۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

نِهازش (توهم) همزیستی با یک حکومتِ اشغالگرخشایار رُخسانی

حکومت اسلامی دُنبالۀِ حکومت اشغالگر خلفای عباسی در ایران است که پس از 800 سال چپاول ایران ، سرانجام بدست مُغول ها ولی با هزینه های جانی فراوان برایِ ایرانیان سرنگون شُد، و علی خامنه ای از نواده هایِ المعتصم عباسی است. یک ایرانی راستین و میهندوست که خود را پیرو بابک خُرمدین میداند و 20 سال ایستادگی او در برابر المعتصم خلیفه عباسی را ارج میگذارد، نه تنها با حکومت اشغالگر اسلامی همکاری نمیکُند و در نبرد برای آزادی ایران بادپروا (بیتفاوت) نخواهد ماند، وآنکه در آسیب زدن به این حکومت تا مرز سرنگونیش از هیچ کوششی خودداری نخواهد کرد. از سویی دیگر، مردم ایران زمانی در برابر بیدادِ حکومتِ اسلامی دست به ایستادگی سرسختانه و جانانه خواهند زد و سرنگونی آنرا هدف خود خواهند کرد که این راستی را بپذیرند که حکومت اسلامی یک حکومت اشغالگر و بیگانه است و ماندگاری این حکومت بدتر از هر دُشمن اَنیرانی و بیگانه به آسایش آنها و یکپارچگی کشور آسیب خواهد زد. از اینرو آشنا ساختن مردم ایران با ماهیتِ اشغالگر و بیگانۀِ حکومت اسلامی و روشن کردن جایگاه تاریخی آنها در نبرد برای آزادی ایران، نُخستین سامه (شرط) برای سازماندهی نافرمانی شهریگری (مدنی) در برابر این حکومت است. در این راستا خویشکاری (وظیفۀِ) مهم و فراتُمی (اُولویت) همۀِ روشنبین ها و فرهیختگان ایرانی، پایان دادن به نِهازش (توهم) همزیستی مردم ایران با این حکومتِ اشغالگر، و باوراندنِ این راستی به آنهاست.

شنبه 28 امرداد 3750 دین بهی

۱ نظر:

  1. درود بر تو باتو 100 درصد هم دیدگا هم. به زودی تارنمایی خواهم ساخت.خوش حال می شم سربزنی.

    پاسخحذف