۱۳۸۸ دی ۲۰, یکشنبه

رییس جمهور میرحسین موسوی! دولت سبز میهنی خود را برپا سازید


خشایار رخسانی


چکیده:

جناب میرحسین موسوی، هفتاد میلیون مردم ایران یکپارچه شما را در خاستگاه رییس جمهور خود برگزیده اند و از شما پیوس دارند (انتظار دارند) که با برپایی دولت سبز میهنی خود توی دهن خامنه ای و اَنتر بدریختِ او، رییس دولت کودتا احمدی نژاد بزنید. زیرا کودتاچیان تنها زبان زور را درمییابند. هرگونه کوتاهی در برابر کودتاچیان پَتِستِ (تهدید) بزرگی برای جان شما بدنبال خواهد داشت و آسیب جبران ناپذیری برای جنبش سبز آزادیخواهی و نهادینه شدن دمکراسی در ایران خواهد بود. استوان ترین پناهگاه برای شما آغوش گرم مردم ایران است. هرکس که از این پشتیبانی برخوردار باشد آینده ازآن اوست، ولی هرکس که از آن بی بهره باشد، سپاه پاسداران و بسیج هم نخواهند توانست با همه-یِ جنگ ابزارهایِ مدرن شان از افتادن او در آخال دانی (آشغال دانی) تاریخ پیشگیری کنند


سرآغاز:

پس از رویدادهایِ ناامید کننده-ی دوم خرداد که مردم ایران یکپارچه و با هزاران امید پشتِ خاتمی ایستادند و او را رییس جمهور کشور کردند، امروز مردم ایران یکبار دیگر برای رسیدن به آزادی یکپارچه شده اند و اینبار پشت سر شما ایستاده اند. اگر جناب محمد خاتمی با پشتگرمی و کمک میلیون ها ایرانی آزاده که او را برگزیده بودند، در برابر خودکامگی خامنه ای ایستادگی میکرد، امروز به گُرم (جرم) آزادیخواهی، خون جوانان این کشور سنگفرش خیابان ها نمیشد و آزادیخواهان را در سیاهچال هایِ کهریزک و عشرت آباد و سلول های انفرادی اوین زنده بگور یا کشتار نمیکردند و یاران شما امروز در زندان نمیبودند. امید میرفت که شما از لغزش و رَمژک (خطای) بَهینشگران (اصلح طلبان) آموزه گرفته باشید و این شایش (امکان) را به خودکامگان واپسگرا ندهید که مردم آزاده-یِ ایران را از یک سوراخ دوبار نیش بزنند.
جناب میرحسین موسوی! کسانیکه شما را در 22 خرداد به نمایندگی خود برگزیدند و رییس جمهور کشور کردند، از شما پیوس دارند (انتظار دارند) که هرچه زودتر دولت سبز میهنی خود را برپا کنید و با پشتگرمی هفتاد میلیون ایرانی آزاده، توی دهن احمد نژاد و دولت کودتایی او و خامنه ای جَنوریکار (جنایتکار) بزنید، زیرا کودتاچیان تنها زبان زور را درمییابند. امروز هفتاد میلیون ایرانی در پشت سر شما ایستاده اند، و آماده هَستند تا با یک پیام شما ساختمان خودکامگی بیت خامنه ای را از جای بکنند و برسرش فروبریزند. ولی شما تا زمانی از پُشتیبانی یکپارچه-یِ مردم آزاده-ی ایران برخوردار خواهید بود که آنها را ناامید نسازید. این ژایش (فرصت) همانگونه که برای بهینشگران (اصلاح طلبان) دوم خردادی جاودان نبود، برای شما و رهبران جنبش سبز نیز جاودان نخواهد بود. تا پیش از اینکه مردم آزاده-یِ ایران از جنبش سبز دلزده و ناامید گردند و بخواهند شما را تنها گذارند، شما میتوانید به پِشتیبانی نیروی آسیم (عظیم) آنها فراخوان برایِ برپایی دولتِ سبز و میهنی خودتان را بدهید. هرگونه کوتاهی در برابر کودتاچیان، پَتِستِ (تهدید) بزرگی برای جان شما از سوی کودتاچیان و آسیب جبران ناپذیری برای جنبش سبز آزادیخواهی مردم ایران و نهادینه شدن دمکراسی در این کشور بدنبال خواهد داشت. بازده-ی کوتاه آمدن شما در برابر کودتاچیان دستکم از دهم عاشورا تا به امروز این بوده است که آنها هزاران تن از یاران ما را در بدترین سیاهچال ها زنده بگو کنند و کودتاچیان هر روز خانه به خانه درهال دستگیری آزادیخواهان و کشتار همرزمان ما در سیاهچال هایِ بدتر از کهریزک همانند سیاهچال عشرت آباد باشند؛ روزی نیست که گزارش کشتار و دستگیری یکی از همرزمان ما در رسانه هایِ گروهی بازتاب نیابد.
جناب میرحسین موسوی! تنها پناهگاه برایِ شما و اُستوان ترین آن در جهان آغوش گرم مردم آزاده-یِ ایران است. آنکه مردم ایران را در پشت سرخود دارد، پشتگرمی بزرگترین نیرویِ جهان را خواهد داشت و آنکه از این پشتیبانی بی بهره باشد، سپاه پاسداران و بسیج هم نخواهند توانست با تازه ترین جنگ ابزاهایشان برایِ پیشگیری از افتادنش در آخال دانی (آشغال دانی) تاریخ بیاریش بشتابند. شوربختانه زمان برایِ وَداییدن (تصمیم گرفتن) تنگ است. زمان زیادی برای برای برپایی دولتِ سبز میهنی درفَرادست ندارید. اگر امروز که هفتاد میلیون ایرانی آزاده و از جان گذشته پشت سر شما ایستاده اند، از انجام این خویشکاری (مسئولیت) سر باززنید، فردا که مردم شما را از سر ناامیدی تنها بگذارند، خیلی دیر خواهد بود.
با ارجمندی
خشایار رخسانی
يکشنبه، 2010/01/10

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر