۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله
بارگیری نَسک (کتاب) کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله


پرُفسور مسعود انصاری


در ژرفای سنجش میان «کوروش بزرگ» و «محمد بن عبدالله» خواهیم دید، آیا هُده (حق) با آنهایی است که باور دارند «تازش عرب ها به ایران و ورود دین آنها به این سرزمین برای مردم ایران آیین راستینی به ارمغان آورد که بر اثر آن مردم این سرزمین به پرتویِ راستی و درست گرایی و پیشرفت های مینویی (معنوی) رهنمون شدند،» و یا آنهایی درست میگویند که به اسلام باورندارند و میگویند: « تازش عرب ها به ایران و وارد شدن دین اسلام به این کشور، سبب بی ارزش شدنِ آداب و آیین باستان، ارزش های فرهنگی، میهنی و تاریخی ما شد، و ما را از پیشرفت بازداشت و سبب واپسماندگی تاریخی و سیاسی ما گشت.»


«همه-ی سخنان را بشنوید و بهترین ها را برگُزینید» (اشو زرتشت)


پیام کوروش بزرگ:

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان.
اینک که به یاری «مزدا اهورا » تاج پادشاهی ایران و بابل و کشورهای چهارگوشه -یِ جهان را به سرگذاشته ام به آگاهی همگانی میرسانم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق پادشاهی را به من می دهد دین و آیین و رسم های پاترم هایی ( ملت هائی) را که من پادشاه آنها هستم گرامی خواهم داشت و نخواهم گذاشت که فرمانروایان و زیر دستان من دین و آیین و رسم هایِ پاترم هایی (ملت هایی) که من پادشاه آنها هستم یا پاترم های (ملت های) دیگر را خوار بدارند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج پادشاهی را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق پادشاهی را به من می دهد هرگز پادشاهی خود را بر هیچ پاترمی (ملتی) به زور نخواهم پذیراند و هر پاترمی (ملتی) آزاد است که مرا به پادشاهی خود بپذیرد یا از آن خودداری کند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای پادشاهی بر آن پاترم  (ملت) به جنگ روی نخواهم آورد

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ستم کند و اگر بر کسی شود من هاگ (حق) وی را ازستمگر خواهم ستاند و به او خواهم داد و ستمگر را کیفرخواهم داد.من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت سرمایه های ناتَرابَر (غیر منقول) یا دستکارگان (اموال منقول) دیگری را به زور یا از راه دیگر بدون پرداخت بهای آن و بدست آوردن خُرسندی دارناک (مالک) سرمایه ، فروگیرد و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که یک آدم، آدم دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وادارد.

من امروز به آگاهی همگانی میرسانم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که دوست دارد بپرستد و در هر جایی که دوست دارد زندگی کند، با این سامه (شرط) که در آنجا هاگ (حق) کسی را به زور نستاند و هرپیشه ای را که دوست دارد پیش بگیرد و دارایی خود را به هر شیوه که دوست د ارد بگُسارد (مصرف کند)، با این سامه (شرط) که آسیبی به هُده های (حقوق) دیگران نزند. هیچ کس را نباید از بهر گُناهی که  یکی از خویشاوندانش کرده است، کیفر داد. من برده داری را برانداختم؛ به بدبختی های آنان پایان بخشیدم .

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و پادشاهی می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به نام غلام و کنیز بفروشند و این خویشکاری (وظیفه-ی) فرمانروایان و زیر دستان من  است که در گُستره-یِ زیر فرمانشان از خرید و فروش مردان و زنان به نام غلام و کنیز پیشگیری کُنند و رسم بردگی باید سراسر (به کلی) از جهان برافتد.
از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای پیماننامه هایی که نسبت به پاترم های ( ملت های) ایران، بابل و مردمان چهار گوشه-ی جهان بر دوش گرفته ام کامروا گرداند.این نسک را میتوانید با دنبال کردن پیوند زیر بارگیری کنید:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر