۱۳۹۰ مرداد ۲۱, جمعه

نافرمانی شهریگری (مدنی) از راه ندیده گرفتن «حجاب زوری»
خشایار رُخسانی


همانگونه که میدانیم با آنکه حکومت اسلامی پرچمدار نافرخویی (بی اخلاقی) و روسپیگری در جهان است، ولی این حکومت همچنان با چنگ و دندان دارد برای نگهداشتن «پوشش زوری» سر بانوان ایستادگی میکند. فرنود (دلیل) این رفتار لجوجانه-یِ رژیم نیز روشن است، «حجاب» بازتاب دهنده-یِ ماهیت این رژیم زن ستیز است، همانگونه که چلیپ شکسته (صلیب شکسته) سرشتِ یهودی ستیزیِ آلمان نازی را نمایندگی میکرد. اگر مردم بخواهند از راه نافرمانی شهریگری (مدنی) با حکومت اسلامی مبارزه کُنند، ندیده گرفتن و زیرپا گذاشتن «پوشش زوری» سر بانوان میتواند انگیزه خوبی برای آغاز و دامن زدن به یک ایستادگی بُزرگ میهنی و جُنبش فراگیر باشد.در این پیوند جوانان میتوانند از همین امروز از راه فیس بوک و تلوزیون های ماهواره ای ایستادگیشان را در برابر گَشت های اراذل و اوباش «امنیت اخلاقی» و «زینب کُماندوها»، سازماندهی کُنند. اگر برنامه-ی ایستادگی در برابر «پوشش زوری» سازمانداده شده پیش برود، آنگاه ما گواه این نماگاه های (صحنه های) دلخراش دستگیری و کُتک کاری خواهرانمان نخواهیم بود، زیرا در چنین نِهِشی (وضعی) جوانان در برابر دستگیری خواهرانشان بدست اراذل و اوباش «گشت امنیت اخلاقی» بادپروا (بیتفاوت)، نخواهند ماند و آنها همینکه گواه دستگیری یکی از بانوان بدست اراذل و اوباش حزب الله ای شوند، واکنش نشان خواهند داد. اگر بتوانیم شهروندان را از راه ماهواره و تارکده (اینترت) در جریان ایستادگی سازمانداده شده-ی جوانان بگذاریم تا آنها نیز بدانند که این ایستادگی جوانان در برابر گشت اراذل و اوباش «امنیت اخلاقی» در چهارچوبِ یک ایستادگی شهریگری (مدنی) فراگیر و یک جنبش سراسری انجام میگیرد، آنها نیز در این درگیری ها به کمک جوانان خواهند شتافت و بدینسان، این ایستادگی در برابر «پوشش زوری» میتواند، همانند آتش، در انبار خرمن حکومت اسلامی بیافتد، در سراسر شهرهای ایران گُسترده شود و حکومت اسلامی را به پس نشینی وادارد. حکومت اسلامی هم خوب میداند که در این نبرد، تنها با گذاشتن یک گام به پس در یک سراشیبی خواهد افتاد که پایان آن، گورستان جاودانیش خواهد بود؛ به چم (یعنی) آشغال دانی تاریخ.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر