از هزاران سال به دنبال آنيم در دين زرتشت به اوج خود مي رسد. به جرات مي توانيم ادعا كنيم كه دين زرتشت نماد آزادي و آزادگي است و هيچ ديني تا اين اندازه به آزادي، اين واژه اَشوک (مقدس)، ارج نگذاشته است؛
«منم زرتشت ، که برمی خوانم اینک بزرگان و سران خان و مان ها، روستاها، شهرها و کشورها را که برابر این دین اهورایی زرتشتی بیندیشند و آنگاه اندیشه ها را به گفتار و کردار درآورند (يسنا، بخش 8 )؛ »
در اين آيه مي بينيم كه زرتشت به انسانها پیشنهاد مي كند كه در مورد هر چيز و حتي دين زرتشت، نُخست بينديشند و سپس کار كنند و بدون انديشه هيچ چيز حتي دين خود او را نيز نپذيرند؛ بشنوید به گوش هوش آموزش هایم را ، به داوری خرد بسنجید و با منش روشن به ژرفا بنگرید پیش از آن که از میان دو راه نیک و راه بد يكي را برگزینید .

پند ها و آموزهای اشو زرتشت اسپنتمان

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد ( زرتشت - اشتودگات – یسنای 43)
انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند . ( زرتشت – یسنای 30 )
بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . بازده-یِ زندگی ما برآیند رفتار ماست . ( زرتشت – یسنای 30 و 31 – بند 11 - 10 )
خویشکاری (وظیفه) هر آدمی در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است . ( زرتشت – یسنای 34 – بند 14 )
هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟ ( زرتشت – یسنای 43 – بند 7 )
خداوند این جهان زیبا را برای شادی آدم در راه نیک آفریده است . ( زرتشت – یسنای 43 – بند 6 )
کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند . ( زرتشت – یسنای 45 – بند 5 )
آن آدمیکه آدم گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است . ( زرتشت – یسنای 46 – بند 6 )
آدم به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست . ( یسنای 48 – بند 4 )
بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را الگویِ زندگی خویش کنند . ( زرتشت – یسنای 51 – بند 15 )
همسری را که برای دخترت برگزیدی به او بشناسان ولی گُزینش فرجامین را به دست خودش بسپار . ( زرتشت - یسنای 53 – بند 3 )


برگرفته از پایگاه آریارمن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر