۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

پیامی به آیت الله های خاموش


خشایار رخسانی
چکیده:
شمارش باژگونه برای سرنگونی باندِ کودتاچی خامنه ای آغازیده است. اگر آن آیت الله هایی که در سه ماههِ گذشته خاموشی گُزیده اند و در برابر ستمی که به مردم شده است بادپروا (بیتفاوت) بوده اند، بخواهند پس از حکومت اسلامی به همزیستی دوستانه-یِ خود با مردم ایران ادامه بدهند، چاره ای بجز پیوستن به مردم ندارند. و این همبستگی را تنها میتوانند با بیرون دادن فتوایی نشان دهند، که مشروعیت دینی را از دولت کودتاچیان بازپس ستاند.
سرآغاز:
درودِ پَروَردگار بر آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله دستغیب و دیگر آیت الله هایی که در این پیکار میان آزادی و خودکامگی سوی آزادیخواهان را گرفتند و از هوده-ی (حق) آنها پدافندی کردند. در اینجا ولی روی سُخن من با آن دسته از آیت الله هایی است که در برابر بیدادی که کودتاچیان بر مردم آزاده-ی ایران در سه ماه گذشته روا داشته اند، خاموشی گُزیده اند، با آنکه آنها همه-ی زندگیشان را هزینه-ی فرارسانی (تبلیغ) برای گُسترش اینچنین باورهایی کرده اند که میگوید تنها حکومت اسلامی میتواند دادورزی و ایستادگی در برابر ستم را در یک همبودگاه، پایندان کند (تضمین کند).فرنود (دلیل) این پیام پیدا کردن پاسُخی به این پرسش است که اگر خویشکاری (وظیفه-ی) شما بُزرگواران «امر به معروف و نهی از منکر» در برابر بندگان خدا و فرمانروایان است، پس چرا در برابر بیدادی که از سه ماه پیش تاکنون از سوی باند کودتاچی خامنه ای و مُزدوران و لات های چاله میدانی او بر مردم ایران ورزانیده میشود، خاموش مانده اید؟ خاموشی شما از سه هالت بیرون نیست؛ یا شما در سه ماه گذشته هیچ بیداد و ستمی را بر مردم ایران نه سُهیده اید (احساس نکرده اید) و یا از ترس جانتان و یا از بهر «مصلحت اندیشی» برای پاسداری از حکومت اسلامی خاموش مانده اید. اگر از دیدگاه شما هیچ ستمی بر مردم ایران روا نشده است، پس رویدادهایی همانند دستبرد سازماندهی شده در رای مردم و جابجایی دستکم 20 میلیون از رای آنها به سود فرنشین دولت کودتا محمود احمدی نژاد، کشتن جوانان زیر شکنجه، سُپُوزش (تجاوز) به دختران همانند شادروان ترانه موسوی و شادروان سعیده پور آقایی و سوزاندن پیکر آنها، تجاوز به پسران با شیشه های نوشابه و باتوم در بازداشتگاه های ترسناک کهریزک و ده ها سیاهچال دَهشتناک و بی نام و نشان دیگر و کشتن دستکم 72 تن از بهترین فرزندان این کشور در خیابان ها که تنها گُرم شان (جرم شان) این پُرسش بوده است که :« رای من کجاست؟» آیا از دیدگاه شما، بیداد شُمرده نمیشوند؟ آنهم در آنجا که یک هزارم این ژنوری ها (جنایت ها) در دوران حکومت پادشاهی پهلوی میتوانست انگیزه ای باشد که شما هزاران بار آن حکومت را زیر و رو کنید؟آن «حکومت اسلامی» و «اسلام ناب محمدی» ای که شما 14 سده به مردم مژده-ی برپایی آن را بر روی زمین میدادید، تا مردم به کمک دادورزی هایِ اسلامی، بهشت را برروی زمین بیآزمایند، امروز به ابزاری در دست باند تبهکار خامنه ای و کودتاچیان همپالگی او فروکاسته است تا خامنه ای بتواند در پناه برپایی دوزخ بر روی زمین، نام اسلام را هزینه-ی کیسه دوزی خود برای گردآوری سرمایه های این جهان و سرپوشی در برپایی خودکامگی خود و دودمانش بر روی زمین، بکند.نِهشتِ (وضعیت) کنونی که در آن سپاه پاسداران بر همه-یِ سرمایه های ترازداریک (اقتصادی)، بُنمایه های زیر زمینی و اهرم سررشته داری کشور چنگ انداخته است، نه تنها پَتِستی (تهدیدی) برای آسایش، هوده های (حقوق) شهروندی مردم ایران و یکپارچگی این کشور شده است، ونکه (بلکه) همزمان هَستومندی (موجودیت) شما دینکاران و دین و باوران را نیز کُرپانی (قربانی) گُستاخی ها و زیادخواهی های باندِ تبهکار خامنه ای خواهد کرد که بجز به سرمایه اندوزی و در دست نگهداشتن اهرم مجد (قدرت سیاسی) آنهم به بهای نابودی کشور و باورهایِ مردم، به چیز دیگری نمیاندیشد.شمارش باژگونه برای سرنگونیِ دولتِ کودتا و باند کودتاچی خامنه ای و پیوستن آنها به زباله دانی گُذشتهنگاری، آغازیده است. اگر شما میخواهید که در فردای پیروزی و بهار آزادی، به سرنوشت شیخ فضل الله نوری گرفتار نیایید و کُرپانی آتش کینه جویی مردم نشوید و در آینده در آسایش و دوستی با مردم ایران در این کشور به هستی خود ادامه بدهید چاره ای بجز پیوستن به مردم ایران از راه بانگ برآوردن و پَتکاریدن (اعتراض کردن) به این باند کودتاچی خامنه ای ندارید. شما نخواهید توانست به بهانه-ی اینکه از ته دل همراه مردم بوده اید و یا در دل هایتان هَمیستار (مخالف) با کودتاچیان بوده اید، خود را از تیررس خشم مردم بدور نگه بدارید. آنچه که فردا به داد شما خواهد رسید، تنها شیوه-ی رفتار امروز شما خواهد بود، که آیا به اردوگاه مردم پیوسته بودید و یا با خاموش ماندَنتان در برابر کودتا، به باند کودتاچی خامنه ای و همه-ی بی ناموسی های آنها «مشروعیت دینی» بخشیدید.از اینرو من دوستانه از شما درخواست میکنم که تا دیر نشده است، به خاموشی خود در برابر کودتاچیان پایان دهید؛ همدردی خودتان را با مردم ایران تنها میتوانید با بیرون دادن فتوایی نشان دهید، که مشروعیت دینی این دولت کودتاچی و تبهکار را از آن بازپس ستاند و همزمان همه-ی آیت الله های بُزرگ آن فتوا را به دستنند (امضا کنند). اینچنین فتوایی میتواند آخرین میخ را بر تابوت دولت کودتا و خودکامگی باند کودتاچی خامنه ای بکوبد، و همزمان برگ سبزی برای همزیستی دوستانه-ی مردم ایران با شما بُزرگواران باشد؛ برای همزیستی با سربلندی در یک ساختار گیتیگرا (سکولار) و مردمسالار

.ایدون باد

با اجمندی

خشایار رُخسانی

دوشنبه، 2009/09/07

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر