۱۳۸۸ دی ۱۴, دوشنبه

فراخوان کارگران شرکت نفت، ترابری، بندرها و بازاریان به اعتصاب هایِ سراسری


خشایار رخسانی


چکیده:


حکومت اسلامی با راه انداختن موج دستگیری و خانه به خانه-یِ هواداران جنبش، میخواهد جنبش را به یک جنگ شهری و کشور را به هرج و مرج بکشاند. پاسخ به این جنگ افروزی بیشرمانه-ی کودتاچیان دامن زدن به آتش درگیری هایِ خیابانی نیست، ونکه سازمان دادن ایستکاری های (اعتصاب هایِ) سراسری بویژه اعتصاب کارگران شرکت نفت میباشد.. این خویشکاری فرهیختگان کشور است که بجای پرداختن به فراپُرسش های شاخه ای، این نهاده-ی مَهَند (موضوع مهم) را با نوشتارهای خودشان به جُستار چیره در میان همه-یِ پشک های (طبقه های) همبودگاهی، فرارویانند.


سرآغاز:

سبزجامگان و ایرانیان آزاده! همه-یِ نشانه ها گواهی از این راستینگی (واقعیت) تلخ دارند که کودتاچیان با دستگیری هایِ خانه به خانه که پس از گردهمایی های عاشورا آ غازیده اند، میخواهند کشور را بسوی یک جنگِ شهری و هرج و مرج بکشانند. زیرا آنها باور دارند که همکنون میتوانند با توان رزمیشان جنبش را سرکوب کنند و از اینرو به دنبال بهانه میگردند. اندیدی (شکی) نیست که جنبش سبزجامگان همکنون به این اندازه توانمند نشده است که بتواند در یک درگیری رزمی با کودتاچیان آنهم در نِهِشتی ) وضعیتی) که از هیچگونه جنگ ابزاری برخوردار نیست، پیروزمند بیرون بیاید. پاسخ به جنگ افروزی هایِ بیشرمانه-یِ کودتاچیان همکنون دامن زدن به آتش جنگ نیست، ونکه (بکه) دُشمن را باید که از راه دیگری که هزینه-یِ آن برای جنبش کمتر ولی کارآمدتر است، به چالش فراخواند. که آنهم دست زدن به ایستکاری هایِ (اعتصاب هایِ) سراسری میباشد. در این میان ایستکاری هایِ کارگران شرکت نفت، ترابری، بندرها و بازار نغش کلیدی در زمینگیر کردن ترازداری (اقتصاد) دولت کودتا و سرنگونی آن بازی میکنند. بویژه ایستکاری های کارگران شرکت نفت. از همه-ی فرهیختگان، روشن بین ها و ایرانیان میهن پرست درخواست میشود که بجای سرگرم کردن خودشان با جُستارها و فراپرسش هایِ شاخه ای، یا شکاف انداختن در جنبش از راه بدنام کردن موسوی و سران جنبش از بهر واپسین آگاهینامه-ی که موسوی بیرون داد، همه-ی توان خودشان را در راه سازماندهی ایستکاری هایِ (اعتصاب های) کارگران شرکتِ نفت و رساندن کمک پولی به کارگرانی که کار خودشان را از دست میدهند، بکنند. این خویشکاری فرهیختگان کشور است تا با بازتاب دادن و پیشکشیدن درخواست به ایستکاری ها (اعتصاب ها)، این جُستار را به میان همه-یِ پَشک هایِ (طبقه هایِ) همبودگاهی ببرند، تا با رای زنی و سگالش همگانی برنامه هایِ کارآمد هَنداخته (طراحی) و راهکارهایِ خرمندانه ای درانداخته شوند.
کارگران شرکت نفت ایران! آینده-ی جنبش سبز و آزادی و مردمسالاری در این کشور به همکاری شما با جنبش بستگی دارد. هر چه زودتر با پیوستن به جنبش و دست زدن به ایستکاری هایِ سازمانداده شده، حکومت انیرانی و پادایرانی (ضدایرانی) اسلامی را از درآمدهایِ نفتی بی بهره سازید. و نگذارید که این درآمدهای نفتی بجایِ هزینه شدن در راه نهادینه شدن مردمسالاری و ساختن آینده-یِ کودکان ایرانی در این کشور، هزینه-ی برنامه هایِ اهریمنی تروریستی دولتِ کودتا در برهم زدن آشتی جهانی و جنگ در سراسر جهان شود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر