۱۳۹۰ تیر ۱۰, جمعه

پیشگیری از همکاری شرکت های ماهواره ای با حکومت اشغالگر اسلامی
خشایار رُخسانی

هم میهنان گرامی! امروز ما با یکی از نیرنگباز ترین حکومت هایِ ایدیولوژی دینی در تاریخ سروکار داریم که نمایندگان آن در پی چهارده سده-ی گذشته از دو ابزار ددمنشی (ترور)، و دروغ پردازی، «بهترین» بهره ها را برای ماندگاریِ و ادامه-ی هَستی ننگینشان در سپهر سیاسی ایران بُرده اند؛ و بویژه اینکه در سه دهه گذشته دستگاه هایِ گُسترده فرارسانی و بُلندگوهایِ دروغ پراکنی سدا و سیمای آخوندی نقش بسیار بُزرگی در ادامه-ی ماندگاری حکومت آخوندی داشته اند. یک نمونه-ی آشکار که پایه-یِ سالوسکاری و شیادی آخوندها را نشان میدهد، بکارگیری واژه «روشنگری» برای گُسترش باورهایِ ژاژپرستی (خرافه پرستی) آنهاست. همه خوب میدانند که واژه-ی «روشنگری» در ادبیاتِ جهان، بیانگر دوران ویژه ای از اروپاست که فرهیختگان و روشنبین هایِ اروپا در برابر بیداد و تاریک اندیشی هایِ کلیسا برخاستند تا مردم اروپا را از کابوس 1000 ساله-ی چیرگی کلیسا رها سازند. ولی امروز، اگر شما این واژه را به جستجو گر گوگل بدهید، با شگفتی پی خواهید بُرد که حکومت اسلامی برای مغزشویی جوانان و توده-یِ نافرهیخته-یِ ایران که آنها را از دسترسی به شاهراه جهانی داده هایِ (اطلاعات) دانشیک (علمی) بی بهره ساخته است، واژه-ی «روشنگری» را برای پیشبُردِ اندیشه هایِ پلید و بی پایه-ی خودش همانند باور به «امام زمان» ، آفسانه-ی آدم و حوا، معراج ، شق القمر ... و هزاران افسانه-یِ بی پایه-ی دیگر بکارگرفته است و گُسترش این دروغ ها و ژاژپرستی ها را به نام «روشنگری» به جوانان ایران میفروشد؛ و در این راستا حکومت اسلامی سدها وبگاه در تارکده (اینترنت) و ایستگاه تلوزیونی را به نام «روشنگری» ولی با هدف مغزشویی براه انداخته است. و در این اِسپاش (فضای) بسته و آلوده، نباید برای ما ایرانیان برونمرزی جای شگفتی باشد که دانش آموزان، تاریخ ایران باستان همانند دودمان هخامنشی، کوروش بُزرگ و کیستی میهنی خود را فراموش کرده ولی به جای آن به ژاژپنداری هایِ (خرافات) دینی همانند «امام زمان» باور کُنند که حکومت اسلامی شب و روز برای آنها از بُلندگوهایِ دروغ پراکنی سدا و سیما پخش میکُند. در این پیوند راه مبارزه با حکومت اسلامی گرفتن ابزار فرارسانی (تبلیغ) از دست آن میباشد.
برپایه-ی منشور هُده های مردمی (حقوق بشر) سازمان ملل، دسترسی آزاد به داده ها و گُزارش های جهانی، بخشی از هاگ های (حقوق) شهروندان در همه-ی کشورهای جهان آزاد هَستند که هموند سازمان ملل میباشند و پایِ منشور هُده هایِ مردمی (حقوق بشر) را دستنیده اند (امضا کرده اند)، ولی حکومت اسلامی با آنکه پای این منشور را دستنیده است، مردم ایران را از دسترسی به برنامه های ماهواره ای که دربرونمرز فراهم میشوند، بی بهره ساخته است، با آنکه این حکومت به کمکِ ماهواره ها و فن آوری هایِ نوین کشورهای باختر، سدها برنامه-ی تلوزیونی و رادیویی خود را برای مغزشویی به سراسر جهان پخش میکُند. از اینرو نیاز است که ایرانیان برونمرزیِ در برابر این دستاندازیِ حکومت اسلامی به هاگ های (حقوق) مردم ایران بی پروا نباشند و کوشش کُنند که این جنگاچ (اسلحه) را از دست این حکومت سالوسکار دربیاورند. درست است که شرکت هایِ ماهواره ای فن آوری خود را در برابر پول به حکومت اسلامی میفروشند، ولی اگر ایرانیان برونمرزی گرفتن ماهواره از دست حکومت اسلامی را هدف خود کُنند، خواهند توانست با زیر فشار گذاشتن کشورهای آزاد جهان، این کشورها را ناگُزیر سازند تا از همکاری شرکت های ماهواره ای باختر با حکومت اسلامی پیشگیری کُنند و این همکاری را در پهرست آروایش های (تحریم های) خود بگُذارند.
آروایش (تحریم) همکاری ماهواره ای کشورهایِ آزادِ جهان با حکومت اسلامی آسیب بُزرگی به این حکومت اشغالگر خواهد زد، زیرا با اینکار ابزار دُروغ پراکنی از دستِ حکومتِ اسلامی گرفته خواهد شُد که ادامه-یِ هَستی پالسَکبار (نکبتبار) آن به دو ویژگی ددمنشی (ترور) و گُسترش فریب گره خورده است.
از هم میهنان خواهش میکُنم با هُماسش (شرکت) در این گفتگو دیدگاه ها و راهکاهای انجام شُدنی برای پیشبُردِ این برنامه را به آگاهی همگانی برسانند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر