۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

فراخوان برایِ یک گُزیدمان مجازی و آزاد


 خشایار رُخسانی

درخواستِ گری کاسپارف شترنگ باز نام آور روسی از ایرانیان برای هُماسش در گُزیدمان مجازی و آزاد برای گُزینش فَرنشین دولتِ آینده ایران. این گُزیدمان از امروز تا پایان 23 خُرداد که یک روز پیش از گُزیدمان رسمی در ایران است، انجام خواهد گرفت، و برآیند آن نیز در پایان واپسین روز به آگاهی همگانی خواهد رسید.
در این گُزیدمان مجازی شماری از شخصیت های سیاسی و نام آور سپهر سیاسی ایران از جمله آقای رضا پهلوی به رای گذاشته خواهند شُد.
از آنجا که شرکت دراین رای گیری اینترنتی هیچ سیجی (خطری) برای هم میهنان درونمرزی دَربَر ندارد، مهرورزانه دوستان و آشنایان خودتان در درون ایران را برای هُماسش (شرکت) در این گُزیدمان مجازی فرابخوانید
به وبگاه «رای ما» خوش آمدید [1]. اینجا جایگاهی است با بالاترین درجۀِ امنیت برای هُماسش (شرکت) در گُزیدمانِ آزادِ ایران. این برگ تنها برایِ ایرانیان دُرونمرزی فراهم آمده است؛ و آنها میتوانند با اَندر کردنِ شماره تلفن خود در پنجرۀِ بالا و دریافت یک پیامک (یا پیام ضبط شُده تلفنی)، رای خود را وارد سیستم کُنند.
هدف از اَندر کردن شماره تلفن، کُمک به ماهیت شناسی رای دهند، و پیشگیری از دغلکاری و دستکاری در برآیندِ گُزیدمان است. این روُیه (صفحه) با پیشرفته ترین امکان های رمزگُذاری، ناشناس ماندنِ ماهیتِ رای دهندگان و نگهداری از رای و شماره تلفن آنها را پایندانی میکُند (تضمین میکُند).
کسانیکه از دستگاه هایی سوای «همراه اول» استفاده میکُنند (مانند ایرانسل)، میتوانند به جای دریافتِ پیامک، بر گُزینۀِ دوم کلیک کُنند تا یک پیام بایگانی شُدۀِ تلفنی دریافت کُنند. در این هالت (حالت)، تلفن شُما زنگ میخورد و یک پیام بازرگانی یک جمله ای را خواهید شنید.
بخش دوم از گامۀِ (مرحلۀِ) ماهیت شناسی، پیامی است که رای دهنده دریافت میکُند و باید آنرا وارد سیستم کُند. پَرماس هایِ (تماس های) تلفنی خودکار و پیامک، از سرچشمه های گوناگون و دگرگون دریافت خواهند شُد تا از شناسایی سرچشمۀِ تماس پیشگیری شود. این پیامک ها و پَرماس های (تماس های) تلفنی همچنین افزون بر رای دهندگان، به گونۀِ بَختکی (تصادفی) برای گروه فراوانی از کاربران تلفن فرستاده میشوند. این زمینه چینی نیز از شناسایی و ردیابی رای دهندگان پیشگیری خواهد کرد.

یاداشت

[1]

https://rai-e-ma.org/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر