۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

تاریخچه-یِ کعبه و یک دروغ بُزرگخشایار رُخسانی


از پژوهش هایِ دانشیک (علمی) باستانشناسان و گُذشتهنگاران چنین برمیآید که شهر مکه بدینگونه که امروز آنرا میشناسیم، در سده-ی چهارم پس از زایش مسیح پدید آمده است و خانه-ی کعبه در سده-ی پنجم پس از زایش مسیح برای نیایش 360 بُت ساخته شده است. در این یافته ها نه نشانی از کسی به نام ابراهیم بدست آمده است و نه از سفر او به شهر مکه برای ساختن پرستشگاه کعبه.

در ناسانی با باور مُسلمانان که میگویند شهر مکه و تاریخ خانه-ی کعبه به آدم نخستین پیامبر الله میرسد، باستانشناسان بر این باورند که اگر شهر مکه دینرینه ای پیش از این میداشت، میبایستی پژوهشگران دستساز ها و ابزارهایی را در این نیسنگ (منطقه) پیدا میکردند که نشان دهنده-یِ یادگارهایِ مردمانِ شهرنشین در این نیسنگ (منطقه) در گذشته های دور بوده باشد؛ همانند بیت المقدس که در هر بخش کوچک از خاکش باستانشناسان به ابزارها و دستسازهای مردمان کُهن برمیخورند که تا دوهزار سال پیشینگی دارند [1]. 

راستی این است که هنگامیکه ایران بر نیمی از جهان حکومت میکرد، گُزیره دیس (شبه جزیره) عربستان نیز زیر سایه-ی فرمانروایی شاهنشاهی ایران اداره میشُد. ارتش ایران در سراسر عربستان و در نیسنگی (منطقه ای) که سپس تر به در سده-ی چهارم به آن مکه گفتند، سربازخانه داشته است و کعبه در آغاز آتشکده ای بود که بدست سربازان هَخامنشی در این نیسنگ (منطقه) ساخته شُد تا آیین های دینی شان را بجای آورند، سپس تر پس از فروپاشی شاهنشاهی هَخامنشی بدست اسکندر گُجَستک (ملعون) و از دست رفتن عربستان، خانه-ی کعبه در میان خاندان های عرب در جایگاه میخانه و بُتخانه دست بدست گشت [2].
در پیوند با ابراهیم، قرآن تنها نَسکی (کتابی) است که از سفر ابراهیم به مکه و ساختن کعبه سُخن میگوید که در ناسانی با افسانه هایِ تورات در باره-ی ابراهیم است؛ ساخته شدن خانه-یِ کعبه بدست ابراهیم یک دروغ بُزرگ است، زیر نُخست وجود کسی بنام ابراهیم را باستانشناسان نتوانسته اند باُستوانند (ثابت کُنند)؛ تازه اگر چنین کسی هم وجود میداشته است، هیچگاه نمیتوانست پای او به مکه رسیده باشد، زیرا در داستان دینی قوم یهود در پیوند با ابراهیم سارا و هاجر و افسانه-ی کُرپانی کردن (قربانی کردن) اسماعیل، هیچ اشاره ای به سفر ابراهیم به مکه و دربدر شدن هاجر و اسماعیل در بیابان های مکه نشده است.یاداشت:

[1]


http://www.formermuslims.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3714[2]
 http://youtu.be/h5qE7b0KxLIشنبه، 31 اَردیبهشت، کیوان شید، 3749 دین بهی

۱ نظر:

  1. برو به درک بابا
    این کـــ و ـــــس و شعرارو تحویل ما ندین مادر ... ها

    پاسخحذف