۱۳۹۱ تیر ۱, پنجشنبه

نافرمانی شهریگری (مدنی): خودداری از خرید شیر و نانخشایار رُخسانی

گامی «کوچک» به سویِ سازماندهی های بُزرگ:  نافرمانی های شهریگری (مدنی)

در راه ایستادگی در برابر سیاست های بیدادگرانه و ویرانگر حکومت اشغالگر اسلامی و همدردی با تنگدستان که بخش بزرگی از مردم ایران را میسازند، آزادیخواهان درونمرزی دست به یک نوآوری (ابتکار) تازه ای زده اند. آنها از مردم ایران درخواست خودداری از خرید شیر و نان در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبۀِ آینده را کرده اند. اگر مردم ایران از این فراخواستِ نافرمانی شهریگری پیشوازی کُنند و این برنامه کامگارانه (موفقیت آمیز) انجام گیرد، این آزمون میتواند بر خودباوری و دلگرمی آزادیخواهان بیافزاید، چراغ ایستادگی را روشن نگه دارد و آغازی خُجسته برای سازماندهی نافرمانی های گُسترده تر و ایستکاری های (اعتصاب های) سراسری در هفته های آینده تا سرنگونی حکومت اشغالگر اسلامی شود.
ترس آخوندها بیشتر از خودباوری مردم به نیروی بیکرانشان و سازماندهی های هَنجُمَنی (اجتمایی) است تا درگیری رزمی با کشورهای باختر، زیرا سازماندهی نافرمانی شهریگری (مدنی) بهترین راه سرنگونی حکومت اشغالگر اسلامی است که با کمترین هزینۀِ جانی و داراکی (مالی) برای مردم و کشور همراه است؛ از راه نافرمانی شهریگری مردم میتوانند با کمترین هزینه به یک آزمون گرانبها دستیابند، که همانا هنایش (تأثیر) نیروی بیکرانِ هَنجُمَنی (اجتمایی) خودشان برای رسیدن به دگرگونی سیاسی است. و از آنجا که کارهای بُزرگ را با برداشتن گام های کوچک میآغازند، خودداری از خرید شیر و نان برای سه روز آینده میتواند نُخستین گام و آزمون در راه نافرمانی های گُسترده تر شود.
 برای نمونه اگر مردم از این فراخواست پُشتیبانی کُنند، میتوان در هفتۀِ آینده از آنها درخواست بیرون کشیدن پس اندازهایشان از بانک های کشور را کرد که آسیب فراوانی به دستگاهِ بیداد حکومت اسلامی خواهد زد. مهم این است که برای سازماندهی این نافرمانی ها، مردم ایران یک نهادی را به نمایندگی از جنبش آزادیخواهی خودشان بپذیرند و به آن باور کُنند. چنین نهادی میتواند از راه آزمایش و ماندک (خطا) از دل همین فراخواست ها بیرون بیاید و نافرمانی آزادیخواهان را سازماندهی کُند.

پنجشنبه، 1 تیر، 3750 دین بهی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر